http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน

 
  ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 
สถานะการณ์โลก
สงครามครูเสด ระหว่างปีพ.ศ. ๑๖๐๔ – ๑๘๓๔ บริเวณศูนย์กลางของโลก(ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล-ปาเลสไตน์) ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนายุ่งยากซับซ้อน ”สงครามครูเสด” ระหว่างกองทัพของชาวคริสต์ในยุโรป กับกองทัพของชาวมุสลิม การรบพุ่งรบพุ่งกันยาวนานถึง ๒๓๐ ปี 
            เวลาเดียวกัน กองทัพของเจงกีสข่าน (พ.ศ.๑๗๕๐) ได้บุกตลุยเข้าไปในจีน ยึดเอาประเทศจีนให้หลานชายชื่อ กุบไลข่าน ตั้งราชวงศ์หยวน ส่วนเจงกิสข่าน เขาได้นำทัพบุกตลุยต่อไปทางตะวันตก ทำลายกรุงแบกแดดของกาหลิบ และบุกต่อถึงเขตแดนยุโรป
            ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่าน ปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิช ได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีน และเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิ กุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือ ผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย ทะเลแดง กลับสู่เวนิช และได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนาน ”หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ เพชรนิลจินดาฯลฯ
             อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด รัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕ พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างเทวาลัย “นครวัด” พระองค์สวรรคตใน ปีพ.ศ. ๑๖๙๓ ขณะที่การสร้างนครวัดยังไม่เสร็จ
             อาณาจักรเมืองพระนครยังคงรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อมา ถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ.๑๗๓๐-๑๗๖๓) พระองค์ได้ทรงสร้างนครธม ปราสาทบายน ศาสนสถาน อโรคยาศาลา อย่างมากมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพระองค์มากถึง ๗๔ แห่ง
 
 
ตามรอยราชมรรคา
จาก
เมืองพระนครหลวง สู..เมืองพิมาย
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗  แห่งเมืองพระนครหลวง ทรงสร้างเส้นทาง ราชมรรคคา ๑๗ แห่ง จากเมืองพระนครหลวงนครธม สู่..เมืองพิมาย กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ซึ่งเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญเชื่อมระหว่างที่ราบลุ่มอาณาจักรเมืองพระนคร สู่..เขตดินแดนอาณาจักรอื่นๆอันไพศาลภายใต้อิทธิพลการปกครองของพระองค์  
กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ตั้งอยู่บนจุดตัดรอยต่อระหว่างที่ราบต่ำอาณาจักรเมืองพระนครหลวง กับแคว้นศีจนาศะ บนแผ่นดินสูงอันมีศูยน์กลางการปกครองที่ เมืองพิมาย โดยมีเทือกเขาพนมดองเร็กเป็นสัญลักษณ์เขตแดน กลุ่มปราสาทหินตาเมือน จึงนับเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญ โบราณสถานแห่งนี้จึงประกอบไปด้วย ศาสนสถาน อโรคยาศาล ฯลฯ
 
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก
การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2121 ที่จะไปอำเภอบ้านกรวดประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกที่บ้านตาเมียง ไปอีก 13 กิโลเมตร
 
ปราสาทตาเมือน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าคือที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย
ปราสาทตาเมือนสร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับโบราณสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้อยยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น
ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์
ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 
นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ
กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี
ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาพนมดองเร็กประกอบด้วยปรางค์สามองค์
มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงาม
ทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหารสองหลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น
นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำและที่ลานริมระเบียงคดทางมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีศิลาจารึกภาษาขอม กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน
 
  

 

 

ความคิดเห็น

 1. 21
  hermes bags outlet
  hermes bags outlet gfdsfdsaf@hotmail.com 29/11/2012 16:16

  Alternative widespread face colours are usually sterling silver antique just click: gucci sale , http://www.gucci-forsale.com , gucci outlet , http://www.gucci-outlethandbags.com , juicy outlet , http://www.bagsforgirl.com , gucci italia , http://www.borsegucci-italia.com . gucci uk , http://www.gucciuk-bags.com ,tory burch flats , http://www.tory-flats.com , tory burch shoes , http://www.burchshoes.com , cheap louboutin shoes , http://www.louboutin-shoescheap.com , christian louboutin outlet , http://www.christian-louboutinoutlets.com , tory burch shoes , http://www.burchshoes.com , MBT Shoes , http://www.mbtshoesukshoes.com , hermes bags outlet , http://www.hermesbagssale-outlet.com , gucci handbags uk ebay , http://www.ebay.com .

 2. 22
  05/12/2012 12:58

  Hermes, the French high fashion house committed to leather :hermes bags outlet , http://www.hermesbagssale-outlet.com , Hermes Kelly handbag , http://www.hermesbagssale-outlet.com/hermes-kelly-c-37.html , Hermes Lindy , http://www.hermesbagssale-outlet.com/hermes-lindy-bags-c-20.html , Hermes Purses , http://www.hermesbagssale-outlet.com/hermes-purse-c-26.html , Hermes Belts , http://www.hermesbagssale-outlet.com/hermes-belts-c-29.html , Hermes Bags 2012 , http://www.hermesbagssale-outlet.com/hermes-bags-2012-c-1.html .

 3. 23
  zm123
  zm123 angeltear.1989@yahoo.cn 11/12/2012 12:36

  [url=http://www.cheapnorthfacejacketsk.com/][b]breast cancer north face[/b][/url]

 4. 24
  zzm123
  zzm123 angeltear.1989@yahoo.cn 11/12/2012 12:39

  Deluxe in its content,<a href="http://www.northfaceclearancei.net/"><strong>north face clearance</strong></a> also arrives in an assortment of colors, so <a href="http://www.northfaceclearancei.net/"><strong>North Face Coupons</strong></a> can simply match any woman's wardrobe.<a href="http://www.northfaceclearancei.net/"><strong>www.northfaceclearancei.net</strong></a> also has parkas for females who prefer for a longer time outfits. And since these jackets are made from recycled resources, taking care of the setting does not suggest you can not be classy, and the modern day girl can use this sensation superior about herself.  North Face Coupons

 5. 25
  NBA Snapback Hats
  NBA Snapback Hats eosah@hotmail.com 13/12/2012 16:54

  Toddler mjt99a11 snow hats Chicago Bulls Snapback are very significant Chicago Bulls Hats component in completing MLB Snapback Hats your toddler winter NBA Snapback Hats wardrobe. Toddler snow hats NFL Snapback Hats protect and shield Beanie Hats your toddler delicate Orlando Magic Hats head from freezing Utah Jazz Hats cold weather. Too Atlanta Falcons Hats much cold environment Buffalo Bills Hats could give a severe Chicago Bears Hats headache and irritation Cleveland Browns Hats to your toddler.Dallas Cowboys Hats Because of the cold Denver Broncos Hats temperature, your Detroit Lions Hats child circulatory system Green Bay Packers Hats may find it difficult Miami Dolphins Hats to circulate blood New England Patriots Hats thus this may cause New Orleans Saints Hats low energy to our body New York Giants Hats most especially toddler Oakland Raiders Hats body causing them Philadelphia Eagles Hats to feel bad about Pittsburgh Steelers Hats the weather. This is NRL Snapback part from the other Yums Snapback diseases that may be acquired DC Shoes Hats due to the freezing temperature Diamond Supply Co. Snapback such as frostbite, hypothermia,47 Brand Snapback Hats colds and other bacterial Crooks And Castles Hats diseases. Plus, children NFL jackets have very sensitive NHL jackets skin.

 6. 26
  NBA Snapback Hats
  NBA Snapback Hats DSWE@hotmail.com 13/12/2012 16:55

  Toddler mjt99a11 snow hats Chicago Bulls Snapback are very significant Chicago Bulls Hats component in completing MLB Snapback Hats your toddler winter NBA Snapback Hats wardrobe. Toddler snow hats NFL Snapback Hats protect and shield Beanie Hats your toddler delicate Orlando Magic Hats head from freezing Utah Jazz Hats cold weather. Too Atlanta Falcons Hats much cold environment Buffalo Bills Hats could give a severe Chicago Bears Hats headache and irritation Cleveland Browns Hats to your toddler.Dallas Cowboys Hats Because of the cold Denver Broncos Hats temperature, your Detroit Lions Hats child circulatory system Green Bay Packers Hats may find it difficult Miami Dolphins Hats to circulate blood New England Patriots Hats thus this may cause New Orleans Saints Hats low energy to our body New York Giants Hats most especially toddler Oakland Raiders Hats body causing them Philadelphia Eagles Hats to feel bad about Pittsburgh Steelers Hats the weather. This is NRL Snapback part from the other Yums Snapback diseases that may be acquired DC Shoes Hats due to the freezing temperature Diamond Supply Co. Snapback such as frostbite, hypothermia,47 Brand Snapback Hats colds and other bacterial Crooks And Castles Hats diseases. Plus, children NFL jackets have very sensitive NHL jackets skin.

 7. 27
  breast cancer north face jacket
  breast cancer north face jacket 2822415945@qq.com 14/12/2012 15:38


  so it is not new sanctions actually There are too obvious effect.  breast cancer north face jacket  Therefore, China does not believe that sanctions the settlement of international disputes is a good,  Hot Sale Womens Denali Jackets   effective way. '


 8. 28
  fasatin
  fasatin mdesign689@yahoo.com 17/12/2012 21:00
 9. 29
  detain
  detain 123@qq.cpm 20/12/2012 10:51  Every one of our uniforms are designed to fit beautifully, with clever pattern cutting and expert tailoring.www.cheapnorthfacejacketsk.com]    Head on over to the search engines like pink ribbon north face . Weve all been there. We only use the very best designers, cutters and tailors to create your tunics, so your uniform is sure to look and feel fantastic.company registration law in india, LLP registration, NBFC registration,  north face pink ribbon   , corporate commercial law, legal assistance in registration and many more company services are available under one roof.new: First and foremost you need to understand your desire and develop an appreciation of enterprises with expansion prospects in the market.


   

 10. 30
  Hermes Pas Cher
  Hermes Pas Cher aluciangel@gmail.com 21/12/2012 12:59

  Vous trouverez certainement de nombreux sacs faits main Versace Pas Cher et des revues en cuir que vous pouvez acheter dans de nombreux endroits différents. Chaussures Nike Vous aimerez certainement la Chloe Pas Cher grande qualité à long terme et la durabilité que vous allez Tous Pas Cher certainement être cherchez quand vous Guess Pas Cher cherchez à acheter un sac à main Christian Louboutin chaussures en excellente ou un journal de Hermes Pas Cher grande qualité pour vous d'écrire po Il ya beaucoup de Moncler Doudoune différentes grandes choses que vous devez prendre en Monster Beats By Dr Dre considération afin d'acheter un sac à main de haute qualité ou un grand journal. Balenciaga Pas Cher Les deux articles sont certainement très IVG bottes de neige personnelles qui nous l'espérons obtenir de nombreuses belles années d'utilisation, Dior Pas Cher ce qui est très important. Jimmy Choo Pas Cher Vous pouvez aussi certainement la grande capacité de Juicy Couture Pas Cher transmettre votre sac à main ou votre précieux journal Prada Pas Cher prisé pour de nombreuses années à venir dans votre famille; Burberry Pas Cher beaucoup de gens voient ces grands articles Dolce & Gabbana Pas Cher comme des objets de famille spéciaux Louis Vuitton Pas Cher qui peuvent être utilisés par de nombreux membres de Ed Hardy Pas Cher votre famille même après que vous sentez Tory Burch Pas Cher que vous avez dépassé votre grand sac à main ou un journal excellente. Lacoste Pas Cher Vous avez certainement allez adorer les grandes améliorations Carolina Herrera Pas Cher que vous avez apportées à votre collection Miu Miu Pas Cher d'accessoires lorsque vous achetez des morceaux qui Gucci Pas Cher sont les deux grands durables de haute qualité et MK-Michael kors Pas Cher durera pendant de nombreuses années à venir excellents. Chanel Pas CherAs a premier brand of outerwear, Canada Goose Inc. Buy canada goose Today, it is a world famous luxury brand. Canada goose sale People are proud to own a perfect performance at home and abroad. Canada goose outlet The soul of the brand is focused on producing the best and hottest for guests. Canada goose coats So recognizable logo and such top quality is the best advertising for the brand. Canada goose toronto If you are interested in Canada Goose brand, Canada goose canada just save money and choose our. Canada goose jacket Save you 40% discount, best shipping to all countries. Canada goose parka make your wishes first. Where to buy canada goose.Som en premier mærke af overtøj, har Canada Goose Inc. Canada goose jakke I dag bliver det en verdensomspændende berømte luksus mærke. Canada goose jakker Folk er stolte af at eje en perfekt præstation hjemme og i udlandet. Canada jakke Sjælen af brandet har fokus på at producere de bedste og varmeste for gæster. Canada goose chilliwack Så genkendeligt logo og sådan top kvalitet er den bedste reklame for mærket. Vinterjakker Hvis du er interesseret i Canada Goose mærke, bare spare penge og vælge vores. Canadian goose Spar dig 40% rabat, Canada goose i Canada bedste forsendelse til alle lande. gøre dit ønske først.


  �'cu@�8�/span>Canada goose parka make your wishes first. Where to buy canada goose.Coach is well known all over the world.It always the trend of fashion. cheap coach handbags outlet.The thing we know that is the coach brand is very popular today, cheap coach handbag for sale .we can say coach handbags means the fashion nowadays.And why does this happen? Coach outlet factory The reason is the Coach handbags from Coach outlet store are made with top-quality material,so they are very practical. buy cheap coach handbag.You don’t need to worry about the quality.You can use coach bags in wherever you are,because it can fit you in any occasion. outlet coach.I hope you can have a look at Coach handbags 2012,if you have never seen them. Coach onlineYou will be surprised with no doubt. cheap coach handbag online.Coach has been really popular these days. coach outlet.With bringing such brand bags,it is easy for you to become the fashion trend.

  <y�n<�� �mso-bidi-font-weight:="" normal'=""> Canadian goose Spar dig 40% rabat, Canada goose i Canada bedste forsendelse til alle lande. gøre dit ønske først.  �'cu@�8�/span>Canada goose parka make your wishes first. Where to buy canada goose.


[Back]   1  2 3  4 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view