http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน

 
  ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 
สถานะการณ์โลก
สงครามครูเสด ระหว่างปีพ.ศ. ๑๖๐๔ – ๑๘๓๔ บริเวณศูนย์กลางของโลก(ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล-ปาเลสไตน์) ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนายุ่งยากซับซ้อน ”สงครามครูเสด” ระหว่างกองทัพของชาวคริสต์ในยุโรป กับกองทัพของชาวมุสลิม การรบพุ่งรบพุ่งกันยาวนานถึง ๒๓๐ ปี 
            เวลาเดียวกัน กองทัพของเจงกีสข่าน (พ.ศ.๑๗๕๐) ได้บุกตลุยเข้าไปในจีน ยึดเอาประเทศจีนให้หลานชายชื่อ กุบไลข่าน ตั้งราชวงศ์หยวน ส่วนเจงกิสข่าน เขาได้นำทัพบุกตลุยต่อไปทางตะวันตก ทำลายกรุงแบกแดดของกาหลิบ และบุกต่อถึงเขตแดนยุโรป
            ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่าน ปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิช ได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีน และเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิ กุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือ ผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย ทะเลแดง กลับสู่เวนิช และได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนาน ”หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ เพชรนิลจินดาฯลฯ
             อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด รัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕ พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างเทวาลัย “นครวัด” พระองค์สวรรคตใน ปีพ.ศ. ๑๖๙๓ ขณะที่การสร้างนครวัดยังไม่เสร็จ
             อาณาจักรเมืองพระนครยังคงรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อมา ถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ.๑๗๓๐-๑๗๖๓) พระองค์ได้ทรงสร้างนครธม ปราสาทบายน ศาสนสถาน อโรคยาศาลา อย่างมากมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพระองค์มากถึง ๗๔ แห่ง
 
 
ตามรอยราชมรรคา
จาก
เมืองพระนครหลวง สู..เมืองพิมาย
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗  แห่งเมืองพระนครหลวง ทรงสร้างเส้นทาง ราชมรรคคา ๑๗ แห่ง จากเมืองพระนครหลวงนครธม สู่..เมืองพิมาย กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ซึ่งเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญเชื่อมระหว่างที่ราบลุ่มอาณาจักรเมืองพระนคร สู่..เขตดินแดนอาณาจักรอื่นๆอันไพศาลภายใต้อิทธิพลการปกครองของพระองค์  
กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ตั้งอยู่บนจุดตัดรอยต่อระหว่างที่ราบต่ำอาณาจักรเมืองพระนครหลวง กับแคว้นศีจนาศะ บนแผ่นดินสูงอันมีศูยน์กลางการปกครองที่ เมืองพิมาย โดยมีเทือกเขาพนมดองเร็กเป็นสัญลักษณ์เขตแดน กลุ่มปราสาทหินตาเมือน จึงนับเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญ โบราณสถานแห่งนี้จึงประกอบไปด้วย ศาสนสถาน อโรคยาศาล ฯลฯ
 
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก
การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2121 ที่จะไปอำเภอบ้านกรวดประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกที่บ้านตาเมียง ไปอีก 13 กิโลเมตร
 
ปราสาทตาเมือน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าคือที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย
ปราสาทตาเมือนสร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับโบราณสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้อยยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น
ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์
ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 
นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ
กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี
ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาพนมดองเร็กประกอบด้วยปรางค์สามองค์
มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงาม
ทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหารสองหลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น
นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำและที่ลานริมระเบียงคดทางมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีศิลาจารึกภาษาขอม กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน
 
  

 

 

ความคิดเห็น

 1. 11
  heap North Face Jackets Sale
  heap North Face Jackets Sale lee@163.com 25/10/2012 16:58


  The vermont tar  Cheap North Face Jackets residue high heel are the goliath that everybody thoughttlikely these people to be. As an obvious Carolina buff, I wrote lots of blower result gear in the last almost a year offering an individuals supremacy and as well, probably The North Face Womens Denali Hoodie Solid Thicken Jackets All Black, And that i get ready most people pages.  Cheap North Face Jackets Sale My tar residue high heel have gotten a a number of financial obligations to date, And haters want to use just where as an explanation to seem they re recyclable pretty well billed.  Cheap North Face

 2. 12
  Cheap North Face Jackets
  Cheap North Face Jackets lee@163.com 25/10/2012 16:59


  The vermont tar Cheap North Face Jackets residue high heel are the goliath that everybody thoughttlikely these people to be. As an obvious Carolina buff, I wrote lots of blower result gear in the last almost a year offering an individuals supremacy and as well, probably The North Face Womens Denali Hoodie Solid Thicken Jackets All Black, And that i get ready most people pages. Cheap North Face Jackets  My tar residue high heel have gotten a a number of financial obligations to date, And haters want to use just where as an explanation to seem they re recyclable pretty well billed. Cheap North Face Jackets

 3. 13
  Amanda
  Amanda luozhi@gmail.com 05/11/2012 08:38

  The successor rolex replica to a long-line of chronographs housed in “Oyster”-type cases produced since 1939, the reference replica rolex 6239 Cosmograph introduced two important aesthetic changes to Rolex’s chronograph dials. The first swiss rolex was the use of inverse color schemes for the main dial and subsidiary dials – a variant with black dial and rolex replica watches white sub-dials, and a second variant with white dial and black sub-dials.

 4. 14
  Cheap North Face Jackets
  Cheap North Face Jackets dggnyndm775@hotmail.com 07/11/2012 13:52

  BanXie Cheap North Face Jackets Sale "is the ground type plate shoes. It comes from the skateboard people wear shoes, so also known as the slide shoes. BanXie shoes with general comparison, different places is: it almost is flat, easy Cheap North Face to let feet can completely flat stick on the slide it. And shockproof function. And it's side have to strengthen, for part of the shoelace, some brand of shoes have wear off shoelace hole.Cheap North Face Jackets

 5. 15
  north face outlet locations
  north face outlet locations chenzhi13886@gmail.com 08/11/2012 14:52

  A hem north face outlet locations hold line allows you to adjust the for an accurate fit, and the double hand zip pocket and left napoleon chest pocket have enough space for reserve provide daily necessities

 6. 16
  north face clearance
  north face clearance JINHUA13886@GMAIL.COM 12/11/2012 15:30


  HyVent <a href="http://www.thenorthfacejacketsclearancesale.com/">north face clearance</a> outer <a href="http://www.thenorthfacejacketsclearancesale.com/">the north face clearance</a> fabric <a href="http://www.thenorthfacejacketsclearancesale.com/">north face jackets clearance</a> protection 550 filled insulation, save in and fashion quilt confusing place. <a href="http://www.thenorthfacejacketsclearancesale.com/">north face jackets on sale</a> Warm and comfortable wrapped in a fashionable flattering fit, choose the north face woman <a href="http://www.thenorthfacejacketsclearancesale.com/">north face sale</a> gift this down jacket


 7. 17
  north face clearance
  north face clearance chenzhi13886@gmail.com 12/11/2012 15:31

  HyVent north face clearance outer the north face clearance fabric north face jackets clearance protection 550 filled insulation, save in and fashion quilt confusing place. north face jackets on sale Warm and comfortable wrapped in a fashionable flattering fit, choose the north face woman north face sale gift this down jacketHyVent north face clearance outer the north face clearance fabric north face jackets clearance protection 550 filled insulation, save in and fashion quilt confusing place. north face jackets on sale Warm and comfortable wrapped in a fashionable flattering fit, choose the north face woman north face sale gift this down jacket


    

 8. 18
  replica handbags
  replica handbags vipsky1314@hotmail.com 17/11/2012 16:46
  perseverance to deliver what is expected of you. replica designer handbags There is no question as to the validity of buying a luxury watch like fake designer bags Michael Kors watches. fake designer handbags Sure there are several watches you can readily buy along the sidewalks cheap replica handbags and wholesale replica handbags on tiny shops with questionable owners and origins. But wholesale replica handbags the question is, wholesale replica handbags why ...
 9. 19
  zllily
  zllily Zllily2012@hotmail.com 23/11/2012 10:05  In fact, the UGGs Bailey Buttonhave the best quality you never know if you don\'t have one pair of Uggs. And the sheepskin material got a lot recommend although Ugg Australia are not waterproof! Anyway, you can buy an $8 shielded spray to make the waterproof work. And in the manhattan, you will see how UGGs Jimmy Choo was popular to everyone, Also you can see the Ugg snow boots spread evetywhere and a lot people accept it, at on

 10. 20
  coach outlet online
  coach outlet online kevinyuan123@163.com 29/11/2012 13:32

  "Joining" is just coach outlet online the beginning to the advancement pave the way for the coach outlet online "nation-building"


  In coach factory online recent years, Palestine has been committed to enhance their status in the United Nations, the coach outlet online Palestinian people that will allow them to apply to become a coach factory online United Nations observer countries, to an important step forward coach factory in achieving the two-state solution ".


  Since the 70s of the last century, Palestine has been a United Nations observer, the observer status successfully upgraded to the observer countries, will be the universal recognition of the international community in a way that its statehood.


  In addition, the Palestinian observer states will also contribute to its expansion of activities in the field of international space. Palestinian succeed "joining" the Palestine will have the opportunity to join the International Criminal Court and other United Nations agency, have the opportunity to prosecute violations of international law by Israel in the Palestinian occupied territories, such as war crimes and the construction of Jewish settlements.


  Mansour has said, if the Palestinian observer states cheap coach handbags of the United Nations, has become a global consensus on the two-state solution "from the point of view of the United Nations, will become a legal reality; Since then, the Palestinians and the Israelis will be the General Assembly recognized independent country, which will both end the occupation and coach factory outlet online conflict re-open direct peace talks to coach purses outlet pave the coach outlet online way.

[Back]   1 2  3  4 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view