http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง
 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานใต้    แม้นโยบายของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า,การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นเชิงยุทธศาสตร์แต่ในเชิงยุทธวิธีกลับพบอุปสรรคปัญหามากมายอันเนื่องมาจากความไม่เป็นเอกภาพทางยุทธวิธี

 
 
   
 
 
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
๑๓๒-๔ ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
 
6 มีนาคม ๒๕๔๖
 
เรื่อง   เสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
เรียน รองนายกรัฐมนตรี ( นายกร ทัพพะรังสี )
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
๑, หนังสือรายละเอียด การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย ภาคอีสานตอนล่าง,และจังหวัดสุรินทร์
                          
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดในหนังสือแนบท้ายดังนี้
 
1, ข้อมูลงานส่งเสริม และ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์
 
2, สรุปแนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวไทย และ ภาคอีสานตอนล่าง
 
3, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อีสานตอนล่าง ภาคเหนือกัมพูชา ภาคใต้ลาว
 
จึงเรียนมาเพื่อภาครัฐบาลได้นำไปศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   อันจะนำไปสู่..การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และการมีงานทำ-รายได้ของประชาชนต่อไป
 
ของแสดงความนับถือ
 
 
( นาย ปรีชา   วรเศรษฐสิน )
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลงานส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สุรินทร์
เสนอ
รองนายกรัฐมนตรี ( นายกร ทัพพะรังสี )
 
 
ผู้ให้ข้อมูล :    ปรีชา   วรเศรษฐสิน ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
 
๑, เนื่องจากศักยภาพ  แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ ภาคอีสานตอนล่าง   ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากทางไกล ให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้การดึงเอาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง ตามแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว “ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว “ ที่แนบท้ายหนังสือนี้
 
๑.๑, การสร้างเส้นทางเชื่อม จากด่านชายแดนที่ช่องจอม สู่เมืองเสียมเรียบ จะนำไปสู่..ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว จังหวัดต่างๆในอีสานตอนล่างอย่างเป็นจริง
 
๑.๒, จัดให้มีการประชุมร่วมในระดับรัฐบาล และผู้นำท้องถิ่นของ ๓ ประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นจริง ดังนี้
 
-เสริมโปรแกรมท่องเที่ยวไทยทางบกให้สมบูรณ์ มีคุณภาพอยู่ในแนวหน้าของโปรแกรมการท่องเที่ยวโลก 
 
-การกระจายรายได้ การมีงานทำ และเป็นช่องทางการตลาดสำหรับนโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
 
-ทำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น สามารถจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           
๒, เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ จะกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคอีสานตอนล่างในอนาคตอันใกล้นี้ รัฐบาลจึงควร
 
๒.๑, อนุมัติให้มีการจัดตั้ง สำนักงานการท่องเที่ยว ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวการประสานงาน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
 
๒.๒, จัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดได้มาตรฐานสากล และการมีงานทำ
 
๒.๓,   เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เข้าสู่..หมู่บ้านช้าง ทางน้ำ จัดรูปแบบการล่องเรือ-ล่องแพ ชมนก – ตก ปลา ในลำน้ำชีโดยเริ่มจาก ต.เมืองลิง ถึง บริเวณวังทะลุ เพื่อเข้าสู่..หมู่บ้านช้าง
 
๒.๔, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดน เช่น น้ำตก ไตรคีรี,น้ำตกถ้ำเสือ, น้ำตกปะอาว ฯลฯ
 
๒.๕, จัดให้ทำหนังสือ ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรม ทั้งประวัติศาสตร์ และปัจจุบัน
 
๒.๖, กำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง(ปัจจุบันคนสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนน้อยมาก )
 
ผู้นำเสนอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในการที่จะให้การสนับสนุน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากลโดยเร่งด่วนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
สรุปแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวไทย และ ภาคอีสานตอนล่าง
 
การพลิกวิกฤตการท่องเที่ยวให้เป็นโอกาส ภายใต้สถานการณ์ “สงครามอิรัก “ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจาก การก่อการร้าย และที่สำคัญ จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ศักยภาพโปรแกรมการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกมาประเทศไทย   ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว เช่น ทัวร์ทะเล ทางภาคใต้ ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพรทางภาคเหนือ ทัวร์วัฒนธรรมไทย ในกรุงเทพปริมณฑล ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว
 
จุดบอด สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวไทยคงได้แก่ ทัวร์บกในภาคอีสาน หากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศ นอกจากจะเป็นการเสริมให้โปรแกรมท่องเที่ยวไทย สมบูรณ์แบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ย่อมสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป และยังเป็นการกระจายรายได้ ส่วนแบ่งจากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ รายได้เฉลี่ยประชาชาติในภาคอีสานสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง
 
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ดังนี้
 
๑, ภาคอีสานตอนล่าง 
๑.๑,แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม ประวัติศาสตร์ “เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม” ปราสาทหินพิมายในนครราชสีมา, “ปราสาทพนมรุ้ง” จังหวัดบุรีรัมย์,ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทสระกำแพง ศรีสะเกษฯลฯ
 
๑.๒,แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ “แอ่งอารยธรรมลุ่มน้ำมูล ” เครื่องปั้นดินเผา ที่ด่านเกวียน, บ้านท่าหลวง บ้านพิมาย หมู่บ้านก่อนประวัติศาสตร์ขุดพบกระดูก เครื่องปั้นดินเผาอายุ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี, ชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นถึง ๑๔๓ จุด , บ้านโพนทราย “เส้นทางช่างปั้นตระกูลด่านเกวียน ทั้งหมู่บ้านมี ๑๔๐ หลังคาเรือน ประกอบอาชีพ ปั้นหม้อดินทั้งหมด โดยไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใดฯลฯ
 
๑.๓, หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนโบราณ อีกแห่งหนึ่ง ที่น่าจะเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในโลก
 
๑.๔, อารยธรรมโขงเจียม จังหวัดอุบลฯลฯ
 
, ภาคเหนือกัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์  
 
๒.๑, นครวัด-นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก
 
๒.๒, ทะเลสาบธม ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
 
๒.๓, สังคมชนเผ่าโบราณ ในเขต สตรึงเตรง รัตนะคีรี มณฑลคีรี
 
๓, ภาคใต้ของลาว แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ได้แก่
๓.๑,น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง ที่ได้รับฉายาว่าไนแองการ่า แห่งเอเซีย น้ำตกตาดเลาะ ตาดฟาน ที่สวยงาม
๓.๒, ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่เพียง ๑ใน ๒ แห่งของโลก 
๓.๓,ปราสาทวัดภู จำปาศักดิ์ ศาสนสถานอันศักดิ์ขอมโบราณ สร้างก่อนยุค เมืองพระนคร นครวัด-นครธม
๓.๔, ถ้ำน้ำนอนที่มีความลึก ถึง ๑๙ กิโลเมตรถ้ำทองหล่อที่มีความลึกถึง ๘.๕ กิโลเมตรที่อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำหินบูน(HINBOUN) ที่มีหินย้อยที่สวยงาม ในแขวงคำม่วน ใกล้หลักซาว ชายแดน ลาว-เวียตนาม
๓.๕, สังคมชนเผ่าโบราณ ในแขวงอัตปือ ที่ติดต่อกับ เขตรัตนคีรี ที่เป็นพื้นที่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณติดต่อไปถึงเขตมลฑลคีรี ของประเทศกัมพูชา
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
ศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะเสริมศักยภาพโปรแกรมท่องเที่ยวไทย ให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ต้องการเที่ยวเมืองไทยระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน ให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้               
๑, เศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว ในภาคอีสานตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบน จะเป็นแหล่งท่องที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
๒,ทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล เป็นช่องทางตลาดสำหรับ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ และจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยที่หยุดนิ่ง เครื่องจักรจะสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป
 
ขั้นตอนการดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
ขั้นตอนการดำเนินการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนจริงจัง อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์อย่างสร้าง สรร เป็นจริงได้ ในอนาคตอันใกล้ ดังนี้
 
, ระดับรัฐบาลจะต้องรีบเร่งดำเนินประชุมเจรจาระหว่าง ๓ ประเทศ ในระดับรัฐบาล เพื่อแสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อพบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสามประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
, ในระดับท้องถิ่น   ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในทั้งสามประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่จะให้มีการจัดการ ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ยังเป็นการสร้าง สรร พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในระหว่างผู้นำท้องถิ่น โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการเจรจา ในระดับรัฐบาล กับ รัฐบาล โดยมีประเทศไทยเป็นแกนนำ
๓, การสร้างเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจาก จุดผ่อนปรนชายแดน ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดเสียมเรียบ สถานที่ตั้งเมืองพระนคร นครวัดนครธม ตวนเลสาบ จะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชน (เปิดประมูลสร้างทาง) , การลงทุนโดยรัฐบาล ,กู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจาก ADB, IBRD ฯลฯ
๔,พัฒนาด่านชายแดน ช่องจอม-โอเสม็ด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว-ค้าขาย ทั้งฝ่ายไทย และกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด ทั้งความหมายทางประวัติศาสตร์ที่เป็น “ศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม” และเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง ของภาคอีสานตอนล่าง
๕, เปิดสำนักงาน ท.ท.ท. ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อความสะดวก ของการติดต่อประสานงาน สร้าง สรรงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคต
 
หากรัฐบาลได้ผลักดัน สลายพรมแดนสามแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้เกิดความสะดวก ด้านคมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสะดวกสบายในการผ่านแดน ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย และเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดขึ้น ซึ่งจะไปฉุดให้ SMEs  เครื่องจักรที่หยุดนิ่ง ก็จะถูกขับเคลื่อน นำไปสู่กระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้คึกคัก ไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับฟื้นสู่ภาวะปกติเร็วขึ้นต่อไป
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 น้ำตกตาดเลาะ-น้ำตกจาดรัง เขตแขวง "สาละวัน" น้ำตกคอนพะเพ็ง ถูกขนานนามว่าเป็น"ไนแองการา)แห่งเอเชีย  
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗ วิถ๊ชีวิตชาวนครจำปาสัก ปี๒๕๔๒
 
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗
ปี ๒๕๔๒ หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่อ­งเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชานั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... น่าเสียดายมากที่โครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต"
 
 
 
 
บทความแนวทางการพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ - การท่องเที่ยว
อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา – ภาคใต้ลาว
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งทางสากล และ ในอินโดจีน การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว   ด้านหนึ่งก็คือการหันกลับเข้ามาเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า – การลงทุน กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ไทย – พม่า – ลาว – กัมพูชา และเวียตนาม 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศ กำลังซื้อจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการค้า-การลงทุน ประเทศไทยในฐานะที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   หรือเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ Bath Zone ประเทศไทยจึงควรที่จะมีบทบาทนำ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว 
ปัญหามีอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยังอยู่ในภาวะที่ กำลังฟื้นฟูประเทศ หลังสงครามกลางเมืองสงบลง   และอยู่ในฐานะของประเทศที่ยากจน    กำลังซื้อจึงยังน้อยมาก   ฉนั้นควรจะเริ่มต้นที่การทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังซื้อขึ้นมาก่อน    การลงทุนน้อยที่สุด ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อโฟกัสลงไปถึงศักยภาพ ในการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว   ก็คงจะได้แก่ “ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว “ ซื่งการลงทุนน้อย เพียงแต่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อาณาจักรพุกาม ในพม่า อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ของไทย อาณาจักร เจนละ กัมโพธ ของกัมพูชา อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ในประเทศลาว และเวียตนาม เป็นต้น
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่โปรแกรมการท่องเที่ยวไทย ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว“ ซึ่งหากภาครัฐได้ให้ความสนใจในการพัฒนาอย่างจริงจัง จะส่งเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทยแข็งแกร่งในระดับสากล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอันดับต้นๆของโปรแกรมทัวร์โลกอย่างแน่นอน   ปัจจุบันโปรแกรมทัวร์ของไทย สำหรับนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ใช้เวลาระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน โปรแกรมทัวร์ไทยโดยทั่วไปมีดังนี้ ภาคใต้ ทัวร์ทะเลประมาณ ๓-๔ วัน ภาคเหนือ ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร ๓-๔ กรุงเทพฯปริมนฑล ทัวร์วัฒนธรรมไทยอีก ๓ - ๔ วัน รวมแล้วก็เพียง ๙-๑๒ วัน เวลาที่เหลือโปรแกรมทัวร์ยังไม่รู้จะจัดไปลงที่ใด
ภาคอีสาน ทัวร์ทางบกในภาคอีสาน ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ก็อยู่ห่างไกลกันเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร เช่น จาก กรุงเทพฯ ไปปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทพระวิหาร ผาแต้ม ธาตุพนม บ้านเชียง ฯลฯ จะสังเกตได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน แต่ละแห่งล้วนห่างไกลกันมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งสำหรับการจัดทำโปรแกรมทัวร์   เพราะนักท่องเที่ยวจะเกิดความเบื่อรำคาญกับการนั่งรถเป็นเวลานานๆ และนี่ก็คือจุดบอดทัวร์ทางบกของไทย ซึ่งยังขาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้ดีพอ ซึ่งหากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในระดับสากล สำหรับนักท่องเที่ยวรักเมืองไทย ที่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และจะเป็นการเสริมแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วในระดับสากล ดังนี้
ทัวร์ทะเล ภาคใต้ของไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน อยู่ในแนวหน้าไม่แพ้ที่ใดในโลก เช่น เกาะสมุย, ภูเก็ต,เกาะปันยี,เกาะสิมิลัน,เกาะพีพี ฯลฯ
ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร   ภาคเหนือของไทย ก็สมบูรณ์แบบทั้ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมชนเผ่าต่างๆมากมาย 
ทัวร์วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯปริมนฑล อยุธยา ภาคกลางของไทย ก็สามารถสะท้อนภาพ ของสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์
ทัวร์บก ทางภาคอีสานของเรา แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ที่สืบทอดมายาวนาน หากแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่ยิ่งใหญ่อลังการ์พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลได้อย่างมีพลัง และแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดก็ยังห่างไกลกันเป็น 100 กิโลเมตร นับเป็นจุดบอดหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวไทยในภาคอีสาน
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่ม บาทโซน รัฐบาลควรที่จะเร่ง สร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเสียที    การพัฒนาอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว หากสลายพรมแดนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมายังภาคอีสานได้อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาวมีดังนี้ 
ภาคเหนือของกัมพูชา นครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก และ ร่องรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม มากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ เขตศรีโสภณ อุดรมีชัย พระวิหาร และ อีสานตอนล่างของไทย ตั้งแต่ จังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัด อุบลฯ และ แขวงจำปาสักใน ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนคร ในเขตเสียมเรียบ รัฐบาลควรจะประชาสัมพันธ์ ในลักษณะเชื่อมโยงร่องรอยประวัติศาสตร์ ให้เป็น “ เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม “โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม  
นอกจากนครวัด-นครธม แล้วภาคเหนือของกัมพูชา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสังคมชนเผ่าโบราณ ที่ยังคงอยู่กับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ในเขตสตรึงเตรง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน จุดตัดระหว่างชายแดน ลาว-กัมพูชา เขตรัตนคีรี และเขตมนฑลคีรี จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณ แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปถึง แต่ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสังคมชนเผ่าโบราณต้องสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไป ดังเช่นสังคมชนเผ่าทางภาคเหนือของไทย
ภาคใต้ของลาว แขวงจำปาสัก เซกอง อัตปือ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกลี่ผี ซื่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ไนแองการ่า แห่งเอเซีย หรือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกมากมายเช่น น้ำตกตาดเลาะ   ตาดฟาน ฯลฯ 
 แหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่หนึ่งในสองแห่งของโลก ก็คือ ที่แม่น้ำอะเมซอน ในบราซิล และในบริเวณเวิลคาม จุดตัดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจากแขวงจำปาสักข้ามพรมแดนกัมพูชา ที่เขต สตรึงเตรง 
แขวงอัตปือ ที่ติดชายแดนเวียตนามและเขตรัตนคีรีของกัมพูชา ซึ่งเป็นบริเวณที่ สังคมชนเผ่าโบราณ อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ความสำเร็จดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนจริงจัง อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์อย่างสร้าง สรร เป็นจริงได้ ในอนาคต ดังนี้
, ระดับรัฐบาลจะต้องรีบเร่งดำเนินประชุมเจรจาระหว่าง สามประเทศ ในระดับรัฐบาล
เพื่อแสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อพบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสามประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
, ในระดับท้องถิ่น   ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในทั้งสามประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่จะให้มีการจัดการ ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ยังเป็นการสร้าง สรร พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในระหว่างผู้นำท้องถิ่น โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการเจรจา ในระดับรัฐบาล กับ รัฐบาล โดยมีประเทศไทยเป็นแกนนำ
๓,  การสร้างถนน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจาก จุดผ่อนปรนชายแดน ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดเสียมเรียบ สถานที่ตั้งเมืองพระนคร นครวัดนครธม ตวนเลสาบ จะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชน (เปิดประมูลสร้างทาง) , การลงทุนโดยรัฐบาล ,กู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจาก ADB, IBRD ฯลฯ
จากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “เข้ามาเสริมศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย ให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ในระดับสากล ในขณะที่ สถานะ การเศรษฐกิจโลก กำลังตกต่ำ การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะยิ่งสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา เป้าหมายการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๔๖ ดูเหมือนว่า อาจจะไปได้ไม่ถึงเป้าหมาย ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศทาง เมื่อรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของรายได้จากการท่องเที่ยว ก็มีแต่ต้องรีบเร่งดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ โปรแกรมทัวร์ไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยดึงเอาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเสริมศักยภาพโปรแกรมทัวร์ไทย จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเซียตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นจริง
ความสำคัญของความสำเร็จ ของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าวจะนำร่องไปสู่การ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวไทย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่กระจายรายได้สู่ภาคอีสานเพียง ๒,๐๐๐ ล้านบาท เท่านั้น นอกจากนั้น ยังจะทำให้บริเวณภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว เกิด กำลังซื้อในบริเวณดังกล่าว มากขึ้นอีกด้วย   ซึ่งจะไปผลักดันให้ การค้า-การลงทุน-นโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ถูกกระตุ้นให้คึกคัก อุตสาหกรรม SMEs ที่หยุดนิ่ง เครื่องจักรก็จะถูกขับเคลื่อน ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดดังกล่าว เศรษฐกิจก็จะเกิดการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศก็จะ ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติต่อไป..
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 21
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:30

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 2. 22
  cl
  cl 15/06/2016 12:45

  replica christian louboutin heels style brings a sweet temperament Christian LouboutinDenmark style shoes offermarlboro outlet the most suitable in Christian Louboutin Asteroid ease and comfort, superior,christian louboutin replica and design and style that far too along with a pretty christian louboutin studded pumpseconomical pacetory burch heels are even now utilising social Giuseppe Zanotti Sneakers if you want to offer Buy Marlboro cigarettesyou specific offers,christian louboutin knockoffs and giveaways attracting buyers giuseppe zanotti outletfrom around for their service Along with the tory burch flatsmost innovativefake christian louboutinyou can easily orderChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps designer shoesGiuseppe Zanotti Bootsfree of evenreplica louboutin pumpswasting your time and efforts Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackcoach outletchristian louboutin spiked heels A woman from London said, I was so glad to be aware of this really good informationreplica christian louboutin pumps, and I have been an previous replica louboutin shoesmember ofchristian louboutin glitter pumps you ought to head over to a variety of establishments or malls to purchase your customize shoes which might match your dress and modelchristian louboutin heelsand earlier you hadTory Burch shoes to throw away superior amount of money of time tomarlboro cigarettes uncover the designerGiuseppe Zanotti Sneakers online sneakers need to become light-weight to enable for aerobic Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformsuch situationsreplica christian louboutin It is possible to now preserve all the more christian louboutin storesdollars by havingGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers time for you to realize about new and upcoming websites which provide impressive savings com Giuseppe Zanotti Sneakers that P series manner footwear might tory burch bootsnext Monday If you need to purchaseBuy Marlboro cigarettes online style bags ofgiuseppe zanotti shoes Denmark on line,tory burch wallets listed here you can get lots of inexpensive fashion bags Nicholas Kirkwood shoes provide you with a very good giuseppe zanottiprospect to get a amazing giuseppe zanottilooking working experience Buy Vibram FiveGiuseppe Zanotti Boots Fingers of such fashion footwear,tory burch ballet flatsThe Vogue shoes which might be tory burch flats discountaround at this page are of high quality Giuseppe Zanotti onlineand are trendy also Annually since then has seen a fresh model with thechristian louboutin glitter heels Jordan sneaker,christian louboutin daffodil pumpslogo This great site gives you you a great Giuseppe Zanotti Sneakers outletopportunity to pick footwear from widechristian louboutin narcissus pumps collection that could be toGiuseppe Zanotti sale you will find special sections from which youtory burch flats sale’lltory burch outletopt for almost any Aldotory burch flip flops outlet designer footwear which will enableGiuseppe Zanotti Sneakers it to be better available for you to uncover tory burch reva flatsdesirable sneakers With its greatestvalentino outlet attributes that any one would be searching fortory burch handbags, for a shoes A majority of them do not http://www.toryburchs.net

[Back]   1  2 3

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view