http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง
 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานใต้    แม้นโยบายของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า,การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นเชิงยุทธศาสตร์แต่ในเชิงยุทธวิธีกลับพบอุปสรรคปัญหามากมายอันเนื่องมาจากความไม่เป็นเอกภาพทางยุทธวิธี

 
 
   
 
 
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
๑๓๒-๔ ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
 
6 มีนาคม ๒๕๔๖
 
เรื่อง   เสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
เรียน รองนายกรัฐมนตรี ( นายกร ทัพพะรังสี )
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
๑, หนังสือรายละเอียด การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย ภาคอีสานตอนล่าง,และจังหวัดสุรินทร์
                          
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดในหนังสือแนบท้ายดังนี้
 
1, ข้อมูลงานส่งเสริม และ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์
 
2, สรุปแนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวไทย และ ภาคอีสานตอนล่าง
 
3, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อีสานตอนล่าง ภาคเหนือกัมพูชา ภาคใต้ลาว
 
จึงเรียนมาเพื่อภาครัฐบาลได้นำไปศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   อันจะนำไปสู่..การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และการมีงานทำ-รายได้ของประชาชนต่อไป
 
ของแสดงความนับถือ
 
 
( นาย ปรีชา   วรเศรษฐสิน )
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลงานส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สุรินทร์
เสนอ
รองนายกรัฐมนตรี ( นายกร ทัพพะรังสี )
 
 
ผู้ให้ข้อมูล :    ปรีชา   วรเศรษฐสิน ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
 
๑, เนื่องจากศักยภาพ  แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ ภาคอีสานตอนล่าง   ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากทางไกล ให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้การดึงเอาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง ตามแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว “ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว “ ที่แนบท้ายหนังสือนี้
 
๑.๑, การสร้างเส้นทางเชื่อม จากด่านชายแดนที่ช่องจอม สู่เมืองเสียมเรียบ จะนำไปสู่..ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว จังหวัดต่างๆในอีสานตอนล่างอย่างเป็นจริง
 
๑.๒, จัดให้มีการประชุมร่วมในระดับรัฐบาล และผู้นำท้องถิ่นของ ๓ ประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นจริง ดังนี้
 
-เสริมโปรแกรมท่องเที่ยวไทยทางบกให้สมบูรณ์ มีคุณภาพอยู่ในแนวหน้าของโปรแกรมการท่องเที่ยวโลก 
 
-การกระจายรายได้ การมีงานทำ และเป็นช่องทางการตลาดสำหรับนโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
 
-ทำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น สามารถจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           
๒, เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ จะกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคอีสานตอนล่างในอนาคตอันใกล้นี้ รัฐบาลจึงควร
 
๒.๑, อนุมัติให้มีการจัดตั้ง สำนักงานการท่องเที่ยว ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวการประสานงาน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
 
๒.๒, จัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดได้มาตรฐานสากล และการมีงานทำ
 
๒.๓,   เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เข้าสู่..หมู่บ้านช้าง ทางน้ำ จัดรูปแบบการล่องเรือ-ล่องแพ ชมนก – ตก ปลา ในลำน้ำชีโดยเริ่มจาก ต.เมืองลิง ถึง บริเวณวังทะลุ เพื่อเข้าสู่..หมู่บ้านช้าง
 
๒.๔, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดน เช่น น้ำตก ไตรคีรี,น้ำตกถ้ำเสือ, น้ำตกปะอาว ฯลฯ
 
๒.๕, จัดให้ทำหนังสือ ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรม ทั้งประวัติศาสตร์ และปัจจุบัน
 
๒.๖, กำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง(ปัจจุบันคนสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนน้อยมาก )
 
ผู้นำเสนอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในการที่จะให้การสนับสนุน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากลโดยเร่งด่วนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
สรุปแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวไทย และ ภาคอีสานตอนล่าง
 
การพลิกวิกฤตการท่องเที่ยวให้เป็นโอกาส ภายใต้สถานการณ์ “สงครามอิรัก “ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจาก การก่อการร้าย และที่สำคัญ จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ศักยภาพโปรแกรมการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกมาประเทศไทย   ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว เช่น ทัวร์ทะเล ทางภาคใต้ ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพรทางภาคเหนือ ทัวร์วัฒนธรรมไทย ในกรุงเทพปริมณฑล ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว
 
จุดบอด สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวไทยคงได้แก่ ทัวร์บกในภาคอีสาน หากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศ นอกจากจะเป็นการเสริมให้โปรแกรมท่องเที่ยวไทย สมบูรณ์แบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ย่อมสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป และยังเป็นการกระจายรายได้ ส่วนแบ่งจากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ รายได้เฉลี่ยประชาชาติในภาคอีสานสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง
 
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ดังนี้
 
๑, ภาคอีสานตอนล่าง 
๑.๑,แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม ประวัติศาสตร์ “เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม” ปราสาทหินพิมายในนครราชสีมา, “ปราสาทพนมรุ้ง” จังหวัดบุรีรัมย์,ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทสระกำแพง ศรีสะเกษฯลฯ
 
๑.๒,แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ “แอ่งอารยธรรมลุ่มน้ำมูล ” เครื่องปั้นดินเผา ที่ด่านเกวียน, บ้านท่าหลวง บ้านพิมาย หมู่บ้านก่อนประวัติศาสตร์ขุดพบกระดูก เครื่องปั้นดินเผาอายุ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี, ชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นถึง ๑๔๓ จุด , บ้านโพนทราย “เส้นทางช่างปั้นตระกูลด่านเกวียน ทั้งหมู่บ้านมี ๑๔๐ หลังคาเรือน ประกอบอาชีพ ปั้นหม้อดินทั้งหมด โดยไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใดฯลฯ
 
๑.๓, หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนโบราณ อีกแห่งหนึ่ง ที่น่าจะเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในโลก
 
๑.๔, อารยธรรมโขงเจียม จังหวัดอุบลฯลฯ
 
, ภาคเหนือกัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์  
 
๒.๑, นครวัด-นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก
 
๒.๒, ทะเลสาบธม ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
 
๒.๓, สังคมชนเผ่าโบราณ ในเขต สตรึงเตรง รัตนะคีรี มณฑลคีรี
 
๓, ภาคใต้ของลาว แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ได้แก่
๓.๑,น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง ที่ได้รับฉายาว่าไนแองการ่า แห่งเอเซีย น้ำตกตาดเลาะ ตาดฟาน ที่สวยงาม
๓.๒, ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่เพียง ๑ใน ๒ แห่งของโลก 
๓.๓,ปราสาทวัดภู จำปาศักดิ์ ศาสนสถานอันศักดิ์ขอมโบราณ สร้างก่อนยุค เมืองพระนคร นครวัด-นครธม
๓.๔, ถ้ำน้ำนอนที่มีความลึก ถึง ๑๙ กิโลเมตรถ้ำทองหล่อที่มีความลึกถึง ๘.๕ กิโลเมตรที่อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำหินบูน(HINBOUN) ที่มีหินย้อยที่สวยงาม ในแขวงคำม่วน ใกล้หลักซาว ชายแดน ลาว-เวียตนาม
๓.๕, สังคมชนเผ่าโบราณ ในแขวงอัตปือ ที่ติดต่อกับ เขตรัตนคีรี ที่เป็นพื้นที่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณติดต่อไปถึงเขตมลฑลคีรี ของประเทศกัมพูชา
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
ศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะเสริมศักยภาพโปรแกรมท่องเที่ยวไทย ให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ต้องการเที่ยวเมืองไทยระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน ให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้               
๑, เศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว ในภาคอีสานตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบน จะเป็นแหล่งท่องที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
๒,ทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล เป็นช่องทางตลาดสำหรับ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ และจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยที่หยุดนิ่ง เครื่องจักรจะสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป
 
ขั้นตอนการดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
ขั้นตอนการดำเนินการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนจริงจัง อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์อย่างสร้าง สรร เป็นจริงได้ ในอนาคตอันใกล้ ดังนี้
 
, ระดับรัฐบาลจะต้องรีบเร่งดำเนินประชุมเจรจาระหว่าง ๓ ประเทศ ในระดับรัฐบาล เพื่อแสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อพบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสามประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
, ในระดับท้องถิ่น   ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในทั้งสามประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่จะให้มีการจัดการ ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ยังเป็นการสร้าง สรร พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในระหว่างผู้นำท้องถิ่น โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการเจรจา ในระดับรัฐบาล กับ รัฐบาล โดยมีประเทศไทยเป็นแกนนำ
๓, การสร้างเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจาก จุดผ่อนปรนชายแดน ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดเสียมเรียบ สถานที่ตั้งเมืองพระนคร นครวัดนครธม ตวนเลสาบ จะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชน (เปิดประมูลสร้างทาง) , การลงทุนโดยรัฐบาล ,กู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจาก ADB, IBRD ฯลฯ
๔,พัฒนาด่านชายแดน ช่องจอม-โอเสม็ด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว-ค้าขาย ทั้งฝ่ายไทย และกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด ทั้งความหมายทางประวัติศาสตร์ที่เป็น “ศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม” และเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง ของภาคอีสานตอนล่าง
๕, เปิดสำนักงาน ท.ท.ท. ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อความสะดวก ของการติดต่อประสานงาน สร้าง สรรงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคต
 
หากรัฐบาลได้ผลักดัน สลายพรมแดนสามแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้เกิดความสะดวก ด้านคมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสะดวกสบายในการผ่านแดน ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย และเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดขึ้น ซึ่งจะไปฉุดให้ SMEs  เครื่องจักรที่หยุดนิ่ง ก็จะถูกขับเคลื่อน นำไปสู่กระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้คึกคัก ไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับฟื้นสู่ภาวะปกติเร็วขึ้นต่อไป
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 น้ำตกตาดเลาะ-น้ำตกจาดรัง เขตแขวง "สาละวัน" น้ำตกคอนพะเพ็ง ถูกขนานนามว่าเป็น"ไนแองการา)แห่งเอเชีย  
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗ วิถ๊ชีวิตชาวนครจำปาสัก ปี๒๕๔๒
 
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗
ปี ๒๕๔๒ หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่อ­งเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชานั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... น่าเสียดายมากที่โครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต"
 
 
 
 
บทความแนวทางการพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ - การท่องเที่ยว
อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา – ภาคใต้ลาว
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งทางสากล และ ในอินโดจีน การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว   ด้านหนึ่งก็คือการหันกลับเข้ามาเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า – การลงทุน กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ไทย – พม่า – ลาว – กัมพูชา และเวียตนาม 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศ กำลังซื้อจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการค้า-การลงทุน ประเทศไทยในฐานะที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   หรือเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ Bath Zone ประเทศไทยจึงควรที่จะมีบทบาทนำ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว 
ปัญหามีอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยังอยู่ในภาวะที่ กำลังฟื้นฟูประเทศ หลังสงครามกลางเมืองสงบลง   และอยู่ในฐานะของประเทศที่ยากจน    กำลังซื้อจึงยังน้อยมาก   ฉนั้นควรจะเริ่มต้นที่การทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังซื้อขึ้นมาก่อน    การลงทุนน้อยที่สุด ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อโฟกัสลงไปถึงศักยภาพ ในการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว   ก็คงจะได้แก่ “ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว “ ซื่งการลงทุนน้อย เพียงแต่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อาณาจักรพุกาม ในพม่า อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ของไทย อาณาจักร เจนละ กัมโพธ ของกัมพูชา อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ในประเทศลาว และเวียตนาม เป็นต้น
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่โปรแกรมการท่องเที่ยวไทย ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว“ ซึ่งหากภาครัฐได้ให้ความสนใจในการพัฒนาอย่างจริงจัง จะส่งเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทยแข็งแกร่งในระดับสากล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอันดับต้นๆของโปรแกรมทัวร์โลกอย่างแน่นอน   ปัจจุบันโปรแกรมทัวร์ของไทย สำหรับนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ใช้เวลาระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน โปรแกรมทัวร์ไทยโดยทั่วไปมีดังนี้ ภาคใต้ ทัวร์ทะเลประมาณ ๓-๔ วัน ภาคเหนือ ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร ๓-๔ กรุงเทพฯปริมนฑล ทัวร์วัฒนธรรมไทยอีก ๓ - ๔ วัน รวมแล้วก็เพียง ๙-๑๒ วัน เวลาที่เหลือโปรแกรมทัวร์ยังไม่รู้จะจัดไปลงที่ใด
ภาคอีสาน ทัวร์ทางบกในภาคอีสาน ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ก็อยู่ห่างไกลกันเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร เช่น จาก กรุงเทพฯ ไปปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทพระวิหาร ผาแต้ม ธาตุพนม บ้านเชียง ฯลฯ จะสังเกตได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน แต่ละแห่งล้วนห่างไกลกันมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งสำหรับการจัดทำโปรแกรมทัวร์   เพราะนักท่องเที่ยวจะเกิดความเบื่อรำคาญกับการนั่งรถเป็นเวลานานๆ และนี่ก็คือจุดบอดทัวร์ทางบกของไทย ซึ่งยังขาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้ดีพอ ซึ่งหากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในระดับสากล สำหรับนักท่องเที่ยวรักเมืองไทย ที่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และจะเป็นการเสริมแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วในระดับสากล ดังนี้
ทัวร์ทะเล ภาคใต้ของไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน อยู่ในแนวหน้าไม่แพ้ที่ใดในโลก เช่น เกาะสมุย, ภูเก็ต,เกาะปันยี,เกาะสิมิลัน,เกาะพีพี ฯลฯ
ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร   ภาคเหนือของไทย ก็สมบูรณ์แบบทั้ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมชนเผ่าต่างๆมากมาย 
ทัวร์วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯปริมนฑล อยุธยา ภาคกลางของไทย ก็สามารถสะท้อนภาพ ของสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์
ทัวร์บก ทางภาคอีสานของเรา แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ที่สืบทอดมายาวนาน หากแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่ยิ่งใหญ่อลังการ์พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลได้อย่างมีพลัง และแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดก็ยังห่างไกลกันเป็น 100 กิโลเมตร นับเป็นจุดบอดหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวไทยในภาคอีสาน
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่ม บาทโซน รัฐบาลควรที่จะเร่ง สร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเสียที    การพัฒนาอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว หากสลายพรมแดนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมายังภาคอีสานได้อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาวมีดังนี้ 
ภาคเหนือของกัมพูชา นครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก และ ร่องรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม มากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ เขตศรีโสภณ อุดรมีชัย พระวิหาร และ อีสานตอนล่างของไทย ตั้งแต่ จังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัด อุบลฯ และ แขวงจำปาสักใน ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนคร ในเขตเสียมเรียบ รัฐบาลควรจะประชาสัมพันธ์ ในลักษณะเชื่อมโยงร่องรอยประวัติศาสตร์ ให้เป็น “ เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม “โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม  
นอกจากนครวัด-นครธม แล้วภาคเหนือของกัมพูชา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสังคมชนเผ่าโบราณ ที่ยังคงอยู่กับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ในเขตสตรึงเตรง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน จุดตัดระหว่างชายแดน ลาว-กัมพูชา เขตรัตนคีรี และเขตมนฑลคีรี จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณ แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปถึง แต่ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสังคมชนเผ่าโบราณต้องสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไป ดังเช่นสังคมชนเผ่าทางภาคเหนือของไทย
ภาคใต้ของลาว แขวงจำปาสัก เซกอง อัตปือ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกลี่ผี ซื่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ไนแองการ่า แห่งเอเซีย หรือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกมากมายเช่น น้ำตกตาดเลาะ   ตาดฟาน ฯลฯ 
 แหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่หนึ่งในสองแห่งของโลก ก็คือ ที่แม่น้ำอะเมซอน ในบราซิล และในบริเวณเวิลคาม จุดตัดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจากแขวงจำปาสักข้ามพรมแดนกัมพูชา ที่เขต สตรึงเตรง 
แขวงอัตปือ ที่ติดชายแดนเวียตนามและเขตรัตนคีรีของกัมพูชา ซึ่งเป็นบริเวณที่ สังคมชนเผ่าโบราณ อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ความสำเร็จดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนจริงจัง อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์อย่างสร้าง สรร เป็นจริงได้ ในอนาคต ดังนี้
, ระดับรัฐบาลจะต้องรีบเร่งดำเนินประชุมเจรจาระหว่าง สามประเทศ ในระดับรัฐบาล
เพื่อแสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อพบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสามประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
, ในระดับท้องถิ่น   ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในทั้งสามประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่จะให้มีการจัดการ ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ยังเป็นการสร้าง สรร พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในระหว่างผู้นำท้องถิ่น โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการเจรจา ในระดับรัฐบาล กับ รัฐบาล โดยมีประเทศไทยเป็นแกนนำ
๓,  การสร้างถนน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจาก จุดผ่อนปรนชายแดน ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดเสียมเรียบ สถานที่ตั้งเมืองพระนคร นครวัดนครธม ตวนเลสาบ จะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชน (เปิดประมูลสร้างทาง) , การลงทุนโดยรัฐบาล ,กู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจาก ADB, IBRD ฯลฯ
จากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “เข้ามาเสริมศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย ให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ในระดับสากล ในขณะที่ สถานะ การเศรษฐกิจโลก กำลังตกต่ำ การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะยิ่งสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา เป้าหมายการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๔๖ ดูเหมือนว่า อาจจะไปได้ไม่ถึงเป้าหมาย ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศทาง เมื่อรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของรายได้จากการท่องเที่ยว ก็มีแต่ต้องรีบเร่งดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ โปรแกรมทัวร์ไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยดึงเอาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเสริมศักยภาพโปรแกรมทัวร์ไทย จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเซียตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นจริง
ความสำคัญของความสำเร็จ ของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าวจะนำร่องไปสู่การ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวไทย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่กระจายรายได้สู่ภาคอีสานเพียง ๒,๐๐๐ ล้านบาท เท่านั้น นอกจากนั้น ยังจะทำให้บริเวณภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว เกิด กำลังซื้อในบริเวณดังกล่าว มากขึ้นอีกด้วย   ซึ่งจะไปผลักดันให้ การค้า-การลงทุน-นโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ถูกกระตุ้นให้คึกคัก อุตสาหกรรม SMEs ที่หยุดนิ่ง เครื่องจักรก็จะถูกขับเคลื่อน ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดดังกล่าว เศรษฐกิจก็จะเกิดการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศก็จะ ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติต่อไป..
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 11
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:22  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 2. 12
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:28  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 3. 13
  north face outlet
  north face outlet xlmabc@gmail.com 30/10/2012 13:52  http://www.topratingsnorthfaceoutlet.net north face outlet


  http://www.topratingsnorthfaceoutlet.net north face outlet


  http://www.topratingsnorthfaceoutlet.net north face outlet store


  http://www.topratingsnorthfaceoutlet.net cheap north face


  http://www.topratingsnorthfaceoutlet.net north face clearance


 4. 14
  Pink Ribbon North Face
  Pink Ribbon North Face jannyyan27@foxmail.com 17/11/2012 07:54

  In the 16th century,the north face kids, Sinistrari, a Roman inquisitor and author of a classic text on North Face Pink Ribbondemons, warned that women with elongated clitorises could rape men, and he recommended torture for such unholy females. In the 19th century, removal or cauterization of the clitoris was often prescribed by Western doctors as a "cure" for everything from masturbation to North Face Pink Ribbon Jacketimmorality.trotted out this belief in his claim in "if it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down." A lot Pink Ribbon North Face of folks would like him to shut down his Senate race.  

 5. 15
  fake designer handbags
  fake designer handbags highreplicabagsvip@hotmail.com 19/11/2012 08:31
  t hard and you just have to read some e cigarette reviews wholesale fake designer handbags in order to find replica handbags out about the good layers?in designer discount handbags the market prior to discount designer handbags selecting one for yourself. Getting your hands on e-cig reviews is not an arduous discount designer handbag task also because you will be able to find plenty of these wholesale fake designer handbags online. Thus, wholesale fake designer handbags it is advisable th...
 6. 16
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:31

  http://www.dsquared2shoes.eu dsquared http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.belstaffoutlet-online.de belstaff outlet http://www.chaneltaschenonlineshop.de chanel online shop http://www.belstaffjacket.eu belstaff coats

 7. 17
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 12:02

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 8. 18
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 12:28

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 9. 19
  Michael Kors Outlet Online
  Michael Kors Outlet Online a810403@outlook.com 08/08/2013 10:24


  Paul Farrelly,


  Coach Outlet Online


  riches do not translate into corporation


  Coach Outlet


  tax. This is because British law allows


  Coach Factory Outlet


  relief equal to around a quarter of the money


  Coach Outlet Online


  spent on items including buying spectrum, installing


  Coach Outlet Store Online


  equipment such as masts, and paying any interest


  Coach Outlet Store Online


  on company debt. Although a company may have


  Coach Outlet


  cash in the bank, it can report a taxable


  Coach Factory Online


  loss on paper.urged the telecoms regulator Ofcom


  Coach Outlet


  not paying their fair share. "They take


  Coach Factory Outlet


  our money but won't contribute," said Elphicke.


  Coach Online Outlet


  He said: "The something-for-nothing culture seems a


  Coach Factory Outlet Online


  live and well in the mobile phone industry.


  Coach Outlet Store Online


  Ofcom needs to consider whether companies


  Coach Outlet Online


  behaving in this way are fit and proper to


  Coach Outlet


  hold a licence in the UK."said: "Ofcom's


  Coach Outlet


  role is to ensure that spectrum is used efficiently


  Coach Outlet


  to benefit consumers. We do not have any


  Coach Outlet Online


  oversight of tax issues."the culture select


  Michael Kors Outlet Online


  committee member and Labour MP, said: "It is


  Michael Handbags Outlet


  time for HMRC to get tough across the board


  Michael Kors Outlet Store Online


  and question arrangements which allow so much


  Michael Kors Outlet Stores


  to be sent by multinationals offshore, while


  Michael Kors Factory Outlet


  they are paying little or no tax on their


  Chanel Outlet Online


  UK operations. These are huge businesses and


  Chanel Purses


  it's time they paid their fair share into the


  Chanel Outlet Online


  public purse."

 10. 20
  panudda
  panudda editer.246@gmail.com 17/07/2014 15:24

  ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอุบลราชธานี..พบกับเว็บไซต์ www.hugubon.com
  HUGUBON.COM ฮักอุบล "เข้าถึงง่ายรู้ได้ทุกเรื่อง..เมืองอุบล"

  ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอุบลราชธานี..เตรียมพบกับเว็บไซต์  ฮักอุบลราชธานี HUGUBON.COM ที่นี่อุบล "เข้าถึงง่ายรู้ได้ทุกเรื่อง..เมืองอุบล" ฮักอุบลราชธานี เว็บไซต์ ศูนย์รวม แหล่งรวม ชุมชนออนไลน์ ข่าวสาร ข่าวอุบลวันนี้ ข้อมูล อุบลราชธานี ประวัติ ความเป็นมา ชีวประวัติ บุคคลสำคัญ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ฮักอุบลราชธานี เกาะติด ข่าวสาร ข้อมูล เจาะลึก ทุกแง่มุม ความเคลื่อนไหว วิเคระห์เศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ นักธุรกิจ การค้า การลงทุน การเมือง การปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอุบลราชธานี  นายก ปลัดอุบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล ทต. เทศบาลตำบล ทม. เทศบาลเมือง ทน.เทศบาลนคร อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่น สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม การศึกษา การเกษตร การกีฬา สุขภาพ พยากรอากาศ ราคาทอง อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ดูดวง ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ข้อมูลสถานบันเทิง ท่องราตรี ย่ำราตรี ที่เที่ยวธรรมชาติ เที่ยววัด โบราณสถาน สถานที่สำคัญ ข้อมูลการท่องเที่ยว แผนที่ รถแท็กซี่อุบลราชธานี ที่พัก หอพัก โรงแรม รีสอร์ท แมนชั่น วัยรุ่น วัยเรียน ข้อมูลสถานศึกษา สถาบันการศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนติว สถานที่ฝึกหัด สถานที่อบรม อุบลราชธานี ทีนอุบล อุบลทีน เยาวชนอุบล วัยรุ่นเด่น ดาวโรงเรียน อุบลไอดอล เด็กเรียน เด็กเก่ง เด็กมีความสามารถ กิจกรรมวัยทีนอุบลราชธานี เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น แฟชั่น รถเช่า รถยนต์ใหม่ โชว์รูมรถใหม่ รถยนต์มือสอง เต็นท์รถ คาร์แคร์ ติดแก๊สรถยนต์ อู่ซ่อม คาร์เซอร์วิส บ้านจัดสรร โครงการบ้าน บ้านมือสอง ที่ดิน ต้องการขายที่ดินอุบล ต้องการซื้อที่ดินอุบล ข่าวสารการเปิดสอบ หางาน รับสมัครงาน พิเศษริงไซด์เพื่อคนอุบลราชธานี ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราฮักอุบลราชธานี

  พบกับพวกเราได้ที่ : www.hugubon.com และ www.facebook.com/hugubon24 เลยค่ะ

[Back]   1 2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view