http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน

 
  ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 
สถานะการณ์โลก
สงครามครูเสด ระหว่างปีพ.ศ. ๑๖๐๔ – ๑๘๓๔ บริเวณศูนย์กลางของโลก(ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล-ปาเลสไตน์) ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนายุ่งยากซับซ้อน ”สงครามครูเสด” ระหว่างกองทัพของชาวคริสต์ในยุโรป กับกองทัพของชาวมุสลิม การรบพุ่งรบพุ่งกันยาวนานถึง ๒๓๐ ปี 
            เวลาเดียวกัน กองทัพของเจงกีสข่าน (พ.ศ.๑๗๕๐) ได้บุกตลุยเข้าไปในจีน ยึดเอาประเทศจีนให้หลานชายชื่อ กุบไลข่าน ตั้งราชวงศ์หยวน ส่วนเจงกิสข่าน เขาได้นำทัพบุกตลุยต่อไปทางตะวันตก ทำลายกรุงแบกแดดของกาหลิบ และบุกต่อถึงเขตแดนยุโรป
            ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่าน ปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิช ได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีน และเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิ กุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือ ผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย ทะเลแดง กลับสู่เวนิช และได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนาน ”หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ เพชรนิลจินดาฯลฯ
             อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด รัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕ พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างเทวาลัย “นครวัด” พระองค์สวรรคตใน ปีพ.ศ. ๑๖๙๓ ขณะที่การสร้างนครวัดยังไม่เสร็จ
             อาณาจักรเมืองพระนครยังคงรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อมา ถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ.๑๗๓๐-๑๗๖๓) พระองค์ได้ทรงสร้างนครธม ปราสาทบายน ศาสนสถาน อโรคยาศาลา อย่างมากมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพระองค์มากถึง ๗๔ แห่ง
 
 
ตามรอยราชมรรคา
จาก
เมืองพระนครหลวง สู..เมืองพิมาย
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗  แห่งเมืองพระนครหลวง ทรงสร้างเส้นทาง ราชมรรคคา ๑๗ แห่ง จากเมืองพระนครหลวงนครธม สู่..เมืองพิมาย กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ซึ่งเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญเชื่อมระหว่างที่ราบลุ่มอาณาจักรเมืองพระนคร สู่..เขตดินแดนอาณาจักรอื่นๆอันไพศาลภายใต้อิทธิพลการปกครองของพระองค์  
กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ตั้งอยู่บนจุดตัดรอยต่อระหว่างที่ราบต่ำอาณาจักรเมืองพระนครหลวง กับแคว้นศีจนาศะ บนแผ่นดินสูงอันมีศูยน์กลางการปกครองที่ เมืองพิมาย โดยมีเทือกเขาพนมดองเร็กเป็นสัญลักษณ์เขตแดน กลุ่มปราสาทหินตาเมือน จึงนับเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญ โบราณสถานแห่งนี้จึงประกอบไปด้วย ศาสนสถาน อโรคยาศาล ฯลฯ
 
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก
การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2121 ที่จะไปอำเภอบ้านกรวดประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกที่บ้านตาเมียง ไปอีก 13 กิโลเมตร
 
ปราสาทตาเมือน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าคือที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย
ปราสาทตาเมือนสร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับโบราณสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้อยยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น
ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์
ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 
นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ
กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี
ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาพนมดองเร็กประกอบด้วยปรางค์สามองค์
มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงาม
ทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหารสองหลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น
นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำและที่ลานริมระเบียงคดทางมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีศิลาจารึกภาษาขอม กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน
 
  

 

 

ความคิดเห็น

 1. 31
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 11:49

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 2. 32
  Michael Kors Outlet Online
  Michael Kors Outlet Online a810403@outlook.com 08/08/2013 10:19


  Paul Farrelly,


  Coach Outlet Online


  riches do not translate into corporation


  Coach Outlet


  tax. This is because British law allows


  Coach Factory Outlet


  relief equal to around a quarter of the money


  Coach Outlet Online


  spent on items including buying spectrum, installing


  Coach Outlet Store Online


  equipment such as masts, and paying any interest


  Coach Outlet Store Online


  on company debt. Although a company may have


  Coach Outlet


  cash in the bank, it can report a taxable


  Coach Factory Online


  loss on paper.urged the telecoms regulator Ofcom


  Coach Outlet


  not paying their fair share. "They take


  Coach Factory Outlet


  our money but won't contribute," said Elphicke.


  Coach Online Outlet


  He said: "The something-for-nothing culture seems a


  Coach Factory Outlet Online


  live and well in the mobile phone industry.


  Coach Outlet Store Online


  Ofcom needs to consider whether companies


  Coach Outlet Online


  behaving in this way are fit and proper to


  Coach Outlet


  hold a licence in the UK."said: "Ofcom's


  Coach Outlet


  role is to ensure that spectrum is used efficiently


  Coach Outlet


  to benefit consumers. We do not have any


  Coach Outlet Online


  oversight of tax issues."the culture select


  Michael Kors Outlet Online


  committee member and Labour MP, said: "It is


  Michael Handbags Outlet


  time for HMRC to get tough across the board


  Michael Kors Outlet Store Online


  and question arrangements which allow so much


  Michael Kors Outlet Stores


  to be sent by multinationals offshore, while


  Michael Kors Factory Outlet


  they are paying little or no tax on their


  Chanel Outlet Online


  UK operations. These are huge businesses and


  Chanel Purses


  it's time they paid their fair share into the


  Chanel Outlet Online


  public purse."

 3. 33
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 10:35

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 4. 34
  meadc
  meadc adc15080383208@yahoo.com 09/06/2017 16:09

  prada sale


  coach outlet online


  nike shox


  michael kors outlet online


  Kay Jewelers - Official


  ray ban uk


  Burberry Shirt - Official


  Nike Air Max 90 pas cher france


  Watches


  sunglasses outlet


  official chrome hearts


  Prada Shoes - Official


  prada sunglasses


  Nike Free Run


  prada outlet online


  Nike Air Max Femme


  Nike Air Force


  Nike Free


  mk outlet online


  Nike Zoom


  gel kayano


  michael kors outlet


  Nike Air Max Enfant


  coach watches


  michael kors outlet


  ugg boots


  abercrombie canada


  Nike Air Jordan


  Nike Air Max Couple


  official coach outlet site


  Premier Jewelry. - Official


  kate spade outlet


  nbastore


  sunglasses


  Nike Blazer Femmes


  Nike Hyperdunk Shoes


  Nike Free,Air Jordan


  Nike Free


  ray-ban aviator


  Basketball Jerseys Outlet


  louboutin shoes


  prada online


  sunglasses hut


  chrome store canada


  ray ban sunglasses


  Premier Jewelry - Official


  pandora jewelry sale


  Brighton Jewelry - Official


  sunglasses


  Kate Spade - Online Sale


  pandora uk


  Michael Kors Handbags Outlet Sale


  coach carter


  Air Max 180


  oakley frogskins sunglasses


  moncler sale


  official kate spade website


  chrome store


  ugg uk


  Nike Boots


  ua shoes


  tiffany co


  louis vuitton outlet online


  coach outlet us


  snow boots uk


  Prada Shoes - Official


  coach outlet online


  Nike Air Max Chase


  prada outlet sale


  Brighton Jewelry - Official


  moncler outlet


  Wave Prophecy 2 Shoes


  louis vuitton australia


  Chanel Outlet


  Salomon Speedcross Shoes


  pandoracharms


  Michael Kors Outlet


  myhermes parcel shop


  Jimmy Choo Shoes


  ugg boots


  pandora rings


  pandora.com


  nike air max 95


  Coach outlet online


  ray-ban glasses


  Pandora Bracelet - Official


  kate spade wallet outlet


  burberry outlet online


  pandora necklaces


  michael kors us


  pandora uk


  Air Jordan Retro 3


  pandora bracelets charms


  nike shoes


  Ray Ban sunglasses


  louis vuitton outlet online


  Air Max 90 Femme


  Longchamp tote


  michael kors


  nike huarache shoes


  Nike KD 8


  michael kors


  Dreamland Jewelry - Official


  spades uk


  Prada Outlet


  Prada Sunglasses - Official


  north face sale


  hot dor


  Air Max 180


  burberry purse


  Nike Air Max 1


  ray-ban eyeglasses


  prada outlet online


  evbid


  michael kors outlet online


  burberry outlet online


  Nike Air Jordan Enfants


  Nike Air Jordan enfants


  michael kors outlet online


  pandora uk


  burberry scarf


  Sunglasses outlet sale


  nike shox


  Diamond Rings - Official


  coach outlet online


  Prada Sunglasses - Official


  michael kors outlet online


  Football Jerseys Outlet


  Longchamp outlet


  burberry australia


  pandora sale


  louis vuitton outlet online


  wayfarer sunglasses


  michael kors outlet


  Nike Free Run


  burberry outlet canada


  Abercrombie Fitch


  Air Max 1 Homme


  michael kors australia official


  Jewelry Armoire - Official


  coach outlet


  louis vuitton outlet online


  oakley sunglasses


  Baseball Jerseys Outlet


  pandora rings


  Nike Shox R3


  shop mlb


  Oakley Sunglasses


  ray ban wayfarer sunglasses


  Nike Jordans


  nike free shoes


  chanel bag


  payless shoes online


  Air Jordan 11 Femme


  top sunglasses


  Dreamland Jewelry - Official


  Engagement Rings - Official


  kate spade handbags


  pandora jewelry


  chrome store


  Nike Air Max Enfant


  Nike Air Jordan


  Nike Air Max 90


  Nike Dunk SB Low


  Wave Prophecy 2 Shoes


  Nike Air Max 90


  canada goose sale


  nike store


  ray ban polarized sunglasses


  Nike Air Jordan Homme


  ray ban sunglasses


  mcm outlet online


  pandora uk


  balenciaga us


  burberry australia


  piumini moncler replica


  homepage keywords


  michael kors outlet


  shoes sale


  celine outlet online


  coach outlet online sale


  kate spade italy


  michael kors outlet online


  Wine


  Nike Air Max 2017


  canada goose sale online


  coach outlet


  coach australia


  salomon sneakers


  Basketball Jerseys Outlet


  Nike Air Jordan Enfants


  ray ban sunglasses


  prada outlet bags


  ray-Ban sunglasses


  Nike Air Max


  ugg uk


  Jared Jewelry - Official


  chrome store


  Hugo Boss Store


  kate spade outlet


  michael kors outlet


  coach usa online


  louis vuitton


  yeezy boost 350 shoes


  Jared Jewelry - Official


  Promise Rings - Official


  sunglasses sm


  ralph lauren polo


  pandora sale


  michael kors


  ray ban online


  louis vuitton us


  ray-ban sunglasses


  kate spade


  Coach Sunglasses Outlet


  softball jerseys


  michael kors outlet bags


  moncler us


  coach outlet online


  the beat


  pandora charms sale clearance


  pandora rings


  sunglasses store


  michael kors watches


  Nike Free


  Burberry Australia


  prada outlet woodbury


  coach australia


  Coach Handbags


  Zales Jewelry


  kate spade outlet


  kate spade handbags


  Nike Air Max


  pandora uk


  michael kors uk online


  rayban prescription glasses


  pandora jewelry


  michael kors


  Football Jerseys Outlet


  prada handbags


  official michael kors


  polo outlet online


  michael kors outlet


  rayban sunglasses


  prada purses


  Air Jordan Enfant


  coach outlet store


  oakley holbrook.


  Prada bags


  prada online


  nike running


  coach handbags sale


  Nike Air Max 2017


  moncler outlet


  michael kors outlet


  Hermes Outlet


  coach outlet online


  tracking ups


  mens sunglasses


  michael kors watches


  coach outlet online


  kate spade outlet store


  pandora rings uk


  louis vuitton bags


  Oakley Sunglasses


  moncler jacket


  Nike Air Max


  michael kors


  pandora deutschland


  nike jordan shoes


  yeezy boost 350 white


  nflshop com


  prada wallet men


  prada outlet


  pandora charms


  Nike Free 3.0


  prada outlet online


  pandora rings


  Nike Air Max 90 Mes


  Jordan Flight 45 Femme


  Hockey Jerseys Outlet


  michael kors


  official michael kors


  BURBERRYburberry australia


  michael kors outlet online


  snow boots


  Baseball Jerseys Outelt


  Wedding Rings- Official


  Nike Free Run


  prada us


  tiffany co


  Celine Outlet Sale


  pandora uk


  burberry outlet


  coach outlet


  ray ban clubmaster sunglasses


  Oakley Sunglasses


  rayban prescription sunglasses


  burberry scarf


  Jewelry Armoire - Official


  prada outlet online


  coach tennis shoes


  poly sunglasses


  me adc6.9

[Back]   1  2  3 4

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view