http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ภูมิปัญญาสามประสานสุเทพชินวโร

ภูมิปัญญาสามประสานสุเทพชินวโร
.
ภูมิปัญญาสามประสานสุเทพชินวโร
 
โครงการภูมิปัญญาสามประสาน
( สามมิติ three dimension of view)
.
 
 
พระครูสมุห์ สุเทพ ชินวโร
สวนธรรมสามมิติ       เลขที่ 70  บ้านป่างิ้ว หมู่3                     ต. สง่าบ้าน   อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร.087-8177522
Email : ajahnsuthep@gmail.com
 
 
 
.
หลักการทั่วไป
 
โดยการพบปะพูดคุยกันในหมู่คณะพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และอุบาสกอุบาสิกาจำนวนหนึ่ง ได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้   ทุกฝ่ายล้วนแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง     ขณะเดียวกัน ความสับสนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการเมือง ที่มีข่าวสารสับสน เป็นฝักเป็นฝ่าย ขัดแย้ง ต่อสู้กันรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ   การพูดคุยกันเพื่อแสวงหาทางออก   ในที่สุดมีความเห็นร่วมกันว่า        แนวทางความคิด ทฤษฎี จิตใจ จะต้องไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง   หากจะต้องผ่าทางตันด้วยมิติทางธรรม        การนำเสนอ ทิศทาง แนวทาง นโยบายร่วมกัน เพื่อเป็นแกนหลักใช้ชี้นำการทำงาน กิจกรรมทั้งปวงของกลุ่ม หมู่คณะที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   ถือความเป็นกลางโดยหลักธรรม ที่สามารถนำเสนอให้ทุกฝ่ายอาจจะยอมรับร่วมกันได้          ผลของการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันมาระยะหนึ่ง ทำให้ข้อสรุปตกผลึกว่าจะต้องประกอบด้วยหลักการ 3 มิติ    ใน 13   มุมมอง   ดังนี้
 
1. ว่าด้วยชีวิต   โลก และจักรวาล :   โดยรวมแล้ว สิ่งที่ไปรับรู้โลกและจักรวาล ก็คือชีวิต   หากไม่มีชีวิตเสียแล้ว โลกและจักรวาลก็ไร้ความหมาย ดังนั้น การเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง   ชีวิตประกอบด้วยองค์สาม คือ
 
ร่างกาย - คือส่วนที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยธาตุ 4  ดิน, น้ำ, ไฟ และลม รวมกันเป็นรูปร่างของสัตว์คน อันมีลักษณะพิเศษกว่าสัตว์อื่น ตรงที่มีโครงสร้างกระดูกสันหลังตั้งตรงกับแผ่นดิน   ทำให้มีสมองที่เจริญกว่าสัตว์อื่น อันเป็นเหตุให้สัตว์คนสามารถพัฒนาสติปัญญาได้     สัตว์คนเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างน้อย 3  ประการ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ในทุก ๆ เรื่อง นับตั้งแต่กินนม ดื่มน้ำ ขับถ่ายให้ถูกที่ถูกทาง เป็นต้น     สัตว์คน เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่สร้างเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการดำเนินชีวิต เครื่องมือแรกที่สร้างและใช้ คือ ภาษา   เพราะเหตุมีภาษาใช้ จึงเกิดการคิดและจินตนาการได้กว้างไกลกว่าสัตว์อื่น     และสัตว์คน เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลก ที่สามารถมีเพศสัมพันธ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ได้ไม่มีฤดูกาล    ดังนั้น สังคมของสัตว์คนที่ไม่มีการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ สังคมนั้นจะวุ่นวายเดือดร้อนและเกิดกลียุคในที่สุด
 
ลำพังแต่มีรูป ย่อมเป็นเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืน    รูปกายจะต้องประกอบด้วยนามธรรมอีกสองระดับ คือ เรื่องของจิตใจ   นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับรูป และนาม ได้แก่เวทนา ภาวะที่เสวยอารมณ์ทั้งฝ่ายรูปและนาม คือความรู้สึก ทุกข์กาย สุขกาย โทมนัส- ทุกข์ใจ   โสมนัส-สุขใจ และความรู้สึกเฉย ๆ หรืออุเบกขาเวทนา      จิตวิญญาณ เป็นเรื่องของนามธรรมล้วน ๆ   เริ่มที่สัญญา ความจำได้หมายรู้   สังขาร ความปรุงแต่งของจิต และวิญญาณ ความรู้แจ้งในอารมณ์    ซึ่งการรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้   ย่อมมาจากผลการศึกษาปฏิบัติผ่านกายและใจ   หรือรูปและนาม.
    
โลก - กายที่กว้างศอก ยาววา หนาคืบ ที่มีใจครองนี้แหละคือ โลก   โลกธรรม คือธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจ    อายตนะภายนอก รูป ( แสงสี ) เสียง กลิ่น รส   สัมผัส   และธรรมารมณ์      วิญญาณประจำทวารทั้งหก เข้ามากระทบสัมผัสกันแต่ละขณะ ก็เกิดภาวะรับรู้โลกภายในและภายนอกเกิดขึ้น    อาจกล่าวได้ว่า โลกก็คือ ผัสสะที่สืบเนื่องกันจนเป็นเรื่องราวขึ้นมา ซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างรู้เท่าทัน เข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกอย่างถูกต้อง เราก็จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเป็นสุข
 
จักรวาล - จากความว่างเปล่า เริ่มต้นที่จุด ๆ หนึ่ง หรือจิตหนึ่ง เมื่อเกิดความสืบเนื่องของจุดทำให้เกิดเส้น อันเป็นการเริ่มต้นของการเดินทาง เมื่อรวมกันเข้าเราอาจจะกล่าวได้ว่า นี่คือ จักร การสืบเนื่องของกาลเวลา จึงทำให้เกิดความหลากหลาย อย่างไรก็ดี ความหลากหลายก็เริ่มต้นจากหนึ่งเดียว   ดังนั้น ความเข้าใจจักรวาล จึงเป็นความรับรู้ที่เริ่มจากหนึ่งไปสู่ความหลากหลาย และจากความหลากหลายมาสู่ความเป็นหนึ่ง พูดสั้น ๆ ได้ว่า หนึ่งคือหลากหลาย หลากหลายคือหนึ่ง      และที่สุดคือความว่างเปล่า สูญญตา.
 
2. ว่าด้วยสามวัย    วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยชรา :   เมื่อคำนึงถึงชีวิตสัตว์คนเป็นสัตว์สังคม   ไม่สามารถสำเร็จประโยชน์ของชีวิตได้ด้วยตัวตนเพียงคนเดียว   จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน    ช่วยเหลือเกื้อกูล อาศัยซึ่งกันและกันแล้ว     ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องสันทัดในการประสานพลังชีวิตที่กาลเวลาจะกลืนกินชีวิตไปเป็นระยะ    เราเรียกว่าวัย    ชีวิตประกอบด้วยสามวัย   คือ
 
วัยเด็กเยาวชน     นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 16 ปี   ร่างกายกำลังเจริญเติบโต เป็นวัยที่บริสุทธิ์   ในวัยนี้ร่างกายต้องการธาตุน้ำมากกว่าวัยอื่น ๆ   ความเจ็บป่วยในวัยนี้โดยพื้นฐานจะเกิดจากการขาดธาตุน้ำ
วัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน คือ ตั้งแต่อายุ 17 – 32 ปี   เป็นระยะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ระบบฮอร์โมนเพศกำลังเจริญเติบโต เป็นวัยที่มีกำลัง เรี่ยวแรงแข็งขัน ในวัยนี้จึงมีความร้อนแรงของพลังทางเพศ    ทำให้เกิดความร้อนแรงของธาตุไฟ   ความเจ็บป่วยพื้นฐานของวัยนี้จะเกิดจากธาตุไฟที่ร้อนแรง     
และวัยชราหรือวัยสุดท้ายของชีวิต ตั้งแต่อายุ 33 ปีขึ้นไป วัยนี้ด้านร่างกายไม่มีอวัยวะส่วนใดเจริญอีก เพียงแต่รักษาให้มีสุขภาพที่ดีก็จะทรงชีวิตไว้ได้นาน หากใช้อย่างไม่รู้คุณค่า ไม่ทะนุถนอมก็จะเสื่อมทรุดเร็ว   ธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาในร่างกาย คือธาตุลม   ภาวะที่ธาตุลมไม่สมดุลจะเป็นเหตุพื้นฐานของความเจ็บป่วยในช่วงนี้      หลังจากมีอายุเกินสามสิบสองแล้ว   อาจจะกล่าวได้ว่า   วัยนี้ เป็นวัยที่ควรเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรอบรู้ในชีวิต โลกและจักรวาล เป็นอย่างดี.    
 การทำให้พลังชีวิตทั้งสามวัยประกอบส่วนกันในกิจกรรมชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
 
3. ว่าด้วยที่พึ่งอันเกษม :    สัตว์คนเป็นสัตว์สังคม บุคคลไม่สามารถสำเร็จประโยชน์ได้ด้วยตนเองตามลำพัง จำเป็นจะต้องพึ่งพากัน   การอยู่ร่วมกันจะต้องมีหลักเกณฑ์ร่วม คือ ต้องมีมาตรฐานแห่ง ดี-ชั่ว   ถูกหรือผิด เป็นข้อตกลงร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น    คำสอนว่าด้วยดี-ชั่ว ถูก-ผิด เราเรียกว่า ศาสนา   ดังนั้น ตัวทุกคนทำดีทำชั่ว ทำถูกทำผิด   ตัวคนทุกคนนั่นแหละคือ ศาสนา แม้จะไม่กล่าวว่า เป็นศาสนาชื่อว่าอะไร การกรทำของสัตว์คนก็ไม่อาจจะพ้นไปจากนี้      พุทธศาสนา นอกจากจะสอนให้รู้และปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง เว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว อันเป็นคำสอนระดับเดียวกันกับทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลก เพื่อความผาสุกของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว   พุทธศาสนา ยังมีระบบคำสอนเพื่อการเข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมสูงสุด อันเป็นกระบวนการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ให้ขาวรอบ ถึงความว่าง และนิพพาน   
 
ที่พึ่งอันเกษมได้แก่พระรัตนตรัย คือ   มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยม    อย่างไรก็ดี แม้แต่ตัวชาวพุทธเอง หากไม่รู้ความหมาย ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงแล้ว    การกล่าวถึงไตรสรณคมน์ของเขาก็เป็นสิ่งว่างเปล่า   หากเข้าใจความหมายอันถูกต้องแล้ว    ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา   ก็สามารถอนุโลมนำไปใช้ได้    
 
การพึ่งพระพุทธเจ้า ก็คือ การพึ่งการตระหนักรู้ว่า    เราเกิดมาตัวเปล่าเล่าเปลือย ไม่มีอะไรมาด้วย ระหว่างที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ แม้จะมีอะไรมากมายมาเกี่ยวข้องด้วย     ในที่สุดเราก็ต้องจากไปอย่างเปล่าเปลือยเช่นเดิม   ณ ที่นี้ เราหมายถึงการตระหนักรู้ถึงความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ.
 
การพึ่งพระธรรม ก็คือ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการเกิดมาได้สภาพความเป็นคน เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลก ที่สามารถพัฒนาสติปัญญาได้ ทั้งทางโลกและทางธรรมจนถึงที่สูงสุดได้    สติปัญญา เป็นสมบัติอันล้ำค่าของการเกิดมาได้สภาพความเป็นคน ขณะเดียวกัน สติปัญญาก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำลายสัตว์คนมากที่สุด   สัตว์คนสามารถคิดจนทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่นก็ได้   ซึ่งสัตว์อื่นไม่ทำ        การได้มาซึ่งสัมมาปัญญา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ให้ยิ่ง   การได้สติปัญญาอย่างถูกต้องและสมดุลในปัญญาทั้งสามระดับ คือ ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง ปัญญาเกิดจากการคิดจินตนาการ   และปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและเกิดจากประสบการณ์ตรง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง
 
การพึ่งพระสงฆ์ ก็คือการตระหนักรู้ชีวิตว่า เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงขณะนี้ ก็เพราะมีธรรมชาติและผู้คนได้ทำหน้าที่เกื้อกูลแก่ชีวิตเรามาก่อน    การร่วมส่วนแรงงานในการจรรโลงชีวิต   สร้างสังคมชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย มีความสงบสุข สันติ   ซึ่งก็คือการรู้จักอุทิศตนทั้งแรงงานทางกาย สติปัญญาในการทำหน้าที่ให้ถูกต้อง   ยึดหลัก ความดี ความจริง ความถูกต้อง เหมาะสม   และ ความงาม    
เมื่อกล่าวโดยรวม ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ก็สามารถมีที่พึ่งอันเกศาที่มีลักษณะเดียวกันได้    อาจจะใช้เป็นคติเตือนใจสั้น ๆ ได้ว่า   “จิตใจบริสุทธิ์   ปัญญาว่องไว ถูกต้อง แม่นยำ,   ทำหน้าที่ดีงามและรับผิดชอบ    หรือ “บริสุทธิ์ ปัญญา หน้าที่”
 
4. ว่าด้วยปัญญาสามระดับ  ในระบบปัญญานั้น เราแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ
 
- ปัญญาเกิดจากการฟัง   (สุตตมยปัญญา)     คือการตระหนักรู้ว่า ทางที่จะได้มาซึ่งปัญญานั้นต้องอาศัยการฟังที่ดี   นอกจากการฟังด้วยหูโดยตรงแล้ว เรายังฟังผ่านการอ่านหนังสือ อันเป็นการเก็บรูปเสียงไว้ในสัญญาตัวหนังสือ   ปัจจุบันเรามีเครื่องมือเทคโนโลยี่ที่สามารถเก็บเสียงและภาพไว้ได้   ทำให้เรามีเงื่อนไขดีมากในการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา      การฟังด้วยความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน สันโดษ ระวังใจ และด้วยความรู้สึกกตัญญู    ฟังด้วยจิตใจที่ว่าง ๆ เป็นกลาง    ไม่ใช้ทิฐิความเห็นใด ๆ ไปตัดสิน ปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานอย่างเป็นกลางที่สุด การฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
 
- ปัญญาเกิดจากการคิด   (จินตามยปัญญา)   การคิดได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของสัตว์คน เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในสัตว์คนเท่านั้น   เพราะมีแต่สัตว์คนเท่านั้นที่เป็นสัตว์ที่คิดค้นสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้ได้ และเครื่องมือแรกที่สุดที่สัตว์คนเข้าเกี่ยวข้องก็คือ ภาษา   คนเรานั้นย่อมคิดและจินตนาการไปตามรากฐานแห่งภาษาของตน   ขณะเดียวกันภาษาก็สมมุติแทนความจริงแท้ที่ไม่พูดด้วยตนเอง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า โลกของความคิดและจินตนาการ ก็คือโลกสมมุติ ไม่ใช่ความจริงแท้ แต่ก็จริงโดยสมมุติ เมื่อยอมรับอยู่ในโลกภาษาเดียวกัน 
 
ข้อถกเถียงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็เนื่องจากการพยายามสื่อความจริงผ่านสมมุติภาษาที่ยังเข้าใจสภาวธรรมที่ไม่ตรงกัน     ทางที่จะยุติได้ ก็มีแต่ต้องหยุดพูดแล้วลงมือกระทำ      การที่สัตว์คนมีคุณวิเศษในการคิดจินตนาการได้มากมายนั้น ก็เป็นได้แต่เพียงการเข้าไปรู้ความจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติตามความเป็นจริงของเขา(สภาวธรรม)     เข้าใจกฎธรรมชาติ(สัจธรรม)    ปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างถูกต้อง(ปฏิบัติธรรม)    แล้วจึงจะได้รับผลดีจากธรรมชาติ(ปฏิเวธธรรม)      
 
ขณะเดียวกันด้วยความคิด จินตนาการที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ   ปัญญาขั้นคิดได้นี้ก็กลับเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ธรรมชาติ และคนอื่น ๆ   กล่าวได้ว่า สัตว์อื่น ๆ ที่ไม่มีสติปัญญา   เขาคิดไม่ได้ คิดไม่เป็น    และเขาไม่เคยคิดฆ่าตัวเองตาย   มีแต่สัตว์คนเท่านั้นที่คิดจนฆ่าตัวตายก็ได้ คิดทำร้ายคนอื่นถึงตายก็ได้    ในแง่นี้สัตว์คนทั้งหลายพึงตระหนักรู้ให้ยิ่ง
 
การแสวงหาความจริง นอกจากการคิดเองแล้ว ยังต้องมีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นด้วย   หลักการสนทนาธรรมหรือหาความจริงนั้น จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญ คือ ต้องมีความอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั้ง ต่อความเห็นที่ต่างกันได้ ต้องเคารพซึ่งกันและกัน   ต้องเป็นคนว่าง่าย เมื่อรับฟังความเห็นที่ดี ที่ถูกต้องกว่า ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง รับเอาความเห็นนั้นมาปฏิบัติ   ต้องศรัทธาและเชื่อว่า คนที่ฝึกตนดีแล้วมีอยู่จริง   ต้องศรัทธาที่จะฝึกฝนตนเอง ละความชั่ว สังวรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น เพียรทำความดี และรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น    คนที่มคุณสมบัติเหล่านี้ จึงเหมาะที่จะสนทนา ถกเถียง แสวงหาธรรม ความจริงด้วย.
 
- ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและประสบการณ์ตรง   (ภาวนามยปัญญา)  คือการเฝ้าดู รู้ เห็น เป็น มีซึ่งประสบการณ์ตรงของผัสสะที่กระทบกันแต่ละขณะ ๆ    คือศึกษาให้รู้แจ้งซึ่งความจริงของการกระทบกันระหว่างอายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ กับอายตนะภายนอก รูป (แสง สี) เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์   การรู้แจ้งของวิญญาณทางทวารทั้งหก   ภาวะความจริงของผัสสะแต่ละขณะ ๆ ของรูปขันธ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดได้ของสัตว์คน ที่เรียกว่า ขันธ์ห้า    การทำให้มาก เจริญให้มาก ทำให้ชำนาญ ซึ่งความรู้แจ้งที่เป็นไปทั้งภายในบ้าง ภายนอกบ้าง รู้เรา รู้เขา ร้อยศึก บ่พ่าย 
 
ภาวนามยปัญญา    คือการฝึกให้มีสติปัญญารู้เท่าทันกาลเวลา รู้เท่าทันปัจจุบัน รู้ว่าขณะปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงแท้และมีประโยชน์สูงสุด และรู้เท่าทันว่าภาษาทีที่ใช้ในการสื่อสารกันนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องมือที่สัตว์คนสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารติดต่อกันที่เราสามารถใช้ได้ ทำได้จริง   แต่ก็เป็นความจริงโดยสมมุติ ไม่ใช่ความจริงแท้โดยปรมัตถ์          การมีความรอบรู้และทำให้ปัญญาทั้งสามระดับเจริญงอกงามอย่างมีความสมดุลแล้ว ย่อมนำมาซึ่งความเจริญ ก้าวหน้า รุ่งเรือง.
 
5. ว่าด้วยการฝึกฝนสามระดับ  การฝึกฝนกาย วาจา ใจ    คือ ไตรสิกขา ได้แก่การฝึกฝน ศีล สมาธิ ปัญญา.    
 
 ศีล คือ การฝึกฝนสำรวมระวังการกระทำทางกาย วาจา ไม่ให้ผิดพลาดเดือดร้อน   การไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่า ไม่ลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น ไม่ผิดศีลธรรมประเวณี   การไม่พูดเท็จ ส่อเสียด เพ้อเจ๋อ คำหยาบ และไม่ดื่มสุรา ยาเสพติด เครื่องดองของเมา อันทำให้เสียสติและประมาท เหล่านี้เรียกว่าศีลห้าหรือศีลสังคม   อาจจะใช้ความรู้สึกง่าย ๆ ว่า สิ่งใดที่ตนเองชอบ ก็พึงทำสิ่งนั้นแก่คนอื่น   การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย ได้ชื่อว่า สำรวมกาย วาจา เป็นศีลที่ฝึกฝน เห็นได้จากภายนอก จนก่อตัวเป็นจริตนิสัย เป็นความปรกติของจิตใจ  
 
สมาธิ    การฝึกฝนจิตใจให้มีความตั้งมั่น จดจ่ออยู่ที่สิ่งที่รู้ที่ทำอยู่ ไม่ปล่อยจิตใจให้ล่องลอย เหม่อ    เฝ้าดู รู้ เห็น ทำให้เป็นต่อการรู้แจ้งของขณะจิตหนึ่ง ๆ    การฝึกฝนให้มีสติเป็นปัจจุบันต่อการรู้แจ้งใน กาย เวทนา จิต และธรรม ได้ชื่อว่า การฝึกฝนสมาธิ หรือ จิตตสิกขา   การเฝ้าดูกาย จนเกิดความรอบรู้ในเรื่องของกาย   การเฝ้าดูความคิด จนเกิดความรอบรู้ในเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณ รู้ เห็น เป็น มี    จนเกิดความชำนิชำนาญจนความจริงในเรื่ องรูปและนามไม่สามารถหลอกลวงได้   เช่นนี้ก็ชื่อว่า จิตมีสมาธิในลำดับต่าง ๆ จนเป็นสัมมาสมาธิ อันเป็นสมาธิเพื่อการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง
 
ปัญญา   การฝึกฝนสติปัญญาให้มีความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลาย อันมี กายสังขาร วจีสังขาร และจิตสังขาร เป็นต้น ได้ชื่อว่า ปัญญาสิกขา    ลำดับของปัญญาที่อาจจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น   คือ ปัญญาเกิดจาก การ รู้จำ รู้จัก รู้แจ้ง และรู้จริง หลักนี้สามารถนำไปใช้พิจารณาองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รู้จำ – ฟังรู้   รู้จัก รู้แจ้ง – คิดรู้    รู้จริง - ทำรู้
 
6. ว่าด้วยองค์การจัดตั้งและการจัดวางกำลัง  บุคคล ๆ หนึ่ง ย่อมแสดงออกได้สามทาง   คือ การกระทำทางใจ   การกระทำทางวาจา และการกระทำทางกาย   สัตว์คนเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วม ทำงานร่วมกัน   ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้คนหมู่มากคิด พูด ทำไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดพลังที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องจัดตั้งองคาพยพในการทำงาน เราเรียกว่า การจัดการองค์กร      หลักการพื้นฐานในการสร้างองค์กรที่ดีจะต้องประกอบด้วยหลักการสี่ประการ คือ หลักว่าด้วย
 
ความดี   ความจริง ความถูกต้อง เหมาะสม    และความงาม สามัคคี มีความสุข     
 
องค์กรแก่นแกน   องค์กรที่ทำงานด้านแนวทางความคิดทฤษฎี จิตใจและอุดมการณ์ หรือนัยหนึ่งคือ องค์กรคณะพรรคหรือพวก เป็นกลุ่มแกนนำของการทำงานด้านแนวทางนโยบาย แสดงออกถึงทิศทาง อุดมคติที่ดีงาม สามารถน้อมนำให้คนส่วนข้างมากเห็นคล้อยตามได้     องค์กรนี้จะต้องมีความเข็มแข็ง มั่นคงเป็นพิเศษ มีระเบียบวินัย     สามารถรู้ เข้าใจและจัดความสัมพันธ์อย่างถูกต้องระหว่างความมีเสรีภาพกับวินัย    ประชาธิปไตยกับการรวมศูนย์   
 
การนำรวมหมู่และการรับผิดชอบโดยบุคคล     บุคคลที่ประกอบขึ้นนี้จะต้องมีลักษณะกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เป็นกองหน้า เป็นแบบอย่างใช้ชีวิตประหยัด เรียบง่าย   ทรหดอดทนอย่างยิ่ง มีปรีชาญาณในการเห็นการณ์ไกล มีสติปัญญารอบรู้ในความเป็นจริงทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้ง    นำพาหมู่คณะฝ่าฟันความยากลำบากอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความสำเร็จได้   
 
องค์กรแนวร่วม    องค์กรในระดับที่สอง คือ องค์กรแนวร่วม อาศัยการพบปะพูดคุยกัน แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง     การทำงานร่วมกันทางด้านความคิดและกิจกรรม    จะต้องเริ่มต้นจากความรักและปรารถนาดี   มีความสามัคคี ร่าเริงเบิกบาน ในเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน เพื่อทำให้สิ่งที่ร่วมกันได้มีความแนบแน่นยิ่งขึ้น   ขณะเดียวกันก็เคารพอย่างยิ่งในความต่างทางวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย   ปัจจุบัน การทำงานในระบบเครือค่าย เป็นรูปแบบที่เด่นชัด   กล่าวคือ มีอุดมคติ ทิศทางใหญ่ร่วมกัน แต่ต่างวิธีการ ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน
 
และ องค์กรปฏิบัติการ    องค์กรระดับที่สาม การปฏิบัติการร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและเป็นเอกภาพ   เมื่อมีมติความเห็นเป็นที่แน่นอนแล้ว สั่งการลงไป   แม้จะยังต่างทัศนะกันอยู่แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดเฉพาะหน้า จำเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่สงสัยลังเล   ความเป็นเอกภาพด้านความคิด มติความเห็น     ความเป็นเอกภาพในการสั่งการ    ความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการอย่างปราศจากเงื่อนไขใด ๆ      การรับรู้และเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพเช่นนี้ จึงจะทำให้ได้รับผลสำเร็จในการภารกิจ อย่างเป็นจริง
 
7. ว่าด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานของสังคม : 
 
วัฒนธรรม    แนวความคิด ทฤษฎี ศิลปะ วัฒนธรรมใด ๆ เป็นโครงสร้างชั้นบนของสังคม มีบทบาทชี้นำทิศทางของสังคม และ แสดงออกซึ่งลักษณะของสังคมนั้น ๆ,    สังคมในประวัติศาสตร์แบ่งตามลักษณะสังคมได้แก่ สังคมชุมชนบุพกาล สังคมครองทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม สังคมสังคมนิยม และคาดหมายว่าจะมีสังคมในอุดมคติ ในมิติของพุทธศาสนา คือ สังคมพระศรีอาริยะเมตตรัย   ศาสนาที่นับถือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ก็ให้เป็นสังคมที่มีคติความเชื่อนั้น ๆ กล่าวโดยรวม คือ เป็นสังคมที่มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ    
 
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ผสมผสานระหว่างศักดินาและทุนนิยมเสรีเป็นลักษณะครอบงำ   มีความพยายามศึกษาและเสนอแนวทางออกมากมาย เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ผาสุก   ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่เห็นร่วมกันในการสร้างสังคมที่พอเพียง โดยมีรากฐานเศรษฐกิจที่พอเพียงเป็นพื้นฐาน
 
การเมือง เป็นการแสดงออกอย่างรวมศูนย์ของความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม ความเป็นพรรคเป็นพวก กลุ่มชนต่าง ๆ   ย่อมเนื่องมาจากแนวทางความคิดและเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน.   จากนี้ จึงสามารถเข้าใจความเป็นชนชั้นและชั้นชนทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของสังคม อันจะทำให้เราสามารถเลือกจุดยืนของตนเอง ในการเข้าไปสัมพันธ์และมีบทบาทในสังคมนั้น ๆ 
 
การเมืองประเทศไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ระบอบการเมืองนี้ก็ล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมา   การทำให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าร่วมมีบทบาทในทางการเมืองจึงเป็นภารกิจจำเป็นเร่งด่วน บทเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมา ย่อมมีคุณค่าเพียงพอที่จะทำให้การเมืองใหม่ที่เกื้อกูลต่อประชาขนเกิดขึ้นได้โดยวิธีการที่สันติ
 
เศรษฐกิจ  คือ รูปแบบของการผลิต บทบาท การกระทำของแรงงานกาย แรงงานสมอง ความรู้เทคโนโลยี่ ร่วมกับ ที่ดิน และทุน   เรียกว่า พลังการผลิต      การครอบครองปัจจัยการผลิต หรือการถือครองปัจจัยที่ดิน เงินทุน วัตถุดิบ และแรงงานในกระบวนการผลิตนั้น ๆ    ตลอดรวมถึงการวิภาคแบ่งปัน จ่ายแจกผลผลิตนั้น ๆ   เป็นความสัมพันธ์การผลิตของสังคม      สังคมชนชั้นในประวัติศาสตร์ มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบสังคมทาส   สังคมศักดินา และสังคมทุนนิยม  
 
สังคมไทยปัจจุบัน การกดขี่ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบประชาชนผ่านการถือครองที่ดิน เงินทุน ความรู้และเทคโนโลยี่    การกินค่าเช่า ดอกเบี้ย และเอากำไรอย่างไม่เป็นธรรมและเหมาะสม เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไม่อาจจะแสวงหาความสงบสุข สันติภาพได้โดยง่าย     การแก้ปัญหาสังคมร่วมกันจะต้องจัดความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของทุกฝ่ายในสังคมให้ได้รับความสุขอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้     จะต้องตระหนักรู้ที่จะใช้ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานการผลิตของสังคมอย่างทะนุถนอม ประหยัด และเกิดคุณค่าสูงสุด
 
8. ว่าด้วยพื้นฐานการผลิตของสังคม   เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม :   สัตว์คน เป็นสัตว์สังคม ไม่อาจจะสำเร็จประโยชน์ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องทำหน้าที่ บทบาทที่ตนเองถนัด เหมาะสม เพื่อร่วมส่วนแรงงานในสังคม พูดถึงที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตของกินของใช้ การจำหน่วยจ่ายแจก อย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนการนี้   ซึ่งประกอบด้วยสามส่วนด้วยกัน คือ
 
ภาคการผลิตเกษตรกรรม     คือกิจกรรมของสัตว์คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างของกินของอยู่ ปัจจัยสี่     คือ การงานที่เกี่ยวข้องความเป็นไปของอาณาจักรพืชและสัตว์    จากการผลิตข้าว ปลา อาหาร ของกินของอยู่ เพียงเพื่อกินเพื่ออยู่ในสังคม   ด้วยเครื่องมือการผลิตแบบดั้งเดิม       เมื่อสัตว์คนเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือการผลิตให้เป็นแบบจักรกลและไฟฟ้า   ทำให้สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น    
 
กระบวนการผลิตจึงเปลี่ยนความมุ่งหมายมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า แลกเปลี่ยน เป็นสินค้า  ทำให้การผลิตเพื่อสนองความจำเป็นต้องกิน จำเป็นต้องอยู่ เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต     กลายเป็นการผลิตเพื่อขาย เพื่อสนองการเสพเสวยบริโภคด้วยแรงของตัณหาความอยากที่ไม่รู้ถึงความเพียงพอ ความพอดี เป็นเหตุให้ธรรมชาติเสียสมดุล
 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม คือกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเครื่องกลเข้าช่วยในการทำงาน และรวมศูนย์แรงงานอยู่ในสถานที่ทำงานเป็นจำนวนมาก   เริ่มต้นด้วยการสร้างโรงหัตถกรรม คือ การทำงานด้วยมือร่วมกัน    ต่อมาเมื่อการสร้างเครื่องมือการผลิตที่ใช้ทำงานแทนแรงงานคนได้   คนก็เป็นแต่เพียงผู้ควบคุมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต   เราเรียกว่า การทำงานในระบบหัตถกรรมขนาดใหญ่ และระบบอุตสาหกรรม    จึง ก่อให้เกิดพลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบใหม่ขึ้นในสังคม ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 
ผลของการผลิตที่มีลักษณะสังคม ทำให้ผลผลิตเกิดขึ้นจำนวนมาก   และสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้ คือ ความยากจนเป็นผลมาจากการผลิตล้นเกิน มีผลิตภัณฑ์มากเกินไป,     ผลผลิตทีเกิดจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบใหม่นี้ จำหน่ายจ่ายแจกไปทั่วทั้งสังคม     ขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาใหม่ ๆ ให้แก่สังคม เกิดวัฒนธรรมบริโภคเกินพอดี   อารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ขยะ ฯลฯ
 
ภาค พานิชยกรรม การค้าขายและการเงิน    พลังการผลิตที่พัฒนาให้ทันสมัยขึ้น ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก   จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อระบบการค้าขาย การขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้า     แกนกลางของการแลกเปลี่ยน คือ เงินตรา      เงินจึงเป็นใหญ่ เป็นพระเจ้า    ความสัมพันธ์ทางเงินตราทำให้เกิดเทพเจ้าองค์จริงที่เห็นได้ทุกวี่วัน เงินสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้จริง ตามสมมุติสัจจะที่ยอมรับกัน     อย่างไม่มีใครปฏิเสธได้     
 
แต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต      การวิ่งแล่นหาเงินตราอย่างไม่ยั้งคิด จะนำมาซึ่งปัญหาความสัมพันธ์นี้อย่างสลับซับซ้อน   มีความขัดแย้งอย่างยิ่ง       แรงงานเป็นแรงงานสังคม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่อาจจะชี้ได้ว่า ใครเป็นผู้ทำงานอย่างชัดเจน แต่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ถือความเป็นเจ้าของและรับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไป หากการแบ่งปันไม่เป็นธรรม ความเหลี่ยมล้ำในสังคม จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง และการต่อสู้ที่รุนแรง
    
การนำเสนอแนวคิดโดยหลวงพ่อพุทธทาส เราเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้อง ที่จะสามารถแก้ไขปมปัญหาเหล่านี้   ซึ่งก็คือ ข้อเสนอที่ให้ใช้ ธรรมมิกสังคมนิยม เป็นทิศทางชี้นำสังคม   ซึ่งก็คือ ผู้ปกครองต้องมีธรรมเป็นเครื่องชี้นำสติปัญญาและจิตวิญญาณ   หากจำเป็นก็ต้องกล้าดำเนินเผด็จการโดยธรรมต่อกิเลสและความชั่วทั้งหลาย     การผลิตจะต้องดำเนินการอย่างมีแผนการ เหมาะสม การแบ่งปันผลผลิต ต้องทั่วถึงและเป็นธรรม    แนวคิดทิศทางนี้จะต้องริเริ่ม สร้างสรรค์ให้เป็นจริงและเป็นไปได้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ.
 
9. ความสัมพันธ์สามชนชั้นและชั้นชน ได้แก่ กรรมกร   ชาวนา และผู้ดี ปัญญาชน   จากการผลิตของสังคม เราอาจจะแบ่งผู้คนตามลักษณะการผลิตได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่     ผู้ทำการผลิตอยู่ในภาคหัตถกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นกรรมกรกับนายทุน     ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นชาวนากับเจ้าที่ดิน    กรรมกร ชาวนา เป็นแรงงานพื้นฐานที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่แท้จริง     ผู้ดี ปัญญาชนเป็นอีกชั้นชนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทางสติปัญญา เป็นกำลังทางสังคมที่มีบทบาทในการผลักดันทิศทางของสังคม.   
 
สังคมที่ดี มีความผาสุก ยุติธรรมได้ ก็ต้องตระหนักถึง ให้ความเคารพ นับถือต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นและชั้นชนเหล่านี้    การทำความเข้าใจถึงฐานะและบทบาททางประวัติศาสตร์ของชนชั้นและชั้นชนต่าง ๆ ในสังคม เป็นรากฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างยิ่ง     ต่อความรับรู้และการกระทำ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้บังเกิดขึ้น.
 
10. ความสัมพันธ์ในสามพื้นที่ เมือง ชนบทและต่างแดน    ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก     การไปมาหาสู่เป็นไปอย่างสะดวกสบาย ด้วยยานพาหนะที่ทันสมัย การโยกย้ายผู้คนเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว   การจัดการศึกษาแนวใหม่ นำไปสู่การสร้างบุคลากรป้อนให้แก่กระบวนการผลิตแบบทุนนิยม ในภาคการผลิตอุตสากรรม พานิชยกรรมและบริการมากขึ้น     ภาคเกษตรกรรมขาดแรงงาน ที่ดินในชนบท ป่าไม้ ภูเขา ต้นน้ำลำธารถูกทำลายอย่างรวดเร็ว       ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ตามที่ราบลุ่มน้ำ ถูกเปลี่ยนเป็นเขตอุตสากรรมและที่อยู่อาศัย   
 
คนรวยกว้านซื่อที่ดินจากคนจนในชนบท   ขณะที่คนชนบทส่วนหนึ่งก็หนีไปบุกป่าหักร้างถางพงมากขึ้น    อีกส่วนหนี่งก็อพยพเข้าเมือง    นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับต่างแดนมีมากขึ้น   การเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป   ดังนั้น การแต่งงานและการย้ายถิ่นทั้งของชาวไทยและต่างประเทศก็มีมากขึ้น      กระบวนการเช่นนี้ ย่อมทำให้เกิดการอพยพผู้คนจากชุมชนชนบทมาสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอพยพผู้คนจากต่างแดนเข้ามาสู่หรือไปจากประเทศไทยทั้งลักษณะชั่วคราวและถาวร     ความสัมพันธ์เช่นนี้ เราจำเป็นต้องนำมาใคร่ครวญอย่างมาก เพราะมีผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานของสังคม ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม.
 
11.ความสำคัญของบทบาทชุมชนที่มีลักษณะ บวร คือ เป็นทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน
 
คำขวัญที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างชุมชน คือคำว่า บวร ซึ่งมีความหมายมั่นคงถาวร เมื่อแจงโดยตัวอักษร  แทน บ้าน     แทน วัด    แทนโรงเรียน ความหมายที่พึงประสงค์ คือ ทำให้ บ้าน วัด โรงเรียน มีบทบาทและแสดงคุณสมบัติทั้งสามอย่างในขณะเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า สร้างความรัก ผูกพัน อยู่ร่วมกันดุจดังคนในครอบครัวเดียวกัน เชื่อมสัมพันธ์กันด้วยมิติทางจิตวิญญาณ และเรียนรู้ร่วมกันดุจดังเป็นโรงเรียนอยู่เนือง ในทุกที่ทุกสถาน
 
ความสัมพันธ์ภายในบ้านที่พึงประสงค์ เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สามีภรรยา พ่อแม่กับลูก พี่กับน้อง   ความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างครัวเรือน ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน   ผู้นำทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์ สามเณรกับอุบาสกอุบาสิกา    อาจารย์ทางธรรมกับศิษย์    ความสัมพันธ์กับโรงเรียน คือ ครูกับศิษย์ ผู้รู้ในฐานะครูและผู้เรียน เป็นต้น ในคำสอนของพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก่อน   การสอนเรื่องหน้าที่ เป็นการสอนให้เราเริ่มจากความจริงโดยธรรมชาติ   ไม่เริ่มด้วยอัตตาตัวตน   
 
เมื่อทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะได้รับการปฏิบัติตอบด้วยดี     การพูดและเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิในปัจจุบัน เป็นอิทธิพลทางความคิดที่เรารับมาจากการเมืองแบบตะวันตก ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดสอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลก ทุกคนควรมีสิทธิ์ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้   คำสอนนี้ย่อมรองรับความมีอัตตาตัวตนก่อน อัตตาตัวตนจึงเป็นที่ตั้งของอุปาทานต่าง ๆ จึงง่ายที่จะนำมาซึ่งความโต้แย้ง ทะเลาะวิวาทได้ง่าย
 
ความสุข สงบ สันติ เกิดขึ้นได้สองสถานะ คือ ความสุขเกิดจากการสร้างขึ้นหรือข่มด้านทุกข์ไว้   จึงไม่มั่นคง   ความสุขที่แท้จริงย่อมเกิดจากสติปัญญาที่รับรู้โลก เข้าใจโลกตามความเป็นจริง ไม่ขึ้นกับเจตนารมณ์ของอัตตา เพราะอัตตาไม่ใช่ของจริง ของไม่จริงย่อมไม่ทนทานต่อการพิสูจน์
 
12.ความเข้าใจมิติสามกาล อดีต ปัจจุบัน อนาคต อย่างไม่ทุกข์และสร้างสรรค์
 
อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว     อนาคตก็ยังมาไม่ถึง   ไม่ควรอาลัยอาวรณ์ ปล่อยให้ทุกข์เกาะกินจิตใจของเรา สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของปัจจุบัน  ปัจจุบันคือความจริงที่สุดของชีวิต ทำทุกขณะปัจจุบันให้เกิดคุณค่าสูงสุด
 
ปัญญาสองระดับแรก คือ ปัญญาเกิดจากการฟัง สุตมยปัญญา เป็นการฝึกฝน จดจำสัญญา เรียกว่า สัญญาขันธ์ ถ้ากล่าวในแง่ภาษา ก็คือ รู้จักใช้ภาษาและไวยากรณ์ของภาษา เป็นการสร้างการจดจำ อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาปัญญาขั้นคิดได้   จินตามยปัญญาต่อไป    ปัญญาคิด จึงมีรากฐานที่สำคัญอยู่ที่มิติของสัญญาและกาลเวลา  
 
การคิดถึงอดีตด้วยการนำเอาสัญญาจำในอดีต มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ปัจจุบัน ต้องนำสัญญาอดีตมาด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติใด ๆ ปลอดพ้นจากอุปาทาน อารมณ์ความรู้สึกทั้งปวง จึงจะใช้อดีตมารับใช้ปัจจุบันได้ถูกต้อง     การระลึกถึงกาลเวลาในอนาคตอย่างโปร่งเบา ด้วยการไม่คาดหมาย ไม่ยึดมั่นถือมั่น   เพียงเป็นแนวโน้มที่เป็นไปได้ ถ้าสิ่งที่คาดหมายเป็นจริง ก็รู้ว่า เป็นเพราะเหตุปัจจัย   หากไม่สำเร็จ ก็เข้าใจได้เช่นกันว่า มันย่อมเนื่องจากเหตุปัจจัยเช่นกัน 
 
ผู้คนที่ไม่ฉลาดจะเอาอดีตมาเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นทุกข์เป็นโทษแก่จิตใจ บางคนก็สร้างอนาคตให้เป็นกรอบครอบงำอนาคตตัวเอง    เมื่ออนาคตในทางเป็นจริงมาถึง จึงไม่มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ     เราควรมีการคาดหมายถึงอนาคตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์   รู้เท่าทัน ไม่ติดยึด   และมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงเพียงพอ.
 
13. ความสัมพันธ์สามประการของกฎธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา :  
 
ธรรมชาติ คือ    สภาวธรรม ความจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นเอง   กฎของธรรมชาติที่ไม่เป็นอย่างอื่น เป็นสัจธรรมที่ไม่หวั่นไหว ทนทานต่อการพิสูจน์    การปฏิบัติธรรม คือความเกี่ยวข้องกับธรรมนั้น ๆ หากเกี่ยวข้องถูกต้องก็ได้รับผลดี ไม่ถูกต้องสอดคล้องก็ไม่สำเร็จประโยชน์   และปฏิเวธธรรม คือผลของการปฏิบัติธรรม ผลของการกระทำ เมื่อทำสอดคล้องกับความเป็นจริง ก็ได้รับผลดี หากไม่สอดคล้อง ผลก็ไม่ดี   
 
ความจริงของธรรมชาตินี้      คือ อนิจจัง   ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ ไม่คงที่ ถาวร,    ทุกขัง   ความเป็นจริงที่ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่สามารถอยู่คงที่ ณ ที่เดิมได้ตลอดเวลา จำต้องเคลื่อนย้ายจากที่อยู่เดิมเป็นนิจ หรือนัยหนึ่งคือ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้,   และอนัตตา   สิ่งทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นสักแต่ว่าสมมุติขึ้น เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเจตจำนงไม่ได้.
 
เราอาจจะนำหลักการนี้มาทำให้เข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง
คือ
สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดด ๆ ย่อมมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น
สรรพสิ่ง ล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่   การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงจากปริมาณไปสู่คุณภาพ
 
สรรพสิ่ง มีความขัดแย้งเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
สรรพสิ่ง มีเหตุภายในเป็นมูลฐานของการเปลี่ยนแปลง      กำหนดลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ   ชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของสิ่ง      ปัจจัยภายนอกเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ
 
สามมิติ ในมุมมองต่าง ๆ ที่ได้แสดงมานี้ เป็นทิศทางที่ต้องการจะฝึกฝนให้สัตว์คนมีคุณสมบัติครบถ้วน   ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นว่า สัตว์คนจะเลื่อนขึ้นเป็นมนุษย์ เทวดา มาร พรหม อันเป็นชั้นภูมิของจิตที่อยู่ในสุคติภูมิ ไม่ล่วงหล่นไปอยู่ในอบายภูมิ ทุคติภูมิหรือภูมิที่ต้องมีทุกข์มีโทษอยู่ อันได้แก่ ชั้นภูมิของ สัตว์นรก คือ   สัตว์ ผู้ที่มีโทสะเป็นเชื้อมูลขับเคลื่อนจิตใจ     เปรต สัตว์ผู้มีราคะและโลภเป็นเชื้อมูล      อสุรกาย ผู้มีโมหะเป็นเชื้อมูล และสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์ที่มีอวิชชา ความไม่รู้ เป็นเชื้อมูลของจิตใจ     เมื่อเข้าใจเช่นนี้ได้ ย่อมยืนยันได้ว่า สวรรค์ย่อมอยู่ในอก นรกอยู่ในใจ สามารถพิสูจน์ได้ เห็นได้ในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอชาติหน้าหรืออนาคตที่ยาวนาน
 
การเข้าถึงอริยะภูมิ   คือ รู้แจ้งในเหตุปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นของสัจจะทั้งหลาย รู้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา   เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เป็นกฎธรรมชาติที่ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของผู้ใด เป็นกฎธรรมชาติที่แท้จริง ใครที่รู้แจ้งเห็นจริงได้เช่นนี้   เขาย่อมดำรงชีวิตตนเองอย่างมีคุณค่าสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และที่สุดเขาย่อมมีความรู้แจ้งใน สุญญตา และสามารถทำการทำงานทุกอย่างด้วยจิตว่าง แต่รู้แจ้งในการทำหน้าที่ของชีวิตที่ตนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม ธรรมชาติ ตลอดทั้งความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
 
1. หลักการและเหตุผล
 
ปัจจุบัน   ปัญหาเร่งด่วนที่กระทบสะเทือนอย่างยิ่ง คือ ภาวะที่ผู้คนไม่มีความสงบสุข เคร่งเครียด     การหาทางออกและนำเสนอทิศทางของกิจกรรมทั้งปวงในขณะนี้   ควรเป็นเรื่องว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ    เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม รักษา ความผาสุกของสุขภาพทั้งสามด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
 
ก่อนอื่นใด การเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ เช่น การมุ่งเพื่อเงินตรา ความทันสมัยตามโลกบริโภคนิยม   การใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างฉาบฉวย เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการท้าทายด้วยจุดมุ่งหมายใหม่ ๆ   ซึ่งอาจจะต้องลำดับความสำคัญก่อนหลังอย่างถูกต้องเหมาะสม   กล่าวคือ 
 
ประการแรกจะต้องตระหนักถึงภาวะความร่ำรวยทางสติปัญญาที่เป็นไปทั้งทางโลกและทางธรรม   
 
ประการที่สอง จะต้องเป็นเงื่อนไขให้ได้มาซึ่งกัลยาณมิตรที่ดี   เพื่อนดี    อันจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในภายหลัง   
 
ประการที่สาม ต้องมีความร่ำรวยด้วยการมีข้าวปลาอาหาร   ของกินของใช้ ที่ก่อประโยชน์สูง มีคุณค่ามาก ปลอดภัยจากสิ่งมีพิษทั้งปวง 
 
และประการสุดท้าย กิจกรรมนั้น ๆ จะต้องเพิ่มพูนมูลค่าทางด้านเงินตรา เพิ่มทุนดำเนินการด้วย จึงจะสามารถขยายบทบาทการงานในทิศทางที่เป็นอุดมคตินี้สามารถเป็นจริงได้ในชีวิตปรกติประจำวัน  
 
การมุ่งแสวงหาเงินตราจนลืมรักษาสุขภาพ ลืมการอุทิศตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นความโน้มเอียงอย่างหนึ่ง   ขณะเดียวกัน ก็มีความโน้มเอียงทีเสียสละตนเอง อุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่น จนลืมตัวเอง   ทั้งสองอย่างนี้ล้วนไม่ถูกต้อง   จำเป็นจะต้องประสานผลประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่โน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งจนขาดความสมดุล.
 
ขณะนี้ ความสุขที่ควรค้นหา คือ ความสุขอันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของชนบท ที่ยังคงมีธรรมชาติที่เอื้อ ผู้คนที่ยังมีวัฒนธรรมแห่งการให้ แบ่งปันฉันท์พี่ฉันท์น้อง    การค้นหาและสร้างชุมชนตัวอย่างที่อุดมไปด้วยความสุขที่เกิดจากจิตสำนึกภายใน มากมายด้วยสติปัญญา   มีความครบถ้วนในแง่มุมสามประสานทั้ง 13   มิติ     การมุ่งมั่นสร้างสรรค์ชุมชนตัวอย่างด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ย่อมดีกว่าการพูดถึงอุดมคติอย่างเพ้อฝัน
 
 
3. แผนงานและโครงการ
 
แผนงานประกอบด้วย    แผนงานสร้างศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักบวช พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา ทั้งชาวไทยและต่างชาติ,       การส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพทางเลือกด้วยวิถีธรรมชาติ ผสมประสานองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    เชื่อมโยงการดูแล ป้องกัน บำบัด รักษา สุขภาพตามแนวการแพทย์ทางเลือกเข้ากับการรับเอาแนวการแพทย์ปัจจุบันอย่างเลือกสรรด้วยความเข้าใจ และสร้างสรรค์,      
 
การประสานแนวคิดการเรียนรู้ การศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากการลงมือทำจริง ทั้งระดับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ด้วยความรักและความเข้าใจอันดีต่อกัน,     การส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เกษตรผสมผสานกับแนวสมัยใหม่ โดยตั้งอยู่บนรากฐานเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีที่มีพิษ       การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน การอุตสากรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น,    ส่งเสริมความรู้สึกรัก หวงแหน รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
การสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยหลักการของ บวร   คือมีสภาพเป็นบ้านที่มีความรัก ความอบอุ่น มีกลิ่นไอของความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ มีมิติของการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า สัจธรรมสูงสุดในมิติของแต่ละศาสนา   ทำให้เป็นแหล่งของการเรียนรู้ในเรื่องชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,     จัดโครงการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความรู้ ความจัดเจนในชีวิต สังคมและธรรมชาติ,      จัดสร้างบ้านหลังสุดท้ายสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบภายใต้อ้อมกอดของพระธรรมหรือบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความตื่นรู้ทางสติปัญญา และจิตวิญญาณที่แท้จริง.
 
โครงการที่ 1    สร้างศูนย์การศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้น
  
โดยเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่มากเพียงพอ เผื่อความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้า จะสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีก     มีพื้นฐานชุมชนที่รองรับด้วยดี พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี
 
เมื่อพิจารณาจากหลายพื้นที่แล้ว เห็นว่า พื้นที่ในความดูแลของมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ด้านหลังของสำนักสงฆ์สันกู่ มีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ เหมาะแก่การดำเนินการอย่างยิ่ง โดยมีข้อดีที่พึ่งพิจารณาคือ
 
1 . พื้นที่อยู่ในชัยภูมิที่สวยงาม   มีจำนวนมากพอที่จะเริ่มต้นและขยายงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 
2. อยู่ติดกับสำนักสงฆ์สันกู่ เป็นสำนักสงฆ์ที่มุ่งการปฏิบัติธรรม มีพระอาจารย์เกษม กตปุญโญ เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐาน มีหมู่สงฆ์และฆารวาสมาปฏิบัติกันมากขึ้นเป็นลำดับ   การสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับชาวต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งจึงเป็นการประกอบส่วนกันอย่างเหมาะสม
 
3. พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยงูใน   การสร้างสำนักปฏิบัติธรรมจะเป็นโอกาสในการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ อันจะเป็นการนำความชุ่มชื้นกลับคืนมาได้ส่วนหนึ่งให้แก่ธรรมชาติ
 
4. เนื่องจากมีพื้นฐานในการสอนวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องมาจากการสอนที่วัดท่าตอน พระอารามหลวง มีประสบการณ์ต่อเนื่องมากว่า 4 ปี กิจกรรมนี้จึงสามารถดำเนินการได้ทันที ในเบื้องต้นสามารถอาศัยอาคารสถานที่ของสำนักสงฆ์สันกู่ได้ทันที
 
5. วิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ยึดหลักมหาสติปัฏฐานสี่เป็นพื้นฐาน ตามแนวโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ด   ใช้การเจริญสติภาวนาแบบเคลื่อนไหวในแนวทางวิธีการของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ   โดยเรียกอีกชื่อใหม่ว่า “พุทธลีลามหาสติภาวนา” มีพระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร เป็นพระอาจารย์สอน     
 
แผนดำเนินการ
 
1.ดำเนินการขออนุมัติโครงการนี้ จากคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ขอใช้พื้นที่และขอให้เป็นโครงการหนึ่งในการดำเนินงานของมูลนิธิ
 
2.การงานในปี 2550 ดำเนินการวัดพื้นที่ ทำขอบเขตหรือเขตแดนให้ชัดเจน ดำเนินการทำมาสเตอร์แปลนของพื้นที่ ดำเนินการปลูกป่าในส่วนที่ควรรักษาไว้ในรูปป่า ตระเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเบื้องต้น
 
3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เว็บไชด์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำกิจกรรมการภาวนาอย่างจริงจัง.
 
โครงการที่ 2 การจัดสร้างสวนเกษตรอินทรีย์ 
 
 เพื่อรองรับแนวทางสุขภาพที่ดี โดยเน้นการเอาใจใส่อาหารการกินที่ปลอดสารพิษ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
 
แผนงานดำเนินงาน
 
1.ดำเนินการติดต่อกับหมอ อรพินทร์ คำซาว เจ้าของที่ดินจำนวน 40 ไร่โดยประมาณ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ เพื่อสร้างสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อตระเตรียมด้านอาหาร พืชผักปลอดสารพิษ
 
2.จัดสร้างบ้านดิน หรือบ้านไม้ไผ่มุงด้วยใบตองตึง เพื่อเป็นที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ภาวนานานขึ้นหรืออาสาสมัครที่ต้องการทำกิจกรรมในสวนเกษตรอินทรีย์
 
 
3.จัดทำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ กิจกรรมนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่มีทิศทางแนวความคิดทางเดียวกัน
 
 
4. การดำเนินการสร้างกิจกรรมโรงปุ๋ย
    
 
โครงการที่ 3    การดูแลสุขภาพทางเลือก และการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  
 
  ความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนในยุคปัจจุบันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น   การแสวงหาทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาดั้งเดิม    โดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิงแวดล้อม ในชนบทจะเป็นเงื่อนไขที่ดี   ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยการมีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดี ก็เป็นวิธีการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็น  
.
.
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:39

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 2. 2
  north face outlet online
  north face outlet online news588@hotmail.com 08/11/2012 15:05

  It keeps you warm and comfortable in a huge range of outdoor activities.north face outlet online Stock up on North Face clothing at closeout prices at the North Face Clothing Sale. Find seasonal clothing and year-round duds at the Women's North Face Clothing Sale and the Men's North Face Clothing Sale.discount north face jackets And, there's bound to be some pretty special play clothes to be found at the Kids' North Face Clothing Sale.
 3. 3
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:23

  http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlets http://www.belstaffjacket.eu belstaff jackets http://www.belstaffjacket.eu belstaff outlet http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal http://www.burberryschalsoutlet.de burberry taschen

 4. 4
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 11:50

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 5. 5
  linkedin training courses
  linkedin training courses dsdf@gmail.com 28/03/2013 13:07

  Transforming into a MNC involved acquiring land in India and exerting financial and political influence there, such as by imposing new taxes upon the Indian people and demanding Indian artisans trade only with England. Thanks.


 6. 6
  Kale
  Kale kale@mail.com 06/04/2013 04:55

  Excellent stuff from you, man. I’ve read your things before and you are just too awesome. I adore what you have got right here. You make it entertaining and you still manage to keep it smart.


 7. 7
  09/09/2014 17:47

  Very nice and useful information. Why not write a book about this particular subject. For today’s economic variation and be short of of opportunities, it actually will be a very hot topic
  dissertation service reviews
 8. 8
  saleshop2015
  saleshop2015 asfsafas@hotmail.com 22/04/2015 12:46

  “It says, ‘I’m not Ray-Ban, I’m Blakened,” says Hinton.24DP, an award winning Greenwich Village-based production company and creative group, formally announced its expansion into a full service advertising agency today. ray ban eyeglasses cheap The firm’s new addition to its business model will provide advertisers with a welcomed alternative to large and costly agencies womens ray ban eyeglasses that are synonymous with Madison Avenue.In a press statement, CEO Brian Cristiano, a 2008 New York Emmy? award winner [Advanced ray ban aviator tech Media: Commercial] acknowledges “it is a fact that large advertising agencies have massive overhead and that their clients pay for price of ray ban sunglasses it directly.” These high operational costs are directly correlated to their reliance upon third party vendors for production and creative ray ban aviators women services. As 24DP will now function as an all-in-one advertising, creative and production house, clients will doubtlessly benefit from ray ban liteforce its streamlined and very cost effective services; all campaign elements – from conceptualization to execution, and everything in between – Ray Ban Glass will be handled in-house, saving businesses time and money, while maximizing ROI and leveragability.
  Want a pair? It looks like ray ban eyeglasses Shwood is producing five different styles of its newspaper glasses, but is limiting each run to just 50 pieces. As ray ban eyeglasses for pricing, you can expect to pay around $229 to $380 for the sunglasses, and $320 to $410 for frames ray ban clubmaster review with prescription lenses. On one hand you could probably just put your childhood papier-maché skills to good use to make affordable ray ban sunglasses your own, but on the other hand, please don't.Miraculous, right? From afar the thin boards look exactly like pieces of are ray ban sunglasses polarized aged and faded wood, but it's only when you take a closer look that you realize those grain patterns are ray ban pas cher actually made up of black and white newsprint. But don't worry about covering your face in ink every time you ray ban sunglasses history put them on or take them off, the newsprint material is actually used as a thin veneer on the outside ray ban jackie ohh sunglasses of Shwood's sturdy wooden frames.
  We believe that a strategic partnership with a leading player like Google is the ideal buy ray ban sunglasses platform for developing a new way forward in our industry and answering the evolving needs of consumers on a global ray bans aviators scale. We believe it is high time to combine the unique expertise, deep knowledge and quality of our Group with ray ban frames the cutting edge technology expertise of Google and give birth to a new generation of revolutionary devices.Radisson Blu wants you to see the world through blue-colored glasses at its hotels in Minnesota ray ban sunglasses wiki and Chicago.The brand is providing guests and fans the opportunity to win a pair of blue Ray Ban? Wayfarer? sunglasses when mentioning the winning phrase “Turn My World Blu,” to a staff member seen sporting the shades.
  One of the RB4147 most popular styles of Ray Ban's are the Wayfarer. The wayfarer's are one of the most classic looks that can mirror ray ban aviators never go out of style. They are unisex and come in a variety of colors, and also frame size. The ray ban classic clubmaster larger frames are a good look for females that have been inspired from the infamous sunglasses Audrey Hepburn's character wore ray ban wafers in breakfast at Tiffany's. The most popular selling colors in the wayfarer style sunglasses are black and tortoise.Another popular style ray ban glasses for women that is unisex as well are the Aviator style sunglasses. These also come in various colors with enough options for ray ban new wayfarer black anybody to find a pair they love. Celebrity, Megan Fox has been photographed wearing hers almost every time she leaves ray ban sunglasses discount the house.A Female style that not many people have caught onto yet is the adorable Cats style sunglasses. They are rayban sale cat eye style sunglasses but with a more rounded out frame. These sunglasses make you think of the old hollywood ray ban blue sunglasses style glamour but with a modern twist on it.
  For the next hour and a half, one of the most ray ban wayfarer original accomplished players in Mets history sits at a cafe table in Ray-Ban sunglasses and a neon green shirt. Dozens of ray bans sunglasses cheap people walk in and out without a word. No one asks for an autograph. No one asks for a selfie. ray ban sale No one throws him so much as a sideways glance.This is Wright at 32. More than a decade into his ray ban sunglasses shop big league career, he is no longer the celebrity heavyweight who once threw lavish Times Square charity events, his face rayban sunglass plastered across the sides of buses parked outside. Part of that is his own doing, a personal aversion to A-list polarized sunglasses ray ban life. Part of it is a byproduct of six straight losing seasons. Part of it is out of his control, RB3422Q the result of a career that has somehow deflated."I didn't set out in this game trying to be some sort ray ban aviator size chart of celebrity, trying to be in the gossip sections, trying to go to red-carpet events," Wright said. "That just wasn't ray ban sunglasses usa me. I set out to become a good baseball player."At 32, Wright's ability to remain one may define his club's ray bans eyeglasses season. The Mets have a precise idea of what they are going to receive from Matt Harvey , even in Ray Ban Plank his first year back from surgery. They understand that the pitching staff around him will be adequate at worst, stellar ray bans eyeglasses at best. They recognize every strength and weakness in their lineup.
  The idea of Ray-Bans was all brought to life ray ban mens glasses after a hot air balloon ride. John MacCready, first came up with the idea of creating Ray-Bans and contacted Bausch ray ban sunglasses outlet locations and Lomb. Today Ray-Ban seems to be more popular than ever considering every celebrity owns at least one pair!Ray-Ban reinvents ray ban wayfarer red the Wayfarer Ray-Ban. Sunglass Hut calls the Wayfarer “The best selling style in history”. You can go wrong with the ray ban black sunglasses Wayfarer. The Wayfarer comes in a variety of colors like yellow, teal, and white.Having the Twilight cast sport your product ray ban sunglasses women is certainly no hindrance to forward progress in marketing.At least, that's been the case with a few of those companies ray ban sunglasses classic whose goods have been featured in the Twilight series or upon its cast.With Volvo, for instance, we've seen that the ray bans glasses vehicle models appearing in Twilight and The Twilight Saga: New Moon enjoyed subsequent sales boosts which the company attributed to wayfarer ray bans inclusion in the picture.

 9. 9
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:44

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 10. 10
  Christian Louboutin
  Christian Louboutin 15/06/2016 12:42

  replica christian louboutin heels style brings a sweet temperament Christian LouboutinDenmark style shoes offermarlboro outlet the most suitable in Christian Louboutin Asteroid ease and comfort, superior,christian louboutin replica and design and style that far too along with a pretty christian louboutin studded pumpseconomical pacetory burch heels are even now utilising social Giuseppe Zanotti Sneakers if you want to offer Buy Marlboro cigarettesyou specific offers,christian louboutin knockoffs and giveaways attracting buyers giuseppe zanotti outletfrom around for their service Along with the tory burch flatsmost innovativefake christian louboutinyou can easily orderChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps designer shoesGiuseppe Zanotti Bootsfree of evenreplica louboutin pumpswasting your time and efforts Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackcoach outletchristian louboutin spiked heels A woman from London said, I was so glad to be aware of this really good informationreplica christian louboutin pumps, and I have been an previous replica louboutin shoesmember ofchristian louboutin glitter pumps you ought to head over to a variety of establishments or malls to purchase your customize shoes which might match your dress and modelchristian louboutin heelsand earlier you hadTory Burch shoes to throw away superior amount of money of time tomarlboro cigarettes uncover the designerGiuseppe Zanotti Sneakers online sneakers need to become light-weight to enable for aerobic Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformsuch situationsreplica christian louboutin It is possible to now preserve all the more christian louboutin storesdollars by havingGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers time for you to realize about new and upcoming websites which provide impressive savings com Giuseppe Zanotti Sneakers that P series manner footwear might tory burch bootsnext Monday If you need to purchaseBuy Marlboro cigarettes online style bags ofgiuseppe zanotti shoes Denmark on line,tory burch wallets listed here you can get lots of inexpensive fashion bags Nicholas Kirkwood shoes provide you with a very good giuseppe zanottiprospect to get a amazing giuseppe zanottilooking working experience Buy Vibram FiveGiuseppe Zanotti Boots Fingers of such fashion footwear,tory burch ballet flatsThe Vogue shoes which might be tory burch flats discountaround at this page are of high quality Giuseppe Zanotti onlineand are trendy also Annually since then has seen a fresh model with thechristian louboutin glitter heels Jordan sneaker,christian louboutin daffodil pumpslogo This great site gives you you a great Giuseppe Zanotti Sneakers outletopportunity to pick footwear from widechristian louboutin narcissus pumps collection that could be toGiuseppe Zanotti sale you will find special sections from which youtory burch flats sale’lltory burch outletopt for almost any Aldotory burch flip flops outlet designer footwear which will enableGiuseppe Zanotti Sneakers it to be better available for you to uncover tory burch reva flatsdesirable sneakers With its greatestvalentino outlet attributes that any one would be searching fortory burch handbags, for a shoes A majority of them do not http://www.toryburchs.net

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view