http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน

 
  ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
 
สถานะการณ์โลก
สงครามครูเสด ระหว่างปีพ.ศ. ๑๖๐๔ – ๑๘๓๔ บริเวณศูนย์กลางของโลก(ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล-ปาเลสไตน์) ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนายุ่งยากซับซ้อน ”สงครามครูเสด” ระหว่างกองทัพของชาวคริสต์ในยุโรป กับกองทัพของชาวมุสลิม การรบพุ่งรบพุ่งกันยาวนานถึง ๒๓๐ ปี 
            เวลาเดียวกัน กองทัพของเจงกีสข่าน (พ.ศ.๑๗๕๐) ได้บุกตลุยเข้าไปในจีน ยึดเอาประเทศจีนให้หลานชายชื่อ กุบไลข่าน ตั้งราชวงศ์หยวน ส่วนเจงกิสข่าน เขาได้นำทัพบุกตลุยต่อไปทางตะวันตก ทำลายกรุงแบกแดดของกาหลิบ และบุกต่อถึงเขตแดนยุโรป
            ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่าน ปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิช ได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีน และเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิ กุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือ ผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย ทะเลแดง กลับสู่เวนิช และได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนาน ”หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ เพชรนิลจินดาฯลฯ
             อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด รัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕ พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างเทวาลัย “นครวัด” พระองค์สวรรคตใน ปีพ.ศ. ๑๖๙๓ ขณะที่การสร้างนครวัดยังไม่เสร็จ
             อาณาจักรเมืองพระนครยังคงรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อมา ถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ.๑๗๓๐-๑๗๖๓) พระองค์ได้ทรงสร้างนครธม ปราสาทบายน ศาสนสถาน อโรคยาศาลา อย่างมากมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพระองค์มากถึง ๗๔ แห่ง
 
 
ตามรอยราชมรรคา
จาก
เมืองพระนครหลวง สู..เมืองพิมาย
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗  แห่งเมืองพระนครหลวง ทรงสร้างเส้นทาง ราชมรรคคา ๑๗ แห่ง จากเมืองพระนครหลวงนครธม สู่..เมืองพิมาย กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ซึ่งเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญเชื่อมระหว่างที่ราบลุ่มอาณาจักรเมืองพระนคร สู่..เขตดินแดนอาณาจักรอื่นๆอันไพศาลภายใต้อิทธิพลการปกครองของพระองค์  
กลุ่มปราสาทหินตาเมือน ตั้งอยู่บนจุดตัดรอยต่อระหว่างที่ราบต่ำอาณาจักรเมืองพระนครหลวง กับแคว้นศีจนาศะ บนแผ่นดินสูงอันมีศูยน์กลางการปกครองที่ เมืองพิมาย โดยมีเทือกเขาพนมดองเร็กเป็นสัญลักษณ์เขตแดน กลุ่มปราสาทหินตาเมือน จึงนับเป็นจุดพักการเดินทางที่สำคัญ โบราณสถานแห่งนี้จึงประกอบไปด้วย ศาสนสถาน อโรคยาศาล ฯลฯ
 
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก
การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2121 ที่จะไปอำเภอบ้านกรวดประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกที่บ้านตาเมียง ไปอีก 13 กิโลเมตร
 
ปราสาทตาเมือน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าคือที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย
ปราสาทตาเมือนสร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับโบราณสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้อยยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น
ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์
ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 
นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ
กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี
ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาพนมดองเร็กประกอบด้วยปรางค์สามองค์
มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงาม
ทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหารสองหลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น
นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำและที่ลานริมระเบียงคดทางมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีศิลาจารึกภาษาขอม กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน
 
  

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  tt
  tt 22/09/2008 15:31
  แล้วผลมีอะไรหรือ
 2. 2
  ไดนอส
  ไดนอส witaya_dinos@hotmail.com 13/04/2010 23:14

  ปราสาทตาเมือน  สร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือก่อนนั้น ครับ  พบจาจึกอยู่หลายหลักสมัยนี้  ดูหลักฐานได้จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ครับ   ไม่ใช่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 (บาปวน)

 3. 3
  ไดนอสw
  ไดนอสw witaya_dinos@hotmail.com 13/04/2010 23:16

  โทษทีครับ  ปราสาทตาเมือนทมนะครับ  ไม่ใช่ปราสาทตาเมือน  พิมพ์เร็วไปหน่อยครับ

 4. 4
  spacerchaer
 5. 5
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:31

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 6. 6
  Monster Headphones
  Monster Headphones zyl350@yahoo.com.cn 27/09/2012 20:14

  All kinds of moncler homme on sale on doudoune moncler, selects moncler homme or Moncler Outlet femme on our web site. the nice and cozy coat you wish, please develop one from doudoune moncler. you may Moncler Sale on the road if you wear these coats. Moncler femme have varied piece of Moncler Jackets, that what is more have multi-colored down jackets, cull made, selection dimensions accessible work no issue Monster Beats Headphones or fat body, low-cost moncler sale! Did you stop and stare upon a Moncler owing to the Monster Headphones price? Please don worry concerning it once more. we'll provide the foremost favorable coat for you. 

 7. 7
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 14:51

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 8. 8
  Rolex Replicas
  Rolex Replicas xin201311@gmail.com 18/10/2012 16:28

  A boytoy camouflage tennis on her feeling proficiency enthusiasm to ring in hit the Stuhrling distinctive Women's debutante Marina Quartz pigskin Strap care for. This bewitching advocate comes Rolex Replica fame your more useful of purple, tan or fevered straps shield purple, searing or silver-tone dials (respectively). A Roman number displays at the twelve predilection adumbrate a cubic zirconia emphasis. The hour, dwarf also seconds hands are rose-tone now bounteous upset of allure on this angelic concert.

 9. 9
  cheap north face
  cheap north face xlmabc@gmail.com 22/10/2012 19:30

  lightweight and soft, fantastic north face outlets. Come to buy. Big profits to you, delightful service to you, hope you will be satisfied with the north face jackets cheap.

 10. 10
  the north face outlet
  the north face outlet 263944904@qq.com 25/10/2012 09:55

  If In going to be the event thatWhenIn the north face outlet case If perhaps In going to be the eventWheneverIn cases whereAny timeIn going to be the instance thatJust in your caseIn a multi function case whereAs very far asIf all your family members find your family happen promoting hunting and for the foremost suitable birthday north face outlet present hunt absolutely don't you think more than any of those acrylic photo frames www.tiffanyandcooutletf.com. Whatever north face outlet store era about room photo frames most of the time are no less than one critical choice and not only can they strengthen going to be the visual appeal having to do with any household. 

 1  2  3  4 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view