Full Version แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า

Visit Surin Thailand “Land of Elephants” > Article

แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า Date : 2016-09-14 16:00:17

 
คำอธิบายการอ่าน
แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า
.
.
 
 
พระครูสมุุห์สุเทพ ชินวโร
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม 
บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
โทร.087-8177522
Email : ajahnsuthep@gmail.com
 
 
คำนำ
 
          แผนภูมินี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2535 โดยพยายามที่จะนำเอาคำสอนเรื่อง อริยสัจจ์ 4,   ขันธ์ 5, อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท มารวมไว้ในที่เดียวกัน ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของคำสอน ทำให้เข้าใจได้ง่าย   โดยเขียนขึ้นครั้งแรกบนแผ่นไวท์บอร์ด ที่วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ต้องใช้เวลานานเกือบยี่สิบปี ศึกษา เรียนรู้ ทบทวนจากภาคปริยัติและปฏิบัติ จนเห็นว่า น่าจะสมบูรณ์พอควรแล้ว จึงนำแผนภูมินี้ออกไปเผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ   ผู้ที่เคยรับฟังคำอธิบายโดยตรงก็มีคำพูดเชิงสรุปว่า นี่เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าในแคปชูล เป็นคู่มือที่ใช้สำหรับค้นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
          ในโอกาสที่วัดท่าตอนพระอารามหลวง ได้่ทำพิธีเปิดพระเจดีย์แก้วอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 – 28 กุมภาพัีนธ์ 2553 จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้แสดงมุทิตาจิตต่อวัดท่าตอนและพระราชปริยัติเมธี ที่เคยให้โอกาสปฏิบัติธรรม ณ เขตวิปัสสนา เป็นเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการสร้างพระเจดีย์แก้ว และขอมีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านแผนภูมิคำสอนนี้
          หวังว่า ท่านสาูธุชนทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ตามกำลังสติปัญญาของท่าน ขออ้างคุณพระรัตนตรัย คุณครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิในวัดท่าตอนจงอภิบาลให้ท่านได้รับความสุขความเจริญและมีมรรคผล นิพพาน เป็นที่สุดทุกท่านทุกคนเทอญ
.
 
                                                 พระครูสมุุห์สุเทพ ชินวโร
21 มกราคม 2553
 
 
 
.
.คำอธิบายการอ่าน
แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า
.
.
 
1. วิธีอ่านแผนภูมิ
โครงสร้างของแผนภูมิ ประกอบด้วย อริยสัจจ์ 4, ขันธ์ 5, อายตนะ 6, ธาตุ 18 และ ปฏิจจสมุปบาท 12 ซึีงเป็นสาระสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้า.    การแสดงธัมจักกัปปวัตนสูตร คำสอนครั้งแรกว่าด้วยอริยสัจจ์ 4 ผู้ฟังบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระโสดาบัน;   เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร   ผู้ฟังปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น   5 รูป;   พระพุทธเจ้าโปรดชฏิล 3 พี่น้องโยคีผู้บูชาไฟ ด้วยธรรมเทศนา อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยอายตนะทั้ง 6 ดุจดังไฟทีทำให้สัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในกองทุกข์   ผู้ฟังทั้งสิ้นกว่าหนึ่งพันรูป บรรลุอรหันต์;    และต่อมาเรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์   และเห็นว่าคำสอนที่ลึกซึ่งที่สุดเกี่ยวกับทุกข์ก็คือ ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง
 
ใครก็ตามที่ต้องการได้รับผลสูงสุดตามคำสอนของพระพุทธเิจ้าก็จะต้องกลับไปศึกษา ปฏิบัติและทบทวน ทำคำสอนเหล่านี้ให้แนบแน่นเข้าไปในจิตใจของเรา จนก้าวสู่อริยะภาวะทางจิตทางใจในชาตินี้
          1.1 โครงสร้างทั้งหมด คือ อริยสัจจ์ 4 โดยทุกขสภาวะได้แสดงไว้ในวงจรด้านซ้ายมือของแผนภูมิ,   สมุทัย จะเกิดขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ (1) – (10),   ส่วนนิโรธ โดยความเ้ป็นจริง เมื่อมีความรู้สึกตัว ณ ตำแหน่งห่วงโซ่ใด เมื่อนั้นห่วงโซ่นี้ก็ขาดสะบั้นลงทันที แต่ในแผนภูมิจำเป็นต้องบอกไว้เป็นกลับลำดับ จาก (10) –(1), มรรค มีองค์ 8 นั้นลำดับไว้ในแนวนอน เป็นดุจดังแผนที่ชี้นำทางการปฏิบัติ   ส่วนทางด้านขวาของแผนภูมิเป็นมรรค 4 ผล 4 อันเป็นผลมาจากการเดินทางทางจิตว่า ได้ดำเนินมาแล้วมากน้อยเพียงไร กระทั้งเข้าถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด
          1.2   เมื่อศึกษา ขันธ์ 5 เปรียบดังเราศึกษาองค์ประกอบการทำงานของรถยนต์ คือ ต้่องรู้ทุกส่วนประกอบโดยลักษณะและหน้าที่การทำงานของมัน คุณและโทษอย่างถูกต้อง
          1.3 เมื่อศึกษาปฏิจจสมุปบาท เปรียบเหมือนเราลงมือปฏิบัติ ทำลงไปเป็นปัจจุบันขณะ   ขณะ   ในแง่นี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะยังหลงเหลือความเป็นมิติทางอดีตและอนาคต และไม่มีวัฏฏะ 3 อย่างที่เข้าใจกัน    การเข้าใจให้ถูกต้อง สัมมาทิฏฐิ เป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์ 8 
 
 
2. อริยสัจจ์ 4 เป็นโครงสร้างคำสอนหลัก ของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นที่นน
 
         
ทุกข์ คือ ภาวะที่บีบคั้นจนไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมได้   ทุกข์เริ่มที่ ชาติปิทุกขา ชราปิทุกขา มรณัง..........ว่าโดยย่ออุปาทานในขันธ์ 5 เป็นตัวทุกข์   วงจรแรกของทุกข์มี 2 วงจร วงจรเล็ก ๆ คือส่วนที่เปรียบเป็นกาย มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ปัจจุบันเรารู้แล้วว่า กายประกอบด้วยเซลล์ต่าง ๆ มีเกิดและตายตลอดเวลา   เพราะมีกาย จึงเป็นบาทฐานใหมีจิต มีความรู้สึกนึกคิด เป็นไปในอารมณ์ต่าง ๆ ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย   เป็นลักษณะทั่วไป 5 ชนิด และเสมือนมีเหตุจากภายนอกทำให้ทุกข์อีก 3 ชนิด และเมื่อรวมทั้งสิ้นแล้ว สรุปได้ว่าความทุกข์เกิดจากอุปาทานในขันธ์ 5
     เพราะความเกิดเป็นเบื้องต้นทั้งหมดของทุกข์ หากไม่มีเกิดก็คงไม่มีทุกข์   ดังนั้น เราจะต้องศึกษาว่า คำสอนว่าด้วยความเกิดเป็นอย่างไร ? พระพุทธเจ้าชี้ไว้ว่า มีความเกิดอยู่ 4 ประเภท คือ ชลาพุชะกำเนิด ออกลูกเป็นตัว อัญทชะกำเนิด ออกลูกเป็นใข่   สังเสทชะกำเนิด เกิดอยู่ในน้ำคราบน้ำใคล ที่ชื้นแฉะ คือพวกแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนประชากร   และโอปปาติกะกำเนิด พวกผุดเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลัน ตายแล้วหาซากศพไม่เจอ ซึ่งก็คืออารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ เวลาเกิดก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน ตายแล้วไปไหน
     ฉะนั้น ตรงนี้เองที่โยงไปสู่เรื่องขันธ์ 5 หรือโรงงานผลิตความคิดของคนเรา และจุดนี้จึงเป็นการกระทำของใจ ของมโนกรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมอื่น ๆ วจีกรรมและ กายกรรม ต่อไป
 
     สมุทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
ในธัมจักกัปปวัตนสูตร ชี้ว่า เหตุแห่งทุกข์เกิดจากตัณหา 3 กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวตัณหา นี่มักจะรู้กันโดยทั่วไป  แต่ก่อนที่จะมาถึงข้อความนี้ มีรายละเอียดของเวทนาที่ส่งทอดมาเป็นตัณหา คือ โปโนพภะวิภา –อันเป็นเครื่องให้มีการเกิดอีก, นันทิราคะสหคตา –อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิน,   ตัตระ ตัตราภินันทินี -เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณืนั้น ๆ.
     ในชั้นหยาบ ที่คนส่วนมากเข้าใจได้ว่า เหตุแห่งทุกข์คือ ตัณหา ในชั้นกลาง เหตุแห่งทุกข์คือการหลงเพลินในเวทนา แล้วทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง จึงนำไปสู่ตัณหา   ส่วนในชั้นละเอียดที่สุด คือ อวิชชาทำงาน เปลี่ยนเป็นสังขาร และอื่น ๆ จึงทำให้ปฏิจจสมุปบาทดำเนินไป.
     เหตุแห่งทุกข์ เกิดขึ้นตามลำดับตั้งแต่ลำดับ 1 ถึง 10 ต่อเนื่องกันไป
 
 
นิโรธ การดับทุกข์
     คือการทำให้ห่วงโซ่ของทุกข์ส่วนใดส่วนหนึ่งขาดสะบั้นลง ณ ที่ใดที่หนึ่งในลำดับเหตุทุกข์ตั้งแต่ 1 – 10  โดยการปฏิบัติก็คือการรู้สึกตัว เมื่อรู้สึกตัว มันก็ไม่คิด จิตก็ว่าง พุทธะน้อย ๆ ก็เกิดขึ้นในจิตในใจ
     โดยทางตัวหนังสือ ก็แสดงออกเป็นลำดับ ๆ ไป ดังนี้ :  ตัณหายะ อะเสสะ วิราคะ -ความคลายจากราคะตัณหาโดยไม่เหลือ,   นิโรโธ – ความดับตัณหาโดยไม่เหลือ, จาโค – ความสละตัณหาโดยไม่เหลือ, ปะฏินิสสัคโค –ความสลัดคืนตัณหาโดยไม่เหลือ, มุตติ –ความหลุดพันจากตัณหาโดยไม่เหลือ,   อะนาละโย –สิ้นความอาลัยในตัณหาโดยสิ้นเชิง.   ความดับทุกข์ก็ดับที่ที่ตัณหาเกิด เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น   ซึ่งพื้นที่ของการเกิดตัณหาก็ที่อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6
 
     มรรคมีองค์ 8 ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ และมรรค-ผล
     เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิ แปลว่ามีความเห็นถูกต้้อง คือต้องมีความรู้ในอริยสัจจ์สี่ รู้ทุกข์และการดับทุกข์ ซึ่งก็คือ ความรู้สึกตัว มีภาวะที่ดู,   ดูแล้วให้เห็น, เห็นแล้วให้เข้าใจ, และเข้าใจแล้วอย่าเป็น;   สัมมาสังกัปปะ ดำริถูกต้อง ดำริออกจากกาม ดำริออกจากพยาบาท และดำริออกจากการเบียดเบียน;   ทั้งสองนี้สังเคราะห์เป็น ปัญญา;
     สัมมาวาจา การพูดจาถูกต้องชอบธรรม, สัมมากัมมันตะ การกระทำการงานถูกต้องชอบธรรม และ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรรม    ทั้ง 3 ข้อนี้สังเคราะห์เป็น ศีล;
     สัมมาวายามะ ความเพียรถูกต้อง, สัมมาสติ มีสติระลึกได้ถูกต้อง, และสัมมาสมาธิ มีสมาธิถูกต้องชอบธรรม, นี่ก็สังเคราะห์เป็นสมาธิ:
     มรรคมีองค์ 8 นี้เป็นดุจดังแผนที่ ที่จะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มชัด ถูกต้อง ก่อนที่จะเริ่มเดินทาง จึงเขียนไว้ในแนวนอน เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกรอบของสิ่งที่จะต้องรู้ ก่อนที่จะเดินทาง    ตรงนี้มีข้อสังเกตว่า มรรคมีองค์ 8 เริ่มต้นที่ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เราจะต้องศึกษา ใช้ปัญญาจากการฟังและการคิดด้่วยเหตุผลอย่างแจ่มชัด แล้วจึงลงมือปฏิบัติ   ดุจดังการเรียนขับรถ ต้องเข้าใจแจ่มชัดแล้วจึงลงมือขับ หรือปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่ลุ่มลึกกว่าปัีญญาฟังและคิดรู้ คือภาวนาปัญญา
     มรรค 4 ผล 4 เป็นอีกมรรคที่รวมกันได้ 8 เช่นกัน แต่พูดถึงในฐานะที่ได้ดำเนินการแล้ว หรือเดินทางทางจิตแล้ว จนพบเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง   เดินมรรค และถึงผล อุปมา เช่นการเดินทางเมื่อแรกไปถึง ณ ที่เราจะไป แต่ไม่เคยไปมาก่อน เราย่อมได้มรรค แต่ยังไม่รู้ชัดตรงที่ไปถึงนัก ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะแจ่มแจ้งขึ้นมา จนเป็นความคุ้นเคย ก็เรียกว่า ได้รับผล    ในแง่นี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เป็น 4 ระยะ คือ มรรคผล ขั้นพระโสดาบัน ขั้นพระสกิทาคามี ขั้นพระอนาคามี และขั้นพระอรหันต์ และที่สุดก็นิพพานอย่างสิ้นเชิง   เราจึงมีคำพูดว่า มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1   รวมเป็น 9   คนทั่วไปก็เลยถือเอาเลข   9 เป็นเลขมงคล.    ในส่วนนี้ได้เขียนแผนภูมิไว้ในแนวตั้ง และถือเอานิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดไว้ที่มุมบน ด้านขวาของแผนภูมิ
 
 
3.   ขันธ์ 5 หรือองค์ประกอบ 5 อย่างของกระบวนการคิดได้้ของมนุษยชาติ
         
การศึกษาขันธ์ 5 อุปมาเหมือนกับการศึกษาองค์ประกอบของรถยนต์ ต้องทำความเข้าใจให้แจ่มชัดในทุก ๆ องค์ประกอบของรถ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
     รูปขันธ์ โดยทั่วไปจะอธิบายว่า รูปขันธ์ประกอบด้วย อายตนะภายใน 6 อย่าง (1)   ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ, อายตนะภายนอก 6 อย่าง (2) คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์, และ วิญญาณประจำช่องทวารนั้น(3) คือ วิญญาณทาง ตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางผิวกาย และวิญญาณทางใจ มโนวิญญาณ เป็นต้น สามอย่างนี้มากระทบกัน ผัสสะ (4) รวมเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน   
การอธิบายอย่างนี้ ทำให้เราเห็นว่า นี่คือตัวเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา เพราะเราเข้าใจอยู่เสมอว่า อายตนะทั้งหมดนี้เป็นเรา เป็นของเรา ณ ที่นี้จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ประการ คือ
     ประการแรก สิ่งใดที่ไม่ได้ใช้ สิ่งนั่นมีค่าเท่ากับศูนย์ ฉะนั้น เมื่อรับรู้ตามความเป็นจริงทุกขณะ ขณะ จะเห็นว่า อายตนะเหล่านี้จะรู้สึกว่า มีมัน ก็ต่อเมื่อเราใช้มันเท่านั้น ดังนี้จึงทำให้เห็นได้ว่า ความเป็นตัวเป็นตนอย่างเแท้จริงไม่มี มันเป็นแต่เพียง ขณะรู้ทางตา ก็มีตา ขณะรู้ทางหู จึงมีหู ขณะรู้กลิ่นทางจมูก จึงมีจมูก ขณะรู้รสทางลิ้น จึงมีลิ้น ขณะรู้ผัสสะทางกาย จึงมีกาย และขณะรู้สึกนึกคิดทางใจ จึงนับว่ามีใจ
     ประการที่สอง ต้องแยกอายตนะภายในและภายนอกออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นทวารทางกายมี 5 ช่องทวาร แต่ละทวารจะมีคู่กันโดยธรรมชาติ เป็นสัญญา (6) กล่าวคือ ตามีสัญญากับรูป ต้องคู่กับรูปเท่านั้น, หูมีสัญญาคู่กับเสียง   ต้่องคู่กับเสียงเท่านั้น, จมูกมีสัญญาคู่กับกลิ่น,   ลิ้นมีสัญญาคู่กับรส, ผิวกายมีสัญญาคู่กับโผฏฐัพพะเท่านั้่น จะผิดฝั่งผิดฝาไม่ได้ 
     เมื่อสภาวะธรรมทั้งสามเกิดกระทบกันเข้า เรียกว่า ผัสสะ(4) จึงทำให้เกิดเวทนา (5) เป็นความรู้สึกทางกาย ที่ติดมากับกายนี้ 3 อย่าง คือ อทุกขมสุขเวทนา เป็นเวทนาที่บ่งชี้ถึงความมีขีวิตของคนเรา เช่นเวลาเรานอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นมาได้อีก ไม่กลายเป็นศพ ก็เพราะมีภวังค์ หรือมีเวทนานี่เอง    ส่วนสุขเวทนา และทุกขเวทนา เป็นเวทนาที่ช่วยรักษา ป้องกันให้้มีการจัดการอย่างถูกต้อง ให้กายดำเนินชีวิตไปได้ตามอัตตภาพ;   เมื่อเกิดผัสสะทางช่องทวารกายช่องใดช่องหนึ่ง จึงเป็นเสมือนการไขกุณแจรถยนต์ ไดสตาร์ทจะเริ่มทำงานก่อน และก็กระตุ้นให้ระบบเครื่องทำงานตามมา   ซึ่งก็คือ มันได้ไปกระตุ้นให้ มโนสัญญาเจตนา(7)ฟุ้งขึ้นมาร่วมกัน แปรเป็นธรรมารมณ์ ไปผัสสะ(4)ทางใจเป็นรอบที่สอง อันเป็นการนำไปสู่เวทนาทางใจต่อเนื่องจากเวทนาทางกาย ทำให้กระบวนการของสังขารทำงาน    อันมี ตัณหาในอารมณ์ทั้งหก(8)   วิตกในอารมณ์หก ความตรึก ครุ่นคิดในอารมณ์หก(9)   และ วิจารในอารมณ์หก คือความไตร่ตรองในอารมณ์หก(10)    เมื่อกระบวนการตั้งแต่ต้น ลำดับที่ (1) จนถึงลำดับที่ (10) จบสิ้น จึงเกิดเป็นความคิดเกิดขึ้น   หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ความคิดเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ ของโรงงานผลิตความคิดขึ้นมา    ความคิดดี ความคิดร้าย หรือความคิดที่เป็นกลาง ๆ ก็เป็นผลิตผล 3 แบบ ให้ผล 3 ทิศทางแก่ชีวิต   อันเป็นต้นทางของชีวิต ดังมีบาลีว่า สัพเพธัมมา เวทนาสโมสรณา   ธรรมทั้งหลายทั้งปวงประชุมลงที่เวทนา เริ่มต้นที่เวทนา.   สุขเวทนาก็ไปสวรรค์   ทุกขเวทนาก็ไปนรก   ส่วนอทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นหนทางไปสู่นิพพาน.
     เวทนาขันธ์ ความรู้สึกเสวยอารมณ์ คำว่าเสวยก็คือ การกินนั่้นเอง แต่เราเลือกใช้คำนี้เพื่อให้เห็นความต่าง การกินทางกาย อาหารคือคำข้าว เป็นก้อนเป็นกำที่ป้อนเข้าปาก เรียกว่า กวฬิงการาหาร   แต่อาหารทางใจถ้าไม่สนใจแยกแยะให้ละเอียด เราจะไม่รู้ พระพุทธเจ้าแยกแยะไว้เป็น 3 อย่าง คือ ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ,   มโนสัญญเจตนาหาร อาหารคือสัญญาทางใจที่เก็บไว้ในสัญญาแลัวเจตนาระลึกถึงนำมาผัสสะทางใจครั้งใหม่อีกครั้ง,   และวิญญาณาหาร อาหารคือความรู้สึกตัวทางกาย ความรู้สึกตัวทางใจ
     ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตก็คือการกิน การเสวยอารมณ์ฺ หากไม่มีการกิน การเสวยอารมณ์เสียแล้ว ชีวิตก็ตาย   คนทั่วไปเสวยอารมณ์ด้วยความรู้สึักที่เป็นตัวเป็นตน   ส่วนพระอริยะเจ้ามีการเสวยอารมณ์ แต่ไม่มีตัวตนเป็นผู้เสวยอารมณ์ จึงกล่าวว่า เป็นกิริยาของจิต เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเอง
     เวทนาขันธ์ แบ่งเป็น เวทนา 3 อย่าง คือ อทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนา และทุกขเวทนา ซึ่งเป็นเวทนาที่ติดมากับกายนี้   เป็นเวทนาที่รักษา ป้องกันรูป
     เวทนา 3 อย่าง ที่ประกอบด้วยอามิส เวทนาที่มีเหยื่อล่อ คือเสวยอารมณ์ทั้งหก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่มีผู้สร้า่งขึ้น โดยเจตนาให้เราหลงไหลติดยึด เสพติด หากเสวยไปแล้วก็ยากที่จะถอนตัวออกไปได้,   เวทนา 3 อีกอย่างหนึ่ง เป็นนิรามิสเวทนา คือไม่้มีเหยือล่อ กล่าวคือ ไม่มีใครจงใจจะล่อใจให้เราหลงเพลินไปตามนั้น ที่เป็นภายนอก คือ การเสวยอารมณ์ห้าอย่าง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เกิดโดยธรรมชาติอย่างนั้น ๆ เอง    นอกจากนี้ ก็คือการเสวยอารมณ์ทางใจ อันเนื่องมาจากการทำสมาธิภาวนา ก็จัดอยู่ในเวทนาประเภทนี้ด้วย
     ในกลุ่มของเวทนาขันธ์ ยังมีกาารแบ่งเป็นเวทนา 5 คือรวมเอาเวทนาทางกายและทางใจไว้ด้วยกัน คือ สุขเวทนา, ทุกขเวทนา   โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา   นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นเวทนา 6 ซึ่งถือตามช่องทางของผัสสะ ที่นำไปสู่เวทนา ผัสสะทาง ตา นำไปสู่เวทนาทางตา ผัสสะทางหู นำไปสู่เวทนาทางหู เป็นต้น
     “สัพเพ ธัมมา เวทนา สโมสรณา - ธรรมทั้งหลายทั้งปวงประชุมลงที่เวทนา”   นี่ก็ง่ายที่จะเข้าใจได้ สุขเวทนา ก็ไปสวรรค์   ทุกขเวทนา ก็ตกนรก ส่วนอทุกขมสุขเวทนา รู้สึกกลาง ๆ ก็อยู่กับนิพพาน ใจเย็นเป็นนิพพาน.
 
     สัญญาขันธ์   ความจำได้หมายรู้
     หมวดหมู่ กลุ่มกองของสัญญา คือ ความจำได้หมายรู้ที่มีโดยธรรมชาติ เป็นสัญชาติญาณของสัตว์ทั้งหลาย คือ ความจำกันได้เป็นคู่ ๆ ตามหน้าที่ของมัน คือ ตาย่อมคู่กับรูป, หูคู่กับเสียง, จมูกคู่กับกลิ่น , ลิ้นคู่กับรส, กายคู่กับผัสสะ, จะผิดคู่ผิดฝั่งผิดฝาไม่ได้   พระพุทธองค์สอนพระพาหิยะว่า เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ได้ยิน เพียงเท่านี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว เพราะจิตใจของท่านไมมีการปรุงแต่งเลย
     การสร้างสัญญา ความจำได้หมายรู้ เป็นสิ่งที่มีได้เฉพาะคนหรือมนุษย์เท่านั้น   สัตว์อื่นไม่มี     สัญญาที่เกิดจากเจตนาสร้างเป็นเครื่องมืออันแรกขึ้น คือ ภาษา เพราะมีภาษา จึงทำให้มีเจตนาในสัญญา ในรูป ในเสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เกิดกับกาย   และสัญเจตนาในธรรมมารมณ์ที่เกิดกับใจ     เกิดเป็นรูปลักษณ์มากมาย      สัญญเจตนาในอารมณ์ 6   จึงเป็นบาทฐานให้แก่สังขารปรุงแต่งต่อไป  
     ภาษาเป็นสมมุติสัจจะ โดยตัวของมันเองไม่จริง มันจริงโดยสมมุติ เพราะมีการยอมรับ   ประโยชน์ของมัน จึงใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ติดต่อสัมพันธ์ ขณะเดียวกัน เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว มันกลายเป็นสิ่งถาวร คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง มันจึงกลายเป็นโทษ โดยเฉพาะอุปทานในสัญญา สัญญาในอดีต ในอนาคต ซึ่งเรื่องของเวลา มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง แต่มันก็จริงเพราะมนุษย์สร้างขึ้น และใช้งานได้จริงอีกด้วย นี่แหละที่ทำให้คนเรายากที่จะถอนตัวออกจากสมมุติสัจจะ และไม่สามารถเข้าถึงปรมัตถ์ได้โดยง่าย
 
     สังขารขันธ์ กองสังขาร ส่วนที่เป็นความ
ปรุงแต่งจิต ความที่จิตปรุงแต่ง
     กองสังขาร ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลาง ๆ คุณสมบัติของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต   การปรุงแต่งก็คือการนำเอาสิ่งต่าง ๆ มารวมกันเข้า จนในที่สุดก็ได้สิ่งใหม่สิ่งหนึ่ง เป็นผลสุดท้ายอันเป็นผลิตผลนั่นเอง   ผลของจิตสังขารก็คือ ความคิด
     กระบวนการของสังขาร ก็คือการเคลื่อนไหวที่เอาสัญญาต่าง ๆ ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนที่สุด ผสมกันเข้าแ้ล้วเป็นความคิด   ซึ่งก็คือ ต้องอาศัยตลอดสายของกระบวนการ ในส่วนของสังขาร ในที่นี้มี 3 ขั้นตอน   คือ (8) ตัณหาในอารมณ์ 6, (9) วิตก ครุ่นคิดในอารมณ์ 6 และ (10) วิจาร ไตร่ตรองในอารมณ์ 6
     คำว่า สังขาร เมื่อนำไปใช้ในปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นแต่เพียงความหมายว่า การเคลื่อนไหว หรือการเริ่มต้นเคลื่อนที่ของอวิชชา และอวิชชาก็ไม่เป็นอวิชชาอีกต่อไป   ตรงนี้เป็นจุดที่อธิบายผิดพลาดกัน
 
     วิญญาณขันธ์   กองวิญญาณ การรู้แจ้งในอารมณ์
     ส่วนที่เป็นการรู้แจ้งในอารมณ์   ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้่ง 6 คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ,   ตรงนี้เป็นเฉพาะส่วนที่อยู่ในรูปขันธ์เท่านั้น   แต่การรู้แจ้งในเวทนา การรู้แจ้งในสัญญา การรู้แจ้งในสังขาร ตลอดจนการรู้แจ้งวิญญาณในวิญญาณ    หรือรู้ในรู้ ทั้งหมดนี้จึงจะกล่าวได้ว่า เป็นวิญญาณขันธ์   อุปมาเหมือนกระแสไฟฟ้า ซึ่งเข้าไปปรากฎอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จึงเรียกชื่อต่าง ๆ กันไป   แต่เมื่อใดไฟฟ้าดับ ทุกอย่างก็๋ไม่เหลือความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไป   โดยนัยนี้ วิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมติดต่อกัน ทั้งที่เป็นภายในและภายนอกทางหมดทั้งสิ้น
               โดยสรุป ขันธ์ 5 เปรียบเหมือนโรงงานผลิตสินค้า สินค้าของขันธ์ 5 ก็คือ ความคิด ก็คือผลของมโนกรรมหรือผลของการทำงานของใจ นั่นเอง   คำถามทีว่า ความคิดของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไร และมาจากไหน ก็คงจะได้คำตอบอยู่ที่ตรงนี้   และนี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของชีวิตเรา ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะทำทางกาย ต้องมาจากการคิดก่อน ต้องมีการกระทำทางใจก่อน   คิดก่อนจึงพูด จึงทำลงไป
 
4. ปฏิจจสมุปบาท การเกิดขึ้ันพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน
     คำสอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท ได้รับการอธิบายว่า นี่เป็นคำสอนชั้นลึกซึ้งที่สุด ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท เข้าใจปฏิจจสมุปบาท ทำปฏิจจสมุปบาทให้แจ้งขึ้นในจิตของตนได้แล้ว ก็ได้ชื่อว่า เห็นพระพุทธเจ้า อยู่ร่วมกันกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้า    ดังนั้นนักปราชญ์ชาวพุทธจึงใส่ใจที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างมาก   มีคำอธิบายมากมาย   ในที่นี้จะขอร่วมส่วนในการนำเสนอแง่มุมที่ต่างออกไปจากคำอธิบายเดิม ๆ ที่เคยได้ศึกษากันมา
     การศึกษาปฏิจจสมุปบาท อาจจะอุปมาได้กับการเริ่มลงมือขับรถยนต์ด้วยตนเอง   ขณะัที่ขับรถย่อมเป็นปัจจุบันขณะ ตัวผู้ขับรถและรถยนต์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกจากกัน
     ในที่นี้ใช้สัญญาลักษณ์ของนาิฬิกา เป็นตัวแทน   ตำแหน่งอวิชชาอยู่มือนที่เลข 12 เป็นจุดเริ่มต้น
     อวิชชาปัจจยาสังขาร
     สังขารปัจจยาวิญญาณ
     วิญญาณปัจจยานามรูป
     นามรูปปัจจยาสฬายตนะ
     สฬายตนะปัจจยาผัสสะ
     ผัสสะปัจจยาเวทนา
     เวทนาปัจจยาตัณหา
     ตัณหาปัจจยาอุปาทาน
     อุปาทานปัีจจยาภพ
     ภพปัจจยาชาติ
     ชาติปัจจยาชรา มรณะ โสก ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ฯ
     ชรา มรณะ ฯ ปัจจยา อวิชชาอีก
     หมุนวนอยู่เช่นนี้ จนไม่สามารถหาต้นหาปลายได้ เราเรียกว่า สังสารวัฏฏ์    อย่างไรก็ดี     จุดกำเนิดของปฏิจจสมุปบาทอยูที่อวิชชา หากอวิชชาอยู่ตรงแกนกลางของนาฬิกา เป็นที่ตั้งของเข็มนาฬิกา หากนาฬิกานี้ไม่มีเข็มบอกเวลา ทุกอย่างก็เป็นอันหยุดลง   เมื่อพิจารณาดูว่า กายของคนเรา ที่ตั้งของอวิชชาจะอยู่ตรงไหน ?   เราก็จะเห็นว่า อยู่ตรงสะดือ เพราะพ่อแม่หลงกัน จงเอาสะดือชนกัน เป็นเหตุให้เกิดสะดืออัีนใหม่ คือ อวิชชาตัวใหม่ ท่านจึงว่า กามคุณทำให้เกิดโลก ถ้าต้องการอยู่เหนือโลก ก็ต้องอยู่เหนือกามคุณ คือเห็นเป็นโทษที่จะทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น
     เมื่อเปรียบเทียบคำที่ใช้ในปฏิจจสมุปบาทกับขันธ์ 5 จะมีคำที่ใช้ตรงกัน เป็นลำดับ ดังนี้
     สังขาร -วิญญาณ -สฬายตนะ -ผัสสะ - เวทนา 
     คำที่ปรากฎในรายละเอียด ในส่วนของสังขารขันธ์ คือ –ตัณหา - อุปาทาน (กรรม) -ภพ -ชาติ -ชรา –มรณะ ฯ
     ในวงจรนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ที่เรามักจะได้ยินเสมอ ๆ โดยเฉพาะคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ท่านพูดถึงปฏิจจสมุปบาทไว้เพียง 4 ตัว คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และกรรม โดยรวมเอา ตั้งแต่อวิชชา จนถึงเวทนา เป็น กิเลส เปรียบเหมือนกาวหรือยางเหนียว , ตัณหา, อุปาทาน ก็ตรงตัวตามวงจร,   ส่วนกรรมนั้น รวมเอา ภพ ชาติ ชรา มรณะ ฯ   คือ การที่หลงเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตน เป็น กู เป็นของกูแล้ว จึงเป็นผู้สร้างกรรม ทำกรรมกันต่อไป
     วงจรปฏิจจสมุปบาทนี้ เมื่อพิจารณาคำที่อยู่ตรงกันข้าม โดยถือเอาคู่ของ อวิชชากับเวทนา เป็นเส้นแบ่งแล้ว ก็จะได้พื้นที่สองส่วน โดยให้เป็นสีฟ้าทึบ และสีฟ้าจาง ๆ อันเปรียบเสมือนเส้นแบ่งระหว่างในกับนอก   ส่วนด้านในเป็นกิเลส เป็นการทำงานของใจ ถ้ากิเลสไม่มี ใจก็ว่าง   ส่วนด้านนอกเป็นการแสดงออกของอาการทางกาย ที่สามารถสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง นับต้ังแต่แววตา สีหน้า ท่าทาง กระทั้งออกอาการเต็มที่   คำที่ตรงกันข้ามนี้แบ่งได้เป็น 6 คู่ คือ
     อวิชชากับเวทนา เปรีืยบเหมือนเส้นแบ่งระหว่้างในกับนอก อุปมาเหมือนประตู เรายืนอยู่ตรงประตูแล้วดูใน ดูนอก เราจะเห็นชัดเจนที่สุด,   เมื่อดูจากการหมุนตามเข็มนาฬิกา อวิชชา เป็นจุดเริ่มของการหมุนด้านใน ส่วนเวทนาเป็นการหมุนด้านนอก คนที่ฝึกดีแล้ว สามารถรู้เท่าทันอาการภายใน จึงควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ให้เกิดได้ ด้วยการข่มไว้หรือด้วยภาวนาปัญญา   บางคนก็แสดงออกภายนอกแ้ล้ว จึงมารู้สึกภายหลัง อย่างนี้ก็เป็นกาารช้าไป มักทำผิดเสียก่อน จึงรู้สึกตัว
     สังขาร คู่กับตัณหา ข้างในอวิชชาเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่   ด้านนอกแสดงออกเป็นตัณหา โดยเฉพาะกามตัณหา คือการติดในอารมณ์ 6 รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
     วิญญาณ คู่กับอุปาทาน   วิญญาณ คือติด ทำหน้าที่ดึงเอาอายตนะภายในและภายนอกมาติดกัน จึงเกิดผัสสะ ส่วนอุปาทานแสดงออกเป็น 4 อย่าง   กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน
     นามรูป คู่กันกับภพ ภายในเป็นความคิด ภายนอกเป็นภาวะเริ่มก่อตัว   เปรียบเหมือนคู่รักอยากมีลูกเป็นความคิด เริ่มตั้งครรภ์ เป็นภพ
     สฬายตนะคู่กับชาติ ภายในสร้างอายตนะภายใน 6 ส่วนภายนอกมีอายตนะทั้ง6 เรียบร้อยแล้ว
     ผัสสะคู่กับชรา มรณะ ฯ คือเกิดแล้วก็ดับ ทันทีที่ผัสสะเกิดขึ้ัน อายตนะก็ดับลง แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไป คือผัสสะ นี่เป็นด้านภายใน    ส่วนด้านนอกก็คือ ชราและตาย
     เพราะชราและมรณะ เป็นปัจจัยให้เกิด  อวิชชา ต่อไปอีก วงจรนี้ หรือสังสารวัฏฏ์นี้ จึงไม่ขาดสะบั้นลง หากแต่ดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีจบสิ้น.
 
     เมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นว่า คำอธิบายเดิมของอรรถกถาจารย์ยุคหลัง ที่ตั้งเป็นสมุฏฐานว่า มี อดีต   ปัจจุบัน และอนาคต    แล้วพยายามจะจัดหัวข้อต่าง ๆ ในปฏิจจสมุปบาทใส่ลงไป   ซึ่งสร้างความสับสนอย่างมาก
อีกอันหนึ่ง คือการแบ่้งเป็นวัฏฏะ 3 ว่า มีกิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ และวิบากวัฏฏ์ แล้วก็ทำในทำนองเดียวกันอีก
     เนื้อหาทำนองนี้ หลวงพ่อพุทธทาสเคยวิพากษ์วิจารณ์มาแล้ว   ซึ่งเป็นความอาจหาญที่นักปราชญ์บัญฑิตควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง และควรจะทำจะเป็นเช่นนั้น   การรู้สึกต่อปัจจุบันขณะ แต่ละขณะ แต่ละขณะเท่านั้น จึงจะก้าวไปสู่โลกุตรธรรมได้จริง หรืออาจจะพูดได้ว่้า เพราะรู้สึกถึงสิ่งนั้น สิ่งนั้นจึงมื หากไม่รู้สึกถึงมันสิ่งนั้นไม่ถูกใช้ แม้ภาวะมีอยู่ ก็คือไม่มีอยู่จริง ในขณะนั้น พูดโดยปรมัตถ์ทุกสิ่งมีเพราะความรู้สึก หากไม่รู้สึกกับมัน ทุกอย่างก็ว่างเปล่า กลับไปอยู่ธาตุเดิมแท้ของธรรมชาติ เป็นเช่นนั้นเอง
 
     สรุป 
     เรื่องทั้งหมด มันเหมือนฝันไป    ต้นก็ว่าง ปลายก็ว่าง กลางมายา   แต่ผู้รู้ลึกซึ้งท่านว่า   ต้นก็ว่าง ปลายก็ว่าง กลางก็ว่างด้วย   ทำได้อย่างนี้ ความทุกข์ถึงจะมีก็น้อยเต็มทน.
 
 
 
 
 
พระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร
สำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา “พุทธลีลามหาสติ”
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม
201 หมู่ 2 บ้านสำโรงบน ซอย 5  ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
จว. จันทบุรี 22180.
โทรฯ 087 817 7522;   089 818 5108
Email: bhantesuthep@gmail.com
 
 
-โครงการ : สถาบันพัฒนาคุณภาพมือ ตีน ปาก แห่งประเทศไทย (มตปท.)
-โครงการ:   ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม   ด้วยศาสตร์และศิลป์ภาวนา “พุทธลีลามหาสติ” การแพทย์ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์
 
ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการ   ร่วม................................
.
.
 
 

ความคิดเห็น

Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : คุริน Date : 1279707884

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Lee Date : 1306916075

ขอบคุณมากครับ

Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Coach Factory Date : 1348467770

With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Coach Factory Date : 1348551965

Coach Factory is the premier source to review all new Coach and other stylish brands of Handbags, Purses, and accessories to capture fabulous styles at even more fabulous prices.Coach handbags and purses at the Coach Factory Outlet with new designs make them have the most outstanding and eye-catching advantage among other brands goods.Coach Factory Online provide These purses, handbags and wallets can be carried with formal wear as well as with evening wear, matching with the outfit.
The online world may be the handiest source of information for finding cheapCoach Outlet Online Purses Outlet bags.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Coach Outlet Store Date : 1349683413

At that range, the


Coach Outlet Store


missile range would include


Coach Factory Online


North Korea's northern peninsula. Under the amended


Coach Factory Outlet


pact, South Korea also can


Coach Outlet Store Online


increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


Coach Outlet Store Online


agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


Coach Factory Outlet


access to U.S. missile technology. A bilateral


Coach Outlet Store Online


agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


Coach Wallet Outlet


signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : ปาณิ Date : 1351054237

ขอบคุณค่าที่นำเอาสิ่งที่ยากมาทำให้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น สาธุ


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : dsf Date : 1351229892


[url=http://www.northfacejacketuk.net/][b]North Face UK[/b][/url] Jackets crafted from the GORE-TEX Windstopper fabric [url=http://www.northfacejacketuk.net/][b]North Face UK Sale[/b][/url] will provide you maximum protection.[url=http://www.northfacejacketuk.net/][b]North Face Jacket[/b][/url] while preventing unwanted moisture from re-entering,[url=http://www.northfacejacketuk.net/][b]North Face Outlet[/b][/url] making it one of the best layering pieces available.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : minella Date : 1351578665
You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Moncler Jackets Date : 1352872860

I would once remind an unimaginable thing while anyone else talk about Moncler.As we know Moncler also be a famous brand for hangbags .There is a <a title="Moncler Jackets" href="http://www.monclerjacketsoutletsaleyd.com/"><strong>Moncler Jackets</strong></a> which all of the Jackets are on sale.It's really the lowest price I've ever seen.There are large numbers of choice in <a href="http://www.monclerjacketsoutletsaleyd.com/"><strong>Moncler Coats</strong></a>  ,and you are not only surprised at the price beyond your expection but also the quality .So what are you waitting for, seize the good opportunity and take actions right now.If you want to get the hang of more information about it,come into the <a href="http://www.monclerjacketsoutletsaleyd.com/"><strong>Moncler Outlet</strong></a> without hesitation,we hope you may like it.With Smumer coming, <a href="http://www.monclerjacketsoutletsaleyd.com/"><strong>http://www.monclerjacketsoutletsaleyd.com</strong></a> Jackets contracted low-key in and send out a high and luxuriant nature, simple fashion design let you walk at the forefront of fashion, full of strong ego style.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : north face jackets on sale Date : 1352879165

Extreme and adverse weather circumstances attracted numerous brave individuals to discover new factors, to climb new heights perfect north face clearance sale good quality promise and to take pleasure in the spirit of adventure, To combat against the extreme climate, one particular imperative component is suitable gears.Extreme and adverse weather circumstances attracted numerous brave individuals to discover new factors, to climb new heights and to take pleasure in the spirit of good north face winter coats hot sale adventure, To combat against the extreme climate, one particular imperative component is suitable gears.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : lls123 Date : 1353482323

Season straight [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face UK[/b][/url]  shoulder line down season top priority. [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Jackets UK[/b][/url] forms a rounded shoulder silhouette,[url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] to shorten sleeves proportion [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face UK Sale[/b][/url] looks sleek another momentum.[url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Coats UK[/b][/url]  super-long coat warm and practical.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : lls123 Date : 1353482443

Season straight [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face UK[/b][/url]  shoulder line down season top priority. [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Jackets UK[/b][/url] forms a rounded shoulder silhouette,[url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] to shorten sleeves proportion [url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face UK Sale[/b][/url] looks sleek another momentum.[url=http://www.northfacejacketsuk2013.com/][b]North Face Coats UK[/b][/url]  super-long coat warm and practical.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : coach outlet online Date : 1354171837


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : hermes bags outlet Date : 1354180846

Alternative widespread face colours are usually sterling silver antique just click: gucci sale , http://www.gucci-forsale.com , gucci outlet , http://www.gucci-outlethandbags.com , juicy outlet , http://www.bagsforgirl.com , gucci italia , http://www.borsegucci-italia.com . gucci uk , http://www.gucciuk-bags.com ,tory burch flats , http://www.tory-flats.com , tory burch shoes , http://www.burchshoes.com , cheap louboutin shoes , http://www.louboutin-shoescheap.com , christian louboutin outlet , http://www.christian-louboutinoutlets.com , tory burch shoes , http://www.burchshoes.com , MBT Shoes , http://www.mbtshoesukshoes.com , hermes bags outlet , http://www.hermesbagssale-outlet.com , gucci handbags uk ebay , http://www.ebay.com .


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : dsf Date : 1354348890

Adrian Peterson Jersey


Antoine Winfield Jersey


Bernard Berrian Jersey


Chad Greenway Jersey


Chris Cook Jersey


Chris Kluwe Jersey


Christian Ponder Jersey


Devin Aromashodu Jersey


Donovan McNabb Jersey


E.J. Henderson Jersey


Harrison Smith Jersey


Jared Allen Jersey


Joe Webb Jersey


John Carlson Jersey


Josh Robinson Jersey


Kevin Williams Jersey


Kyle Rudolph Jersey


Marcus Sherels Jersey


Matt Kalil Jersey


Michael Jenkins Jersey


Percy Harvin Jersey


Ryan Longwell Jersey


Toby Gerhart Jersey


Visanthe Shiancoe Jersey


Vikings Jersey


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : dsquared outlet Date : 1354520829

http://www.dsquared2shoes.eu dsquared jeans http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlet http://www.belstaffjacket.eu belstaff coats http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff online shop


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : zm123 Date : 1355205018

The north face clearance is composed mainly of a dome or pluton of granite. About sixty million a long time back throughout north face promo code, semi-liquid magma intruded into the crust of the earth and bit by bit cooled underground to sort the McKinley pluton. A different pluton formed somewhere around 38 million many years back and resulted in the formation of Denali's neighboring peaks.Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : amber Date : 1356585483

<a href="http://www.northfaceapexbionicstyle.com/">the north face apex</a> are made from 90 percent post-industrial waste and 10 percent post-consumer waste, stopping the <a href="http://www.northfaceapexbionicstyle.com/north-face-windwear-mens-c-17.html">north face windwear jackets sale mens</a> to the landfill and creating valuable materials from waste. The <a href="http://www.northfaceapexbionicstyle.com/">north face apex bionic men</a> has been updated with 100% bluesign approved fabrics for the entire garment.


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : haslem Date : 1356591547

Celtics president of basketball operations Danny Ainge and Green's agent Coach Outlet OnlineDavid Falk, maintained during the lengthy delay that the deal eventually would get done


Coach Factory Online


but wouldn't shed light on what was holding up the process


Coach Outlet


More on the CelticsKeep on top of the Green throughout the offseason with ESPNBoston. Coach Outlet The Legends have posted records of 24-26 in both of their D-League seasons to date [url=http://www.coachoutletonlineua.net/]Coach Outlet Online[/url] while also serving as a consultant to Mavericks owner Mark Cuban after a seven-year run in Dallas http://www.coachoutleshome.com


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : chenzhen2016614 Date : 1465868604

"LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


michael kors canada


true religion outlet store


ghd hair dryer


toms outlet store


adidas supercolor pink


armani outlet


ralph lauren uk


michael kors canada


yeezy boost 350 white


cheap nfl jerseys


burberry outlet canada


dior sunglasses 2016


polo ralph lauren outlet


lacoste polo shirts


nike store uk


burberry outlet stores


louis vuitton handbags


yeezy boost 350 white


yeezy boost 750


michael kors outlet online


white converse


kate spade outlet


valentino bags


coach factory outlet online


polo ralph lauren outlet


prada sunglasses wholesale


valentino


coach factory outlet


stan smith adidas


louis vuitton pas cher


ray-ban sunglasses outlet


jordan pas cher


bottega veneta shoes


converse outlet


true religion jeans


ugg boots


kobe 11


louis vuitton uk


cheap nfl jerseys


oakley sunglasses cheap


nike flyknit racer


adidas shoes


designer handbags wholesale


cheap nike air max


babyliss hair dryer


kate spade handbags


hollister hoodies


hollister clothing store


nike tn pas cher


cheap oakley sunglasses outlet


michael kors outlet online


reebok classic


adidas superstar white


birkenstock outlet


burberry outlet


michael kors outlet


coach purses on sale


michael kors outlet stores


ferragamo


coach factory outlet


louis vuitton outlet online


christian louboutin shoes


vans outlet store


coach factory outlet


canada goose outlet


nike cortez shoes


coach factory outlet


nike shoes for cheap


canada goose jackets


michael kors canada


abercrombie outlet


cheap ray ban sunglasses


true religion outlet


true religion jeans


adidas shoes


omega speedmaster


hollister uk


air max 90


bottega veneta sale


reebok shoes


oakley sunglasses


cheap jordans


fitflops


toms outlet


louis vuitton purse


armani exchange


wholesale nike shoes


cheap jordan shoes


birkenstock shoes


tiffany and co outlet


birkenstocks


christian louboutin outlet


jimmy choo outlet store


pandora charms


ralph lauren outlet


coach outlet online


nike air force black


under armour outlet store


michael kors uk


supra outlet


michael kors outlet


burberry outlet


michael kors outlet canada


tiffany jewelry outlet


air max 90


michael kors outlet


fitflops sale clearance


versace sunglasses


tiffany uk


birkenstocks


louis vuitton borse


ray ban outlet store online


kate spade bags


jordan shoes


cheap jordan shoes


yeezy boost 350


cheap ray bans


michael kors outlet online


fitflops shoes


cheap oakley sunglasses


nike trainers


timberland shoes


louboutin outlet


prada handbags


michael kors uk


michael kors outlet online


gucci outlet online


michael kors bags


burberry sale


nike cortez white


ed hardy


nhl jerseys wholesale


nike free 5.0


pandora charms uk


ghd


nike free runs


nike huarache black


ray bans


north face uk


cheap ray-ban sunglasses outlet


rolex daytona


buy red bottoms


air max


adidas superstars


hollister uk


louboutin shoes


hollister clothing


louis vuitton handbags


cartier love ring


michael kors outlet clearance


michael kors handbags


true religion sale


ray bans


asics running shoes


oakley sunglasses outlet


ray bans


ray ban sunglasses outlet


the north face outlet


gucci borse


adidas nmd runner


ray ban sunglasses


nike air max 90


fitflops sale clearance


christian louboutin uk


ray ban outlet


ferragamo outlet


reebok outlet store


nike roshe run


true religion


michael kors outlet store


versace sunglasses wholesale


michael kors outlet online


oakley sunglasses wholesale


burberry bags


kobe bryant shoes


coach outlet online


hollister clothing store


instyler max


hermes outlet


coach factory outlet


ecco outlet


adidas pure boost black


coach factory outlet online


micahel kors


nike air force


nike air max 90


ray ban sunglasses outlet


fitflops


pandora jewelry outlet


fitflops shoes


hollister kids


louis vuitton outlet online


lacoste shoes


oakley sunglasses outlet


true religion uk


coach outlet online


timberland uk


nike blazer


louis vuitton outlet


omega


black timberland boots


ugg boots


coach outlet store


gucci handbags outlet


cheap jordan shoes


jordans


vans store


louis vuitton handbags


cartier


cheap oakley sunglasses


adidas trainers


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


oakley sunglasses outlet


north face jackets


polo ralph lauren outlet online


nike free flyknit 5.0


coach outlet store


michael kors handbags


chi flat iron


stephen curry basketball shoes


rolex watches for sale


louis vuitton outlet


discount oakley sunglasses


mont blanc pens outlet


cheap ray bans


puma outlet


yeezy boost 350 balck


coach factory outlet online


nike free flyknit 3.0


red bottoms outlet online


mlb jerseys wholesale


coach factory outlet


polo ralph lauren


coach outlet online


levis 511


ed hardy uk


ray ban outlet store


louis vuitton outlet online


skechers outlet


michael kors outlet


nike free flyknit 3.0


oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


kate spade outlet


timberland boots outlet


nike free run flyknit


cheap oakleys


louis vuitton bags


polo ralph lauren


michael kors handbags outlet


air max 90 white


michael kors outlet online


sac longchamp


toms outlet


mizuno running shoes


supra store


fake oakleys


new balance shoes


polo ralph lauren outlet


converse sale


kate spade handbags


kate spade uk


michael kors bags


michael kors outlet online


ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


louboutin pas cher


nmd adidas


polo ralph lauren


coach outlet online


adidas nmd uk


coach outlet online


cheap ray bans


nike force 1


sac longchamp pliage


coach outlet store online clearance


oakley sunglasses uk


nike running shoes


polo ralph lauren men


north face outlet


cheap ray ban sunglasses


tiffany jewelry


ralph lauren pas cher


longchamp outlet


under armour


hermes belt


rolex replica watches


reebok


louboutin shoes


rolex submariner


adidas gazelle


adidas nmd black


air jordan shoes


cheap basketball shoes


white converse


birkenstock uk


abercrombie & fitch


asics gel kayano


pandora jewelry


nike huarache


longchamp uk


jimmy choo


nike air max 95


chaussure louboutin


coach factory outlet online


nba jerseys wholesale


ralph lauren


coach outlet online


true religion jeans outlet


lebron james shoes 2016


discount nike air max


ralph lauren outlet


christian louboutin uk


tory burch outlet online


louis vuitton purse


cheap oakleys


"With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : Sjcg123 Date : 1481091678

Air Max 90


Cheap Michael Kors


sac a main michael kors


Soccer Boots Outlet nike


pandora rings


Bottes Ugg Femme Pas Cher


Orecchini Pandora


ugg boots cheap


nike air max running shoes


vans shoe store


Moncler Outlet Online


ugg clearance


Uggs Pas Cher Soldes


Jordan Schoenen


Moncler Store


Ugg Pas Cher Femme


Jordan Sneakers For Sale


canada goose jacket outlet


air jordan


Jordan Store


Canada Goose Womens Coats


uggs for women


Uomo Hogan


moncler girls


chaussures de foot pas cher


nike sneakers


womens nike air max


louboutin heels


hyperdunk 2014


scarpe hogan outlet


Michael Kors handbag on sale


nike chaussures


Michael Kors


portafoglio michael kors


ray ban wayfarer eyeglasses


Botte Ugg Femme


Moncler Sale


new yeezy shoes


hogan rebel donna


religion store


moncler outlet


Boty Nike Air


Veste Moncler Femme


Doudoune Moncler Site Officiel


pandora jewelry store


new pandora charms


Nike Black Friday


Ugg Homme Pas cher


Coach Bags On Sale


toms sale


canada goose coats


Pandora Beads And Charms


australia uggs outlet


nike sb stefan janoski


Canada Goose Sale Outlet


michael kors handbags on sale


Ray ban sale online


scarpe nike


Toms Shoes For Women


Chestnut Ugg Boots


goedkope nike air max


nike joggesko


nike free


cheap real uggs


botas de futbol


Doudoune Moncler Solde


Doudoune Femme Pas Cher


adidas schoenen


Boutique Ugg


uggs for cheap


newest lebron shoes


adidas outlet stores online


Oakley Outlet


Pandora Official Website


Ugg boots Sale


ugg boots outlet online


cheap uggs


cheap christian louboutin


reebok running shoes


Lebron 13


pandora bracelet charms


pandora charm bracelet sale


cheap uggs for women


air force one pas cher


Anelli Pandora


Air Jordan News


chaussures nike pas cher


Ugg Boots On Clearance


Canada Goose Coats For Men


canada goose online store


nike jordan shoes


Veste Moncler Pas Cher


zapatillas nike baratas


Moncler Soldes


Negozi Pandora


prada outlet


ugg factory outlet


billige nike sko


adidas store


canada goose sale online


Michael Kors handbag discount


new jordan releases


hogan scontate


ugg outlet online


Sneakers Nike


Canada Goose Outlet


Ugg Noir Pas Cher


nike schuhe günstig


tru religion jeans


Soldes Ugg


Oakley Sunglasses Cheap


Nike Factory Store


ugg boots for women


oakley sunglasses clearance


23 is back


nike shoes


coach factory outlet online


Nike Store


fitflops sale uk


nfl store


Doudoune Femme Pas Cher


longchamp tote bag


Chaussure Nike Pas Cher


zapatillas running


ugg store


nike sportschuhe


chaussure basket homme


Ugg Femme Pas Cher


moncler jacket sale


běžecké boty nike


Nike Online Store


Ugg Button


Cheap Stone Island Jackets


uggs outlet


Nike Air Max 90


Canada Goose Outlet Store


retro jordans for cheap


Stone Island Outlet


canada goose jackets on sale


Air Huarache


pandora outlet store


nike air schuhe herren


pandora beads


nike air jordan pas cher


Adidas Shoes Discount Marketplace


cheap nike air max


official NHL jerseys


Nike Air Max Cheap


zapatos de futbol nike


Ugg Classic Tall


chaussure Nike homme


Nike Zapatos


huarache sneakers


Womens Ugg Boots


Jordan Future


Doudoune Moncler Pas Cher


Moncler Jacket Womens


Canada Goose Official Site


nike mercurial soccer cleats


pandora online


Canada Goose Outlet


Nike Air Jordan 11


christian louboutin outlet


nike boty dámské


Sheepskin Ugg Boots


Timberland skor


zapatilla adidas


nike air


Ugg Grise Pas Cher


Bottes Ugg Pas Cher


Ugg Outlet Online Store


nike tn pas cher


cheap air max outlet


adidas outlet


Toms Outlet Online


Doudoune Moncler Pas Cher


converse store


nike sportschuhe damen


longchamp bags on sale


moncler coats for women


ugg boots classic


canada goose jackets for women


toms shoes outlet


Air Jordan Release Date


sac coach soldes


abercrombie and fitch store


australia uggs outlet


Uggs Outlet Store


nike damenschuhe


Original Ugg Boots


adidas kläder


michael kors bags outlet


1207Sjcg


Reply : แผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้า By : yueqin Date : 1496648226

20170605yueqin


rolex replica watches


christian louboutin sale


cardinals jerseys


nike air max


thunder jerseys


toms


pandora charms


nike uk


yeezy shoes


adidas nmd r1


warriors jerseys


kate spade bags


cheap nike shoes


coach factory outlet


prada outlet online


coach outlet canada


michael kors outlet clearance


levis outlet


fitflops sale clearance


cheap nike sneakers


fit flops


jordan shoes


nike outlet


texans jerseys


true religion jeans outlet


michael kors outlet store


air max 90


nfl jerseys


swarovski sale


nike tn pas cher


nike outlet store


nike roshe one


heat jerseys


christian louboutin shoes


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


burberry outlet online


sac longchamp


gucci outlet online


packers jerseys


air max


oakley sunglasses outlet


fred perry polo shirts


adidas outlet online


coach outlet store online


fitflops sale


montblanc pens


true religion jeans outlet


christian louboutin shoes


oakley sunglasses wholesale


oakley sunglasses outlet


fitflops clearance


giants jerseys


christian louboutin outlet


mont blanc pen


rolex watches


yeezy boost 350


coach factory outlet


coach outlet store online


oakley sunglasses outlet


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


polo ralph lauren


hermes bags


true religion


coach outlet online


tods shoes


adidas nmd r1


pandora jewelry store


pandora jewelry


purs jerseys


patriots jerseys


salomon outlet


coach factory outlet online


jerseys cheap


cheap jordan shoes


oakley sunglasses on sale


adidas outlet online


michael kors outlet online


coach factory outlet


kate spade outlet store


mlb jerseys


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


michael kors


vans store


adidas trainers


chaussures louboutin


birkenstock uk


michael kors outlet store


birkenstock outlet


michael kors bags


coach outlet online


harden shoes


coach factory outlet store


moncler jackets


ralph lauren sale


jordans


air max 90


ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


ray ban sunglasses cheap


michael kors outlet store


michael kors uk


nike air huarache


michael kors


air max


chaussure louboutin pas cher


ralph lauren sale


adidas


air jordan shoes


ray bans


coach outlet online


air max


birkenstock outlet


coach outlet


yeezy boost 350


moncler uk


cheap air jordans


pandora charms sale clearance


longchamp bag


yeezy boost 350


ralph lauren outlet


nfl jerseys


polo ralph lauren


coach outlet store


ray ban sunglasses outlet


cowboys jerseys


michael kors bags


moncler coats


curry shoes


coach factory outlet online


tigers jerseys


discount oakley sunglasses


tory burch sale


longchamp outlet store


fitflops sandals


marc jacobs outlet


coach factory outlet online


phillies jerseys


louis vuitton purses


coach outlet store


christian louboutin sale


ray bans


discount oakley sunglasses


cheap nfl jerseys


kd shoes


michael kors outlet canada


coach outlet online


mulberry uk


coach factory outlet online


discount oakley sunglasses


adidas nmd runner


longchamp handbags


longchamps


adidas sneakers


moncler pas cher


ralph lauren sale clearance uk


nfl jerseys cheap


birkenstock


hollister clothing


christian louboutin shoes


yeezy boost


polo ralph lauren outlet online


ralph lauren sale


coach outlet online


michael kors outlet store


pandora charms sale clearance


rangers jerseys


coach factory outlet online


clarks shoes outlet


cheap rolex watches


christian louboutin


pandora jewelry outlet


ralph lauren uk


hollister kids


michael kors outlet online


pandora charms sale clearance


cheap jordan shoes


kate spade outlet online


red bottom heels


michael kors outlet clearance


yeezy 350 boost


mulberry


ed hardy uk


fitflops


nike outlet store


coach outlet online


toms outlet


nike air max 95


dolce and gabbana outlet online


sac longchamp


nike flyknit


kate spade uk


toms


louboutin shoes


fendi bags


fitflops sale clearance


michael kors


cheap jordan shoes


cheap jordan shoes


coach outlet store online


true religion jeans outlet


michael kors outlet store


rockets jerseys


coach purses


michael kors outlet online


hermes bag


pandora jewelry


coach outlet online


adidas


ed hardy store


polo ralph lauren outlet


yeezy shoes


adidas uk


nike outlet online


nike roshe shoes


coach factory outlet online


toms


pandora charms sale


louboutin outlet


toms outlet


yeezy boost


coach factory outlet


adidas outlet store


red bottom


michael kors uk


ralph lauren sale


yeezy boost


celine handbags


kate spade bags


michael kors outlet online


birkenstocks


mbt


coach outlet online


cubs jerseys


michael kors


louis vuitton factory outlet


coach factory outlet online


pandora charms sale


coach outlet store


ralph lauren sale clearance uk


marc jacobs


nike sneakers


louis vuitton outlet store


yeezy boost 350 v2


kate spade handbags


adidas trainers


cavaliers jerseys


cheap jerseys


dodgers jerseys


pandora charms outlet


louis vuitton factory outlet


louis vuitton outlet online


yeezy shoes


coach outlet store online


coach factory outlet


adidas sneakers


louis vuitton outlet online


kate spade outlet online


coach outlet online


cheap jordans for sale


nfl jerseys wholesale


longchamp bags


coach outlet store


michael kors handbags outlet


burberry outlet


nike free 4.0 flyknit


burberry outlet store


mbt


adidas yeezy boost


jimmy choo shoes


mont blanc pens


oakley sunglasses outlet


jordan retro


mbt


adidas nmd runner


michael kors outlet online


mulberry uk


fitflop sandals


polo ralph lauren outlet online


air max outlet


adidas nmd runner


mulberry bags


valentino outlet


rolex replica watches for sale


adidas ultra boost


cheap oakley sunglasses


air max shoes


michael kors outlet


white sox jerseys


versace


moncler uk


polo ralph lauren outlet online


birkenstocks


nmd adidas


adidas nmd r1


celine outlet online


michael kors outlet online


ray ban glasses


michael kors outlet store


hermes outlet online


adidas running shoes


ralph lauren


gucci


montblanc


michael kors


dansko outlet


fitflop


chi flat iron


michael kors outlet online


fred perry shirts


coach outlet store online clearance


ray ban sunglasses discount


adidas outlet store


eahawks jerseys


49ers jerseys


birkin handbags


clarks shoes outlet


longchamp pliage


kate spade outlet


eltics jerseys


louis vuitton bags


louboutin shoes


hermes outlet


adidas superstar shoes


yankees jerseys


discount nike shoes


coach outlet online


polo ralph lauren pas cher


michael kors


adidas superstars


swarovski uk


lakers jerseys


nike air max 95


red sox jerseys


timberland boots outle


tory burch outlet online


adidas yeezy boost


adidas nmd r1


longchamp bags


kate spade outlet online


nike free run flyknit


clarks


red bottom


true religion outlet online


adidas yeezy boost


pandora charms outlet


michael kors handbags


michael kors


adidas yeezy boost 350


michael kors bags


yeezy boost 350


coach factory outlet online


polo ralph lauren outlet


fred perry polo shirts


swarovski crystals


coach factory outlet


jordan femmes pas cher


ray ban sunglasses discount


broncos jerseys


dansko


burberry outlet


coach outlet online


cheap jordan shoes


salomon boots 


birkenstock shoes


salomon outlet


moncler outlet online


coach outlet store online


ed hardy store


coach outlet online


louboutin pas cher


louboutin outlet


coach factory outlet online


mlb jerseys


longchamp sale


pandora jewelry outlet


pandora outlet


fake rolex watches


fitflops sale clearance


true religion jeans


fitflops sale


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


air max 90


coach outlet online


chaussures louboutin


longchamp soldes


hermes bags


ralph lauren


christian louboutin pas cher


polo ralph lauren


moncler jackets


cheap oakley sunglasses


nike outlet


cheap rolex replica watches


true religion jeans outlet


christian louboutin


air jordans


ray ban glasses


gucci borse


adidas sneakers


michael kors outlet clearance


coach outlet online


tods outlet


louboutin outlet


coach outlet online


parada bags


louboutin outlet


mulberry outlet uk


jordan uk


coach factory outlet


ralph lauren outlet online


adidas store


michael kors outlet online


nike cortez classic


adidas nmd runner


nike free run


coach handbags outlet


ralph lauren outlet


nike store


polo ralph lauren outlet


ed hardy clothing


michael kors outlet online


pandora charms outlet


pandora bracelet


nike outlet store online


michael kors outlet canada


mlb jerseys whgolesale


coach outlet online


michael kors


michael kors outlet online


adidas superstar trainers


discount oakley sunglasses


coach factory outlet online


kd 8 shoes


yeezy boost


cheap air max


nike outlet store


tory burch outlet online


longchamp bags


coach outlet online


adidas superstars


air jordans


vans outlet


pandora charms


rolex watches


louis vuitton outlet online


nike air force


rolex replica watches for sale


mont blanc pen


pandora


cheap oakley sunglasses


clarks shoes for women


michael kors outlet


red bottom shoes for women


polo ralph lauren


coach outlet online


nike blazer low pas cher


michael kors outlet store


mlb jerseys


jordan shoes


pandora charms


longchamp handbags


ralph lauren outlet


coach outlet store


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


fitflop shoes


nike sneakers


ralph lauren


kate spade purses


burberry sale


christian louboutin outlet


mulberry handbags


ralph lauren


michael kors outlet clearance


birkenstock outlet


ralph lauren outlet


bulls jerseys


20170605yueqin