http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปัญหาประชาธิปไตยในพม่า

ปัญหาประชาธิปไตยในพม่า
 
 
 
 
สาธาณรัฐสังคมนิยมแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

( Socialist Republic of The Union of Myanmar)
 
ปัญหาอุปสรรค
การพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตย
By: ปรีชา วรเศรษฐสิน 
๒๕๔๕
 

 
บทนำ
 
ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตกของพม่า จะยังคงยืดเยื้อยากลำบากอยู่ต่อไปอีกนาน ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆทางด้านประชาชาติ ที่มีอยู่หลายเผ่าชาติพันธุ์ในพม่า และการแทรกแซงกิจการภายในจากชาติมหาอำนาจ แนวทางการศึกษาปัญหาการเมืองของประเทศสหภาพพม่า ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงยากที่จะตัดตอนประวัติศาสตร์ การเมืองยุคใกล้  โดยเฉพาะหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ การรวมประเทศเป็นสหภาพพม่าภายใต้สัญญาปางหลวง ได้สร้างปัญหามากมายกับระบบการเมืองในสหภาพพม่ามาตลอด
 
โดยก่อนการรวมกลุ่มประชาชาติ เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ บรรดาเจ้าฟ้าเมืองต่างๆได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “สหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา “ หรือS.C.O.U.H.P (Supereme Council of the United Hill People) ของ๓รัฐใหญ่ทางภาคเหนือ ได้แก่ รัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐชิน
 
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค. ๒๔๘๙ ณ เมืองปางหลวง สาระสำคัญที่สุดได้แก่ หลังจาก ๑๐ ปี ของการได้รับเอกการราชจากอังกฤษ “สหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา “ สามารถแยกตัวออกจากสหภาพพม่าเป็นประเทศเอกราชได้
 
ต่อมานายพลเนวิน ได้วางแผนทำการเข้าควบคุมยึดอำนาจจากเจ้าฟ้าและผู้นำรัฐทางภาคเหนือ ทำให้ฝ่ายผู้นำทางภาคเหนือกล่าวหา คณะปกครองทหารพม่าว่า “หักหลัง” จึงได้เกิดการตั้งกลุ่มขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลทหารพม่าในรัฐต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่มบรรดาเจ้าฟ้าในรัฐฉาน เป็นกลุ่มต่อต้านที่เข้มแข็งที่สุด
 
ปัญหาการเมืองในสหภาพพม่าในปัจจุบันนอกปัญหา ความขัดแย้งทางประชาชาติ สถานการณ์ การเมืองระหว่างประเทศ ในยุค”โลกไร้พรมแดน” กลับทำให้ปัญหาการเมืองในพม่าสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก อย่างน้อยที่สุดความพยายามของสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการเข้าไปมีบทบาทอิทธิพลเหนือรัฐบาลพม่า
 
เพื่อปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ขณะที่จีนต้องการเป็นพันธมิตรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และต้องการน่านน้ำพม่าเป็นฐานทัพเรือ เพื่อการป้องกันผลประโยชน์ในมหาสมุทรอินเดีย 
 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารพม่า ยังคงต้องเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ ที่เข้มงวด และเปิดให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น   เพื่อผ่อนคลายกระแสต่อต้านจากประชาชนและแรงกดดันจากนานาชาติ ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น บทวิเคราะห์นี้พยายามจะนำเสนอ
 
ปัญหาความขัดแย้งทางประชาชาติ โดยนับตั้งแต่ราชวงค์บุเรงนองเรืองอำนาจ ยุคที่อังกฤษปกครอง และหลังการได้รับเอกราชจากอังกฤษ ถึงการเมืองพม่าในยุคปัจจุบัน โดยเน้นข้อมูลการเคลื่อนไหวของกลุ่ม “สหพันธรัฐเทือกเขาฯ” โดยมีรัฐฉานเป็นแกนนำ เพื่อเพิ่มมุมมองต่อปัญหาการเมืองสหภาพพม่าในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
ประเทศสหภาพพม่า
 
สภาพทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ที่ตั้ง                 :ทิศตะวันออก:มีพรมแดนติดกับประเทศลาว
:ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ:มีพรมแดนติดกับประเทศจีน
:ทิศใต้:มีพรมแดนติดกับอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
:ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ:มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียและบังคลาเทศ
:ทิศตะวันออกเฉียงใต: มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
                       
พื้นที่                 :๖๗๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร
ประชากร          : ๔๘,๐๘๑,๓๐๒ (ข้อมูลปี ๒๕๔๒)
เชื้อชาติ                          : ประมาณ ๑๓๕ เชื้อชาติ เป็นเชื้อชาติพม่าร้อยละ ๖๙ ที่เหลือ
  ร้อยละ ๓๑ ได้แก่ ฉาน กระเหรี่ยง คะฉิ่น ชิน และยะไข่ ฯลฯ
ภาษา                : ร้อยละ ๘๕ ใช้ภาษาพม่า นอกนั้นร้อยละ ๑๕ พูดภาษา กระเหรี่ยง    
 มอญ จีนกลาง ภาษาราชการคือภาษาพม่า และอังกฤษ
            ศาสนา                          : ศาสนาพุทธร้อยละ ๘๙.๕ อิสลามร้อยละ ๔ ฮินดูร้อยละ ๔
 และคริสเตียนร้อยละ ๒
            สกุลเงิน               : ปัจจุบันใช้สกุลเงินจ๊าด (Kyat)
เมืองสำคัญ        :
ย่างกุ้ง              เมืองหลวงของประเทศ และเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่จะ กระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีแม่น้ำย่างกุ้งเป็นแม่น้ำสำคัญในการขนถ่ายสินค้า
 
มัณฑะเลย์        ศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน
เมียวดี               เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ท่าขี้เหล็ก         เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้ามอำเภอแม่สาย          จังหวัดเชียงราย    เกาะสอง เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้ามจังหวัดระนอง
มูเซ                  เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับจีน ตรงข้ามเมืองลุยสีของจีน
เศรษฐกิจ         ระบบเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนส่วนกลางเป็นระบบตลาดเริ่มตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๓๑(แต่ยังไม่คืบหน้ามากนัก)
เงินตรา/อัตราแลกเปลี่ยน สกุลจ๊าด(Kyat) (๒๕๔๕) ๖.๕ จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ
(อัตราทางการ) ๙๙๐ –๑,๒๐๐ จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ (อัตราตลาดเมื่อสิงหาคม ๒๕๔๖)
รายได้ต่อหัว ๗๙ ดอลลาร์สหรัฐ (๒๕๔๕)
GDP ๔.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๕๔๕)
GDP Growth ร้อยละ ๔.๙ (๒๕๔๕)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ ๕๓.๗ (๒๕๔๕)
การค้า การลงทุน    
 
การลงทุน     จากต่างประเทศ อันดับ ๑ สิงคโปร์ รองลงมาคือ อังกฤษ ไทย
ตลาดส่งออกสำคัญ  อันดับ ๑ไทย รองลงมาคือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และมาเลเซีย
สินค้าออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ถั่ว ไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และข้าว แหล่งนำเข้าสำคัญ อันดับ ๑สิงคโปร์ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้มาเลเซีย และจีนสินค้าเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะน้ำมันดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันพืช
บทที่ ๒
ประวัติศาสตร์พม่า
ยุคราชวงศ์ บุเรงนอง-อลองพยา
 
 พระเจ้าบุเรงนอง หรือ บะยิ่นเหน่าว์ (อังกฤษ: Bayinnaung, พม่า: สำเนียงพม่าออกว่า "บะยิ่นเหน่าว์") เป็นพระมหากษัตริย์พม่าพระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์ตองอู อาจเรียกได้ว่า เป็นราชาพม่าองค์ที่ชาวไทยหรือชาวต่างชาติรู้จักดีที่สุดก็ว่าได้เนื่องด้วยเกียรติประวัติอันเลื่องลือจนมีฉายาว่า "พระเจ้าชนะสิบทิศ" อีกทั้งยังมีวรรณคดีประเภท นิยายปลอมพงศาวดารชื่อดังที่มีพระองค์เป็นตัวเอกของเรื่อง คือ "ผู้ชนะสิบทิศ" ด้วย ซึ่งได้มีการนำไปสร้างเป็นละคร ภาพยนตร์ในภายหลังหลายต่อหลายครั้ง
More...TH   

Bayinnaung Kyawhtin Nawrahta (Burmese:   [bəjɪ̰ɴ nàʊɴ tɕɔ̀ tʰɪ̀ɴ nɔ̀jətʰà]; Thai: พระเจ้าบุเรงนอง; 16 January 1516 – 10 November 1581) was the third king of the Toungoo dynasty of Burma (Myanmar). During his 30-year reign, which has been called the "greatest explosion of human energy ever seen in Burma", Bayinnaung assembled the largest empire in the history of Southeast Asia, which included much of modern day Burma, Manipur, Mong Shan States (southern Yunnan), Lan Na (northern Thailand), Siam (central and southern Thailand) and Lan Xang (Laos and northeastern Thailand).[3]
ภาษาอังกฤษ แปลทุกคำ ลิ้งค์นี้:  Bayinnaung Kyawhtin Nawrahta
 
 
  
พระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ
ปี พ.ศ.๒๐๙๙ บุเรงนอง มีอำนาจเหนือเมืองไต หลังจากที่บุเรงนองพร้อมด้วยผู้นำทัพของเขา คือ นันทาโปได้เข้าโจมตีและสามารถยึดเมืองอังวะได้เป็นผลสำเร็จแล้ว (เมืองอังวะเป็นเมืองในอดีตของชาวไต) จึงรุกเข้ามาโจมตีเมืองไตทางภาคเหนือต่อ จนกระทั่งสามารถยึดหัวเมืองไตได้ทั้งหมด ตั้งแต่เมืองไตภาคเหนือแม่น้ำมาว (อยู่ในจีน) ภาคใต้แม่น้ำมาว (รัฐฉาน) เชียงใหม่ และกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนี่เองเป็นที่มาของนามว่า “ผู้ชนะสิบทิศ” ลำดับเหตุการณ์ของการเข้ายึดเมือง และดำเนินการแบ่งแยกแล้วปกครองตามแนวคิดของบุเรงนอง มีดังนี้
พ.ศ.๒๐๙๙ บุเรงนองเข้าโจมตีเมืองสุ่มส่าย เมืองมีด สี่ป้อ เมืองก๋อง เมืองยาง เชียงตุ๋ง เชียงใหม่
พ.ศ.๒๑๐๐  บุเรงนองเดินทางกลับโดยข้ามแม่น้ำคง (สาละวิน) มาทางทิศตะวันตก
พ.ศ.๒๑๐๒ เมืองไตสองฝั่งแม่น้ำมาว คือ ฝั่งทางเหนือ และฝั่งทางใต้ ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ
เมืองไตทางทิศใต้แม่น้ำมาว ได้เกิดเป็นเมืองไต ๙ ฮายหอ ซึ่งประกอบด้วย เมืองก๋อง เมืองยาง เมืองสองซบ   เมืองแสนหวี เมืองสี่ป้อ เมืองมีด เมืองปาย เมืองหยองห้วย เมืองนาย ในจำนวน ๙ เมืองนี้ ประกอบ  ด้วยเมืองบริวารต่างๆมากถึง ๔๐๓ เมือง
เมืองไตทางทิศเหนือแม่น้ำมาวมี ๙ เมือง(ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศจีน)ประกอบด้วย เมืองกึ๋งม้า  เมืองจันตา เมืองหล้า   เมืองวัน เมืองหัวสา เมืองนาสา เมืองมาว เมืองแจ้ขวาง พ.ศ.๒๑๐๕  บุเรงนองแบ่งแยกเมืองไตออกเป็น ๑๘ เมือง ประกอบด้วย บ้านหม้อ เมืองแลม เมืองกื๋อ เมืองบาด ล๊อกจอก เกียงตุ๋ง เกียงรุ่ง เกียงแสน
 
หลวงพระบาง เกียงใหม่ หนองหมอน ล้านช้าง เมืองจ๋าง ก๋อปูก่ำ ละว้าย แมงหน้าไหม้ สุโขทัย พิษณุโลก อย่างไรก็ตาม เมืองนาย หยองห้วย ล๊อกจอก เมืองก๋อง เมืองยาง เกียงใหม่ ล้านช้าง และอยุธยา ยังคงทำการต่อต้าน บุเรงนองอยู่มิขาด บุเรงนอง ได้นำเอาโอรสและธิดาของเจ้าฟ้าไปเลี้ยงดูที่พม่า โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นตัวประกัน
พ.ศ.๒๑๐๕  ในเดือนของปีนี้ ขณะที่บุเรงนองไปตีเชียงใหม่ ชาวไต ได้ไปเผาราชวังของหงสาวดี จนกระทั่งทำให้บุเรงนองรีบเดินทางกลับหงสาวดี และได้กลับมาพร้อมกับการจับประหารชีวิตชาวไตไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นคน
พ.ศ.๒๑๒๖-๒๑๗๔ ในระหว่างนี้ เจ้าฟ้าเมืองนายพยายามที่จะท้าทายอำนาจของพม่าบุเรงนองอยู่เรื่อยมา ท้ายที่สุดทำให้พม่าต้องส่งคนพม่ามาปกครองที่เมืองนาย
การปกครองของพม่าในไทยใหญ่
พม่าได้นำแผนในการปกครองมาใช้อย่างผสมผสานประกอบด้วย

. หากเมืองไหนแข็งข้อก็จะยุงยงและส่งเสริมอีกเมืองหนึ่งหรือหลายเมืองให้ไปทำการพุ่งรบกับเมืองหนึ่ง
๒. นำโอรส และธิดาเจ้าฟ้าไปอยู่ที่พม่า
๓. กำจัดโอรสหรือคนที่มีแววเฉลียวฉลาด
๔. จัดให้เจ้าฟ้า โอรส หรือธิดาเจ้าฟ้าแต่งงานกับพม่า
๕. ส่งเจ้าหน้าที่พม่าไปกำกับเจ้าฟ้าทุกสำนัก
๖. เดือนห้า และเดือนสิบเอ็ดให้แต่ละเมืองต้องส่งทูตไปรายงานที่พม่า
 
พม่ายังได้จัดส่งกองกำลังทหารเข้าไปประจำการที่เมืองนาย โดยถือเอาเมืองนายเป็นศูนย์กลางของการปกครองรัฐฉานทั้งหมด อีกทั้งจัดตั้งหัวเมืองเล็กเมืองน้อยขึ้นให้เป็นอิสระจากเมืองใหญ่เดิม เพื่อง่ายต่อการปกครองทั้งส่งขุนนางข้าราชการพม่าไปปกครองโดยตรง และบังคับให้เจ้าฟ้าเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น
 
โดยส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในกิจการของเจ้าฟ้าและอีกส่วนหนึ่งได้ส่งให้แก่ราชสำนักพม่า จากเหตุนี้เองประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆได้พากันหลบหนี  เนื่องจากไม่สามารถเก็บส่วยตามจำนวนที่ต้องการได้ บางส่วนได้กลายเป็นกบฏต่อต้านเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเอง และต่อต้านพม่า
 
ในขณะเดียวกัน เช่นขุนส่างอ้าย อำมาตย์แห่งเมืองแสนหวี ได้ตั้งตนเป็นกบฏต่อสู้กับพระเจ้าแสนหวีผู้ทำตัวเป็นเครื่องมือของกษัตริย์พม่า ปราบปรามชาวไทยใหญ่ด้วยกันเอง การต่อสู้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานถึง ๓๐ ปี จนขุนส่างอ้ายได้เสียชีวิตไป และขุนส่างต้นฮุง (ขุนส่างจิน)ได้สืบทอดภารกิจต่อมา จนสามารถโค่นล้มเจ้าฟ้าแสนหวี และปลดแอกจากพม่าได้เป็นผลสำเร็จ 
 
 
ราชวงศ์อลองพญา (พม่า: อะลองปะยาเซะ; อังกฤษ: Alaungpaya Dynasty) หรือ ราชวงศ์คองบอง (พม่า: คองบองเซะ; อังกฤษ: Konbaung Dynasty) เป็นราชวงศ์ที่ 3 ในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า ก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร และสิ้นสุดการปกครองระบอบราชาธิปไตยของพม่า
ราชวงศ์อลองพญานั้นได้รับการสถาปนาขึ้นโดยการเสวยราชสมบัติของพระเจ้าอลองพญาในปี พ.ศ. 2295 พระองค์สามารถขับไล่ชาวมอญและยึดครองอาณาจักรมอญได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2302 ภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอู ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองเมืองมณีปุระได้
ในช่วงเวลาเดียวกัน ทรงสถาปนาเมืองชเวโบขึ้นเป็นราชธานี ก่อนจะย้ายไปที่อังวะ และทรงพัฒนาเมืองย่างกุ้ง หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ขึ้นเป็นเมืองท่าสำคัญ และกลายเป็นเมืองหลวงในเวลาต่อมา

More...TH  ภาษาอังกฤษ แปลทุกคำ ลิ้งค์นี้:  The Konbaung Dynasty 
 
 
ยุคกงป่อง ยุครุ่งเรืองของพม่า (พ.ศ.๒๒๙๕-๒๔๒๘)
ยุคนี้ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕  อลองพยา ยึดอำนาจพระเจ้าอังวะ โดยมีเจ้าปกครองสืบต่อมาอีก ๑๑ องค์ และไปสิ้นสุดที่ พระเจ้าธีบอมิน ถูกอังกฤษจับไป เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ อันเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์พม่า
ในสมัยราชวงศ์อลองพยานี้ในปี พ.ศ. ๒๒๙๖-๒๓๐๙ ระดมเจ้าฟ้าและทหารไตเป็นจำนวนมากมารบเชียงใหม่ ล้านช้างและอยุธยาและต่อมาได้นำไต รบกับจีนใน พ.ศ. ๒๓๐๕-๒๓๑๒ ที่เมืองก๋อง เมืองยางบ้านหม่อ แมดจีนา(รัฐฉานภาคเหนือ)
ในการรบครั้งนี้ พม่าได้ระดมเจ้าฟ้าและทหารไตไปรบ และในขณะที่จีนก็ได้ระดมเจ้าฟ้าและทหารไตทางเหนือแม่น้ำมาวมารบ  การรบในครั้งนี้เจ้าฟ้าและเมืองไตอ่อนกำลังลงมาก
เมื่อเจ้าฟ้าและกำลังทหารในเมืองไตอ่อนกำลังลง เนื่องจากพม่าได้บังคับให้ไปช่วยรบในศึกหลายครั้งที่ผ่านมา เมื่อเป็นดังนั้น อลองพยาได้พยายามเข้ามาสร้างอิทธิพลยุยงให้เกิดความแตกแยกในเมืองไต จนเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าในเมืองไตเกิดการแตกแยกและรบกันเอง
โดยอลองพยาใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครอง ทำให้เจ้าฟ้าแต่ละเมืองแตกแยกกันเอง และสร้างความกินแหนงแครงใจให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าฟ้ากับขุนนาง และได้จัดการแบ่งเมืองไต จาก ๖ เมืองใหญ่ ประกอบด้วยเมืองมีด เมืองแสนหวี เมืองสี่ป้อ เมืองนาย เมืองปาย เมืองยองห้วย ให้เป็น ๔๔ เมือง มี ๔๔ เจ้าฟ้า ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เกิดความยุ่งยากและการรบกันเองในไตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 
เหตุการณ์เจ้าฟ้ากับเจ้าฟ้าขัดแย้งและรบกัน
ที่เชียงตุง ในปี พ.ศ. ๒๒๙๙ พม่าได้ยุยงให้เจ้าก๋องไต (ผู้เป็นลูก)กับเจ้าหม่องสามเจ้าฟ้าเชียงตุง(ผู้เป็นพ่อ)แตกแยกกันจนเป็นเหตุให้เจ้าก๋องไตพร้อมกับบริวาร ๕๐ คนหนีไปอยู่เกซี (รัฐฉานใต้) และกลับมาปกครองเชียงตุงในปี พ.ศ. ๒๓๓๐ หลังจากที่บิดาสวรรคตแล้ว ที่เมืองนาย
ในปีพ.ศ.  ๒๔๒๓เจ้าขุนจี่ เจ้าฟ้าเมืองนาย ได้ลุกขึ้นต่อต้านสู้กับพม่า เป็นเหตุให้พม่าตายมากกว่าพันคน เมื่อพระเจ้าพม่าได้ทราบดังนั้นจึงได้ส่ง ทหาร ๕ พันคนและได้ขอกำลังจากเจ้าหม่อง (เจ้าฟ้าย่องห้วย) นำกำลังมาสมทบอีก ๑ พันคนเข้าทำการโจมตีและเผาเมืองนายกลายเป็นจุนเจ้าขุนจี่จึงต้องหนีไปอาศัยอยู่กับเจ้าฟ้าเชียงตุง.
.
.
.
บทที่๓
ยุคอังกฤษปกครอง
( พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๙๑ )
 
ยุคล่าอาณานิคม
สงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่หนึ่ง
 (อังกฤษ: Pagoda War, First Anglo-Burmese War) เป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับราชวงศ์อลองพญาของพม่า เป็นระยะเวลา 2 ปี ในระหว่าง ค.ศ. 1824-1826 สงครามครั้งนี้เกิดจาก พม่าได้ครอบครองแคว้นอัสสัมของอินเดียได้สำเร็จ ในรัชสมัยพระเจ้าจักกายแมง ก็ต้องเผชิญหน้ากับจักรวรรดิอังกฤษที่กำลังอยู่ในระหว่างล่าอาณานิคม 
เมษายน พ.ศ. 2395 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2395)เป็นสงครามสืบเนื่องจากการที่อังกฤษต้องการได้มณฑลพะโคหรือหงสาวดี
สงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่สาม 
เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอังกฤษกับพม่าในสมัยราชวงศ์คองบองซึ่งสิ้นสุดลงโดยอังกฤษผนวกพม่าทั้งหมดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดีย
สงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่สอง 
 
 
 
กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า
ลังจากที่อังกฤษเข้ายึดอินเดียเป็นอาณานิคมใน ปีพ.ศ. ๒๔๐๑ บริษัท อีส อินเดียที่ได้รับสัมปทานผูกขาดการค้าตะวันออกจากรัฐบาลอังกฤษ ได้มีการค้าขายกับพม่า ต่อมาอังกฤษต้องการผลประโยชน์มากขึ้น จึงได้วางแผนที่จะเอาพม่ามาเป็นอาณานิคมของตนเสียเลย 
ในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๔๒๘ อังกฤษได้บุกเข้าจับกุมตัว กษัตริย์สี่ปอมิน(ธีบอ) (เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า)ไว้ และในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๔๒๙ อังกฤษจึงประกาศว่า ได้ทำการยึดดินแดนของพม่าไว้หมดแล้ว ซึ่งในตอนนั้นไม่ได้มีการรวมรัฐฉานของไทยใหญ่เข้าไปด้วย
จนกระทั่งในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๐ อังกฤษถึงได้เดินทางเข้ามาในรัฐฉานและประกาศให้รัฐฉานเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ (Protectorate)  ภายได้การปกครอง ของอังกฤษนั้นมีการแบ่งแยกการปกครองและเงินงบประมาณของรัฐฉานและพม่าออกจากกันอย่างชัดเจน
ในสมัยนั้นพม่าจะเป็นฝ่ายที่คอยต่อด้านอังกฤษมาโดยตลอด ในขณะทีเจ้าฟ้าและประชาชนไทยใหญ่ให้ความร่วมมือกับอังกฤษ รวมทั้งให้การช่วยเหลือสนับสนุนอังกฤษในการสู้รบสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ด้วย
.
.
.
                      
นายพล อองซาน เคลื่อนไหวจัดตั้งคอมมิวนิสต์พม่า
 เพื่อให้พม่าหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๔๘๒ อองซาน ได้จัดตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์ใต้ดินขึ้น โดยมีตัว อองซาน เป็นเลขาธิการของกลุ่ม อองซานได้พยายามติดต่อกับกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มต่างๆ ดังนี้ หลังจากที่เดินทางจากอินเดียกลับถึง กรุงย่างกุ้ง แล้วอองซานจึงได้แอบเดินทางเพื่อ
ไปประเทศจีนแต่เพราะลงเรือผิดลำจึงไปขึ้นท่าที่เกาะอมอย (Amoy) ทางญี่ปุ่นจึงเรียกตัวอองซานไปที่เมืองโตเกียว หลังจากที่ อองซาน เดินทางกลับมาถึงกรุงย่างกุ้งแล้วอองซานได้รวมรวมพรรคพวกจำนวน ๓ คนเดินทางไปฝึกการรบที่ญี่ปุ่น วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๘๔ อองซาน ได้จัดตั้งกองทัพอิสระภาพแห่งพม่า (B.I.A. = Burma Independence Army ) ขึ้นที่ กรุงเทพฯแล้ว
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ อองซานได้นำกำลังเข้าร่วมกับทหารญี่ปุ่นทำการโจมตีเหล่าประเทศอาณานิคมของอังกฤษและในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นก็ได้เดินทางเข้ามาในพม่าและรัฐฉาน ทางเจ้าฟ้ารัฐฉานจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการของอังกฤษไปยังอินเดีย พม่าและญี่ปุ่นได้เข้ามาทำทารุณกรรมกับประชาชนในรัฐฉาน เช่นเดียวกันกับที่กระทำต่อประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย จนกระทั่งสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ สงบลง 
อองซานนำการเรียกร้องเอกราชคืนจากอังกฤษ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลอเมริกา และอังกฤษได้จัดทำหนังสือข้อตกลงเตหะราน (Teheran Agreement) ขึ้น โดยมีใจความระบุไว้ว่า หากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงแล้วนั้น จะคืนเอกราชได้แก่ดินแดนอาณานิคมของทั้ง ๒ ประเทศทั้งหมด
ซึ่งหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงแล้วนั้น อองซานจึงได้พยายามเข้าพบปะกับอังกฤษ เพื่อเจรจาขอเอกราชคืนจากอังกฤษถึงกรุงลอนดอนในขณะที่อังกฤษปกครองพม่าและรัฐฉานอยู่นั้น ได้มีนักศึกษาในรัฐฉาน(ไม่ใช่ชาวไทยใหญ่) เดินทางไปศึกษาที่กรุงย่างกุ้งและมีแนวความคิดฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ มีความเกลียดชังและต้องการล้มล้างระบอบเจ้าฟ้าได้เข้าเป็นแนวร่วมกับกลุ่ม ต่อต้านผู้ล่าอาณานิคมเพื่อเอกราช ของอองซาน
และตกลงที่จะทำงานบ่อนทำลายการปกครองระบอบเจ้าฟ้าของรัฐฉาน และให้เกิดการเข้าร่วมกับพม่าในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ให้แก่กลุ่มของอองซาน  โดยอาศัยพื้นที่ปฏิบัติการในรัฐฉาน  เนื่องจากเจ้าฟ้าเป็นมิตรกับอังกฤษมาดตลอด
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง อังกฤษได้ให้สัญญากับเจ้าฟ้าว่าขอให้รัฐฉานอยู่ในอารักขาของอังกฤษต่อไปก่อน อังกฤษจะทำการพัฒนาด้านการศึกษา การเมือง การปกครอง การติดต่อต่างประเทศ ในประเทศ การเศรษฐกิจและการคมนาคมแก่รัฐฉานให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วอังกฤษจะคืนเอกราชให้ภายหลัง      
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๙ ได้มีการจัดประชุมกันขึ้นที่ เมืองกึ๋ง และในทีประชุมได้มีมติให้จัดตั้ง คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน ขึ้น เพื่อให้มีสถาบันที่จะปกครองรัฐฉานในแนวทางระบอบประชาธิปไตยและเพื่อที่จะทำให้รัฐฉาน ซึ่งมีดินแดนอยู่ระหว่างจีนแดงและพม่า สามารถดำรงค์อยู่ได้อย่างมั่นคงนั้น
ทางเจ้าฟ้ามีแนวความคิดที่จะร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองกับทางรัฐคะฉิ่น และรัฐชิน ดังนั้น จึงตกลงเห็นควรว่าจะเชิญ รัฐคะฉิ่น และ รัฐชิน เข้ามาร่วมเป็นสหพันธรัฐ
.
.
.
กำเนิดสหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา
(Supereme Council of the United Hill People) S.C.O.U.H.P
ต่อมาในวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค. ๒๔๘๙ ทางเจ้าฟ้าไทยใหญ่ คะฉิ่น และรัฐชิน จึงได้จัดประชุมร่วมกันขึ้นที่ เมืองปางหลวง (ป๋างโหลง) โดยเห็นพ้องต้องกันที่จะทำการจัดตั้ง สหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา (Supereme Council of the United Hill People) S.C.O.U.H.P ขึ้น
และกำหนดให้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกสภารัฐละ ๖ คนรวม ๑๘ คนโดยจะเริ่มจัดตั้งภายในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้มีจัดประชุมร่วมกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่เมืองปางหลวง (ป๋างโหลง) ภายในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และถือว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นพื้นฐานของการจะอยู่ร่วมกันแบบสหพันธรัฐครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้
 หนังสือสัญญาปางหลวง   (ป๋างโหลง)
ทางพม่าซึ่งนำโดย นายอูนุ และนายอูจ่อ จึงได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย แต่ถึงแม้พม่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยก็ตาม ในที่ประชุมก็ไม่สามารถตกลงหาข้อยุติอันใดได้ เนื่องจากเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้พูดในที่ประชุมอย่างชัดเจนว่า “จะจัดตั้งสหพันธรัฐที่ไม่มีพม่ารวมอยู่ด้วยเท่านั้น”
ดังนั้น พม่าจึงเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิ์ลงมติใดๆ ทั้งสิ้น  วันที่ ๒๗  ก.ค. ๒๔๘๙  บรรดาเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้ร่วมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน” (Exctive Committee of the Council of Shan State Saophas ) ขึ้นตามมติที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมที่เมืองกึ๋ง 
ในขณะที่พม่าต้องการให้ไทยใหญ่ร่วมเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ แต่ทางคณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ ไม่เห็นด้วย พม่าจึงทำการยุยงให้นักศึกษาในรัฐฉานบางกลุ่มซึ่งเป็นแนวร่วมของพวกเขาทำการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเอกราชแห่งรัฐฉาน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๔๘๙ ซึ่งกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่จะเรียกร้องเอกราชร่วมกับพม่าและล้มล้างการปกครองระบอบเจ้าฟ้า
คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ  ได้พยายามเรียกร้องว่า หากมีการให้เอกราชแก่รัฐฉาน ก็ไม่เห็นด้วยที่จะได้ร่วมกันกับพม่า โดยได้ทำหนังสือแสดงจุดยืนดังกล่าวต่อข้าหลวงอังกฤษมาโดยตลอด ในขณะเดียวกัน อองซานก็ได้เดินทางไปลอนดอนเพื่อเจรจาขอเอกราชคืนจากอังกฤษและกลับมาชักชวนให้รัฐคะยาเข้าร่วมกับ พม่าด้วย
ในระหว่างการเดินทางไปรัฐคะยา อองซาน ได้แวะกล่าวปราศรัยต่อประชาชนชาวไทยใหญ่เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๔๘๙ ในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง ที่เมืองตองกี
ซึ่งผู้ที่เข้าฟังการปราศรัยส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและคนหนุ่มสาว โดยเรียกร้องให้ไทยใหญ่ให้ความร่วมมือกับพม่า และในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๔๘๙ อองซาน ได้ขอเข้าพบกลุ่มเจ้าฟ้าที่ปกครองทางภาคใต้ของรัฐฉาน โดยได้พยายามพูดจาหว่านล้อมให้เจ้าฟ้าเหล่านั้นเห็นด้วยกับการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษร่วมกับพม่า
แต่เจ้าฟ้าเหล่านั้นไม่เห็นด้วย ในวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๘๙ อองซานจึงเดินทางกลับไปยังกรุงย่างกุ้ง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปพบปะพูดคุยกับ นายแอตลี (Attlee) นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่กรุงลอนดอน เกี่ยวกับเรื่องเอกราชของพม่า 
วันที่ ๓๐ .ธ.ค. ๒๔๘๙ คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ ได้จัดประชุมขึ้นที่เมืองแสนหวี และได้ส่งโทรเลขจากเมืองล่าเสี้ยวถึง นายแอตลี มีใจความว่า อองซานไม่ใช่ตัวแทนของชาวไทยใหญ่ เรื่องของทางไทยใหญ่นั้น ทางคณะกรรมการเจ้าฟ้าฯ จะเป็นผู้ติดสินใจเอง นายแอตลี ได้รับโทรเลขฉบับดังกล่าวในวันที่ ๒ ม.ค. ๒๔๙๐
วันที่ ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ อองซาน เดินทางถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้เข้าพบกับ นายแอตลี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๖ ม.ค. ๒๔๙๐ เพื่อเจรจาให้อังกฤษมอบเอกราชคืนให้แก่พม่า และรัฐฉานร่วมกัน แต่ทางนายแอตลี ได้ตอบปฏิเสธเนื่องจากได้รับโทรเลขแสดงเจตนารมย์ของประชาชนชาวไทยใหญ่จากคณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯที่ไม่เห็นด้วยกับการรับเอกราชร่วมกับพม่า
เมื่อนายอูนุทราบว่าทางคณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ ได้ส่งโทรเลขถึง นายแอตลี มีใจความไม่เห็นด้วยกับพม่า ในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๔๙๐ นายอูนุ จึงได้สนับสนุนให้ “กลุ่มนักศึกษาเพื่อเอกราชแห่งรัฐฉาน” ส่งโทรเลขสนับสนุนให้ อองซานเป็นตัวแทนของชาวไทยใหญ่ ถึงนายแอตลี  เมื่อนายแอตลี ได้รับโทรเลขฉบับดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๔๙๐
ต่อมาในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๔๙๐ จึงได้มีการทำหนังสือข้อตกลง อองซาน - แอตลี (Aungsan Attlee-Agreement) ขึ้น ซึ่งในหนังสือข้อตกลงฉบับนี้ ในวรรคที่ ๘ ได้ กล่าวเกี่ยวกับรัฐฉานไว้ว่า ให้ อองซานทำการเจรจากับผู้นำของชาวไทยใหญ่ที่กำลังจะจัดประชุมกันขึ้นที่ ปางหลวง(ป๋างโหลง) ในเดือน  ก.พ.ที่จะถึงนี้
และ นายแอตลี ได้ส่งโทรเลขถึงคณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ ตัวแทนรัฐคะฉิ่น ตัวแทนรัฐชินให้ได้รับทราบเพื่อที่จะได้คิดแนวทางที่จะพูดคุยกับ อองซานในการประชุมสหพันธรัฐเทือกเขาที่จะจัดขึ้นที่ เมืองปางหลวง (ป๋างโหลง) 
จากมติการประชุมที่ เมืองปางหลวง (ป๋างโหลง)  เมื่อ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๔๙๐ คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯและประชาชนชาวไทยใหญ่ได้มีมติจัดตั้ง สภาแห่งรัฐฉาน (Shan State Council) ขึ้น ซึ่งสมาชิก สภาแห่งรัฐฉาน นี้ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าฟ้า ๗ คน และตัวแทนจากประชาชนจำนวน ๗ คนเช่นกันและให้ สภาแห่งรัฐฉาน เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยใหญ่ทั้งปวง
พร้อมทั้งได้มีมติประกาศใช้ธง ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง เขียว แดง และมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง เป็นธงชาติของรัฐฉานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (สีเหลือง หมายถึงการเป็นชนชาติผิวเหลืองและพุทธศาสนา สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งประเมินค่าไม่ได้ของแผ่นดินรัฐฉาน และยังหมายถึงความเป็นชนชาติที่รักความสงบร่มเย็นไม่รุกรานใคร)
เมื่อเป็นดังนั้น จึงได้เกิดการประชุมสัญญาประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า “สัญญาปางหลวง” คือ ข้อตกลงสี่ฝ่าย ไต พม่า คะฉิ่น และชิน สัญญาฉบับนี้มี ๙ ข้อหลักและมีความสำคัญมาก กล่าวคือ หากไม่มีสัญญาฉบับนี้ คำว่าสหภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่จะมีสองประเทศ คือ
ประเทศพม่า กับประเทศเมืองภูเขา (รัฐฉาน คะฉิ่น ชิน) การตกลงในสัญญาปางหลวงนี้มีผู้ลงชื่อรับรองประกอบด้วย ตัวแทนพม่า หนึ่งคน ตัวแทนเจ้าฟ้า ๗ องค์ ตัวแทนประชาชน (นิยมพม่า) ๗ คน ตัวแทน คะฉิ่น ๔ คน ตัวแทนชิน ๓ คน
๑๐ เมษายน ๒๔๙๐ คณะกรรมการบริหารเมืองภูเขา (เจ้าฟ้า) (SCHOUP) ได้ประชุมกันเรื่องการรวมกับพม่าเพื่อขอเอกราชและได้มีข้อตกลงไว้ ๙ ข้อ ใจความโดยสรุป คือ ให้คณะกรรมการบริหารเมืองภูเขา (เจ้าฟ้า) ยึดหลักในความเสมอภาพและความเท่าเทียมกันทุกประการ
อ่อง ซาน พร้อมด้วยเจ้าฟ้า ถูกสังหารในที่ประชุม
๑๙ เมษายน ๒๔๙๐ อองซาน ได้พูดกับคณะบริหารเมืองภูเขาในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เมืองเหม่เมี่ยวว่า  “พม่าจะรักษาสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ทุกประการ ภายใน ๑๐ ปีจะทำให้ชนชาติต่าง ๆ ในรัฐภูเขาเกิดความสามัคคีกัน หากได้รับเอกราชแล้ว จะมีการจัดสรรอำนาจต่าง ๆ คือ
ตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับไทยใหญ่ จัดสรรตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้แก่กระเหรี่ยง จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับผู้นำรัฐคะฉิ่น และชิน  สำหรับเรื่องการแยกออกเป็นรัฐอิสระนั้น ให้ไปพูดคุยตกลงกันในที่ประชุมใหญ่สหภาพครั้งแรก
๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ พม่าได้ประชุมเตรียมการเรื่อง “การประชุมสหภาพ” ซึ่งมีกำหนดประชุมร่วมกันทุกฝ่ายในวันที่ ๖ มิถุนายน๒๔๙๐ และได้คัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑๑ คน และเริ่มร่างธรรมนูญ โดยตอนที่สามของร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.รัฐที่ประสงค์จะแยกออกต้องอยู่ภายในสหภาพก่อนแล้ว ๑๐ปี
๒.ให้คณะกรรมการบริหารของรัฐ ที่ประสงค์จะแยกออก มีเสียงสามในสี่จึงจะสามารถแยกออกได้
๓.ต้องเสนอความประสงค์ต่อสภาสหภาพ แล้วนำไปขอเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมบริหาร รวมถึงประชาชนก่อนจึงจะสามารถกระทำได้ และเพื่อป้องกันการที่รัฐฉานและรัฐอื่น ๆ จะแยกตัวออกจากพม่า จึงได้ร่างกฎขึ้นมาเพิ่มอีกจำนวนหลายข้อ  
อ่อง ซาน ได้พูดกับคณะกรรมการพม่าว่า “หากแต่ละรัฐรวมตัวเข้ากับพม่าได้ ๑๐ปีแล้ว พวกเขายังต้องการที่จะแยกตัวออกจากพม่าอีกแล้วละก็ แปลว่าเรามีความสามารถไม่ถึง” และได้มีการกำหนดจำนวนผู้มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินรับรอง ในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญจำนวน๕๕คนประกอบด้วยไทยใหญ่ ๖  คน คะฉิ่น ๓ คน ชิน ๓  คน อำเภอน้ำคง  ๑  คน กระเหรี่ยง     ๕  คน และพม่า   ๓๗  คน 
การประชุมในครั้งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๐ อ่อง ซาน พร้อมด้วยเจ้าฟ้า เช่นเจ้าฟ้าเมืองป๋อนและนักการเมืองพม่าจำนวน ๘ คนได้ถูกสังหารในที่ประชุม
ในปี ๒๔๙๓ พม่าเริ่มส่งทหารขึ้นมาในรัฐฉานเป็นครั้งแรกโดยอ้างว่า เพื่อป้องกันและขับไล่ทหารก๊กมินตั๋ง และในวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน ๒๕๐๒ ได้มีการจัดพิธีเจ้าฟ้ามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารรัฐฉาน ที่กรุงตองกี รัฐฉานใต้  ในขณะเดียวกันพม่าก็ได้นำกองทหาร ปืนใหญ่ รถถัง รวมถึงเครื่องบินมาแสดงแสนยานุภาพในงานพิธีด้วย
“กลุ่มหนุ่มสาวเอเชียในรัฐฉาน” ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลพม่า เพื่อสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาในรัฐฉาน และทำการต่อสู้คัดค้านระบบเจ้าฟ้า สนับสนุนให้รัฐฉานไปรวมกับพม่า จะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้มีกำลังต่อรองค่อนข้างมาก เพราะสามารถเข้าร่วมประชุม และเป็นตัวแทนของประชาชนในที่ประชุม หรือในคณะกรรมการบริหารรัฐฉานมาตั้งแต่ต้น การเคลื่อนไหวของกลุ่มสหพันธรัฐเทือกเขาฯที่นำโดยรัฐฉาน ได้จบลงด้วยการยึดครองของพม่าเป็นผลสำเร็จ 
.
.
.
.
บทสรุป
การเมืองพม่ายุคปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการปกครองของประเทศสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบัน ปกครองโดยคณะรัฐบาลทหารพม่า (Military Council)โดยสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council - SPDC) โดยมี ประมุข พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) ประธานสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ    หัวหน้ารัฐบาล พลเอกขิ่น ยุ้น นายกรัฐมนตรี    รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ อู วิน อ่อง ฯลฯ
เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ รัฐ (state) (เขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย) และ 7 ภาค (division) (เขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า)    พื้นที่ ๖๗๖,๕๗๗ ตร.กม. ทิศเหนือ ติดต่อกับทิเบตและแคว้นหยุนหนานของจีน ทิศตะวันออก ติดต่อกับแคว้นหยุนหนานของจีน ลาว และไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอินเดีย บังคลาเทศ ทิศใต้ ติดต่อกับไทย ประชากรประมาณ ๕๐ ล้านคน มีเผ่าพันธุ์ประมาณ ๑๓๕ เผ่าพันธุ์
สภาพเศรษฐกิจของพม่าตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการลงทุนใหม่ที่สำคัญจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันมีการย้ายธุรกิจและการลงทุนของต่างชาติไปประเทศอื่น การส่งออก สินค้าเกษตรลดลง กอปรกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพม่ามีจำนวนลดลงและน้อยกว่าที่ทางการพม่าได้ตั้งเป้าไว้มาก ทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลง ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ค่าเงินจ๊าดตกต่ำ
นอกจากนี้ ในภาคการเกษตร เริ่มมีสัญญาณความไม่พอใจของเกษตรกรต่อนโยบายที่ไม่เป็นธรรมและกดขี่ของรัฐบาล อาทิ การบังคับซื้อข้าวในราคาถูก การเก็บภาษีสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น สถานการณ์ที่เลวลงเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย แต่สาเหตุที่สำคัญคือการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาลและสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ดีขึ้น ซึ่งลดความมั่นใจของการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของการ คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศตะวันตก
การที่รัฐบาลพม่าทุ่มเทงบประมาณส่วนใหญ่ไปในด้านการทหาร ได้ส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุข รัฐบาลพม่าไม่สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมที่เพียงพอและมีคุณภาพให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้ปิดมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานาน (เพราะเกรงนักศึกษาจะก่อความวุ่นวาย) ซึ่งทำให้การพัฒนาการศึกษาระดับสูงและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพม่าหยุดชะงักมาเป็นเวลานาน
สำหรับในด้านสาธารณสุข พม่าประสบการแพร่ขยายของโรคติดต่อต่าง ๆ อาทิ มาลาเรีย วัณโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HIV/AIDS รายงานล่าสุดของ องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขของพม่าอยู่ในลำดับที่๑๙๐จากทั้งหมด๑๙๑ประเทศ

การเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของ อองซาน ซูจี
การเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชนพม่า ได้ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจเผด็จการของนายพลเนวิน และคณะทหารในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของอูนุ แล้วดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยม โดยมีคณะนายทหารเป็นผู้บริหารงานในรัฐบาล ซึ่งประสบความล้มเหลวในทุกด้าน
 
อองซาน ซูจี   ได้เข้าร่วมกับขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชนพม่า   คัดค้านระบอบเผด็จการของนายพลเนวินและคณะทหาร ซูจี เริ่มต้นด้วยการเขียนหนังสือชื่อเรื่อง “Freedom From Fear” เพื่อปลุกเร้าให้ประชาชนพม่า ต้องมีความกล้าที่จะต่อสู้กับทรราชเสียก่อน เมื่อประชาชนปราศจากความหวาดกลัวแล้ว ก็จะสามารถกอบกู้เอกราชครั้งที่สองขึ้นมาได้
 
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ซูจีขึ้นปราศรัยเป็นครั้งแรกต่อประชาชนนับหมื่นที่มหาเจดีย์ชเวดากอง ยังผลให้วันต่อมามีการเคลื่อนไหวก่อตั้งสันนิบาตประชาธิปไตย และพรรคการเมืองขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเล็ก
 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซูจีถูกทหารควบคุมตัวไม่ให้ออกจากบ้าน เนื่องจากครั้งหลังๆที่ซูจีขึ้นปราศรัย เธอกล่าวโจมตี เนวินโดยเฉพาะ และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สลอร์คประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผลก็คือ “พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย” ที่ซูจีก่อตั้ง ชนะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ซูจีซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคจะได้เป็นหัวหน้ารัฐบาล   แต่สลอร์คตระบัดสัตย์ เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ตัดสิทธิซูจี
 
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพม่าในปัจจุบัน
           ปัญหาทางการเมืองภายในพม่าขณะนี้ มีรากฐานมาจากความผันผวนของ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของพม่า ในช่วงกลางและปลายทศวรรษที่ ๒๕๒๓ โดยเฉพาะกระแสการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ถูกฝ่ายกองทัพซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเดิมทำการปราบปรามอย่างรุนแรงเมื่อปลาย พ.ศ. ๒๕๓๑
การจัดตั้งรัฐบาลทหารซึ่งกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ และมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการจับกุมตัวนางออง ซาน ซู จี และสมาชิกพรรค NLD (National League for Democracy) ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในพม่าเป็นปัญหาระหว่างประเทศเรื่อยมา   
ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองในพม่า โดยให้รัฐบาลผ่อนปรนทางการเมือง ปูทางไปสู่การปรองดองแห่งชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้า
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา กระบวนการปรองดองแห่งชาติภายในพม่าดูจะเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับนางออง ซาน ซู จี ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ โดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว มีการทยอยปล่อยตัว นักโทษการเมืองเป็นระยะและนำไปสู่การยกเลิกการกักบริเวณนางออง ซาน ซู จี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อย่างไรก็ดี หลังจากนั้น ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพม่ากลับหยุดนิ่ง ไม่มีการพบปะหารือทางการเมืองอีก
รัฐบาลพม่ายังคงเดินหน้าจับกุมผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลรวมถึงการจับกุม นางออง ซาน ซู จี อีกครั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศเริ่มหันมาดำเนินการกดดันพม่าอย่างรุนแรงอีกครั้ง หลังจากที่ตกอยู่ในกระแสการกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของพม่าอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างรุนแรง  
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ รัฐบาลพม่าได้ประกาศปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในรัฐบาลพม่าหลายตำแหน่ง ที่สำคัญได้แก่ การแต่งตั้งพลเอก ขิ่น ยุ้น เป็นนายกรัฐมนตรี พลโท โซ วิน เป็นเลขาธิการ ๑ และ พลโท เต็ง เส่ง เป็นเลขาธิการ ๒ ของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ทั้งนี้ การแต่งตั้งพลเอก ขิ่น ยุ้น ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น น่าจะสืบเนื่องมาจากพลเอก ขิ่น ยุ้น เป็นผู้มีภาพลักษณ์ดีในสายตาประชาคมระหว่างประเทศ มีทักษะในการเจรจาและถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นกลาง
 
 
Roadmap เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในพม่า
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ พลเอก ขิ่น ยุ้น นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพม่าได้ประกาศแนวทางการดำเนินการ ไปสู่กระบวนการปรองดองแห่งชาติและประชาธิปไตย (Roadmap) ในพม่า เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศแนวทางดังกล่าว
รัฐบาลพม่า   ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เพื่อดูแลการจัดประชุม National Convention และได้อนุญาตให้นางออง ซาน ซู จี กลับไปพักอยู่ที่บ้านพักของนางเอง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ในการดำเนินความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อย นั้น
รัฐบาลทหารพม่ายังคงใช้วิธีการทางทหารเข้าจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลพม่าเริ่มแสดงท่าทีเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อย
พลเอก ขิ่น ยุ้น  หลังจากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีไม่เกินสัปดาห์ก็ออกมาประกาศแผน Road map ฉบับของตนเองบ้าง โดยระบุชัดเจนว่า เส้นทางสู่ประชาธิปไตยสายนี้ต้องผ่านบันไดทั้งหมด ๗ ขั้น ฟังดูในทีแรก หลายคนมองเห็นแสงแห่งความหวังรำไรอยู่เบื้องหน้า แต่เมื่อฟังให้ชัดถึงบันไดแต่ละขึ้น ก็จะพบว่า
แสงสว่างที่เห็นเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะบันไดแต่ละขั้นนั้นเก่าทรุดโทรมจนเดินต่อไปได้ยาก โดยเฉพาะบันไดขั้นแรกซึ่ง เสนอให้รื้อการประชุมสมัชชาแห่งชาติที่เคยล้มเหลวมาแล้วเป็นตัวตั้ง โอกาสที่พรรคฝ่ายค้านของนางซูจีและชนกลุ่มน้อยจะยอมเดินบนบันไดอันเก่าจึงมีน้อยเต็มที เพราะโอกาสจะเจ็บตัวมีสูง หากบันไดพังลงมากลางครัน
ทางด้านชนกลุ่มน้อยไม่ยอมน้อยหน้า จัดประชุมนำเสนอ Road map ฉบับของตนเองขึ้นมาบ้างเมื่อวันที่ ๒๙-๓  กันยายน ๒๕๔๖ ที่จังหวัดแห่งหนึ่งแถบชายแดนไทย – พม่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานยูโรเบอร์ม่า ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ผลการประชุมมีการเสนอแนวทางฟื้นฟูประชาธิปไตยในพม่าโดยยึดหลัก ๖ ประการ ดังต่อไปนี้  
๑,แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
๒,แก้ไขปัญหาโดยการเจรจาทางการเมือง
๓,มีความเคารพในเจตจำนงของประชาชน
๔,การรับรองและพิทักษ์สิทธิของพลเมือง
๕,การรับรองและพิทักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์ของทุกชนชาติ
๖, การรับรองและพิทักษ์สิทธิของรัฐต่างๆภายใต้ระบอบรัฐรวม
การดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ ๓-๖ ปี ขั้นตอนที่ ๑ ใช้เวลาภายใน ๑-๒ ปี โดยรัฐบาลปัจจุบันจะต้องจัดตั้งสภาคองเกรสเพื่อเอกภาพแห่งชาติ หรือ Congress for National Unity (CNU) เพื่อที่จะปฏิบัติตามหลักการทั้ง ๖ ข้อ ข้างต้นและปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติคือ
การเจรจาสามฝ่าย ใน CNU จะมีตัวแทนของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวนร้อยละ ๕๐ ตัวแทนของฝ่ายทหารร้อยละ ๒๕ และตัวแทนของชนเผ่าต่างๆอีกร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ คณะ CNU จะต้องร่างสัญญาแห่งชาติเพื่อจัดตั้งคณะรัฐบาลแห่งชาติภายใน ๒ ปี และจะต้องร่างรัฐธรรมนูญและธรรมนูญของรัฐต่างๆด้วย โดยยึดถือตามหลักการสัญญาปางโหลง คือ
๑,ต้องมีประชาธิปไตย
๒,ต้องมีสิทธิในการปกครองตนเอง
ในช่วงนี้ ทางนานาชาติจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะคอยดูแลเหตุการณ์ภายในพม่าอย่าให้ต้องพบทางตันและให้คอยช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ รวมทั้งให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ขั้นตอนที่สอง ใช้เวลา ๒-๔ ปี หลังจากมีสัญญาแห่งชาติที่ทุกฝ่ายเห็นชอบแล้ว ให้เริ่มจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติและจัดทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จ รวมทั้งมีการลงประชามติ หลังจากที่ขอประชามติแล้วจะจัดการเลือกตั้งภายใต้การดูแลของนานาชาติ ซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงนี้นานาชาติจะต้องยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่างๆ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่างๆด้วย
หากพิจารณา Road map ฉบับของชนกลุ่มน้อยจะพบว่ามีความแตกต่างจากฉบับของพลเอกขิ่น ยุ้น ตรงสัดส่วนตัวแทนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยฉบับของพลเอกขิ่น ยุ้น ซึ่งยึดการประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๓๙ กำหนดให้ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านส่งคนเข้าร่วมเพียง ๑๔๗ คนเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก ๕๐๕ คน หรือร้อยละ ๗๗ ล้วนเป็นคนที่ฝ่ายทหารเลือกขึ้นมาทั้งนั้น
ขณะที่ฉบับของชนกลุ่มน้อยกำหนดให้มีตัวแทนของฝ่ายทหารร้อยละ ๒๕ เท่านั้น ความแตกต่างกันในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของทั้งสองฝ่ายไปคนทิศ โอกาสที่เส้นทางสองสายจะมาบรรจบกันยังมองไม่เห็น
ที่กล่าวมา ยังไม่นับ Road map ของพรรค NLD ของนางซูจี ซึ่ง พรรคของนางมี Road map อยู่ในมือมาตั้งนานแล้วเช่นกัน เพียงแต่ขณะนี้ นางซูจี ผู้นำกลุ่มยังถูกกักขังและผู้นำคนสำคัญของพรรคหลายคนยังไม่ทราบชะตากรรม จึงยังไม่มีใครออกมาให้รายละเอียด Road map ฉบับนี้อย่างเป็นทางการ
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า Road map ฉบับนี้มุ่งหน้าไปคนละทิศกับฉบับอื่น ๆ โดยเฉพาะฉบับของพลเอกขิ่น ยุ้น คิดมาถึงตอนนี้แล้ว รู้สึกปวดหัวไม่น้อยกับเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของประเทศพม่า เพราะมีแต่คนคิด Road map แต่ยังไม่มีวี่แววว่าของใครใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
ต่อมาในปลายปี ๒๕๓๘ นางอองซานซูจี ถูกปล่อยตัว หลังจากนั้น นางจึงเรียกประชุมในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน และได้วิพากษ์วิจารณ์สมัชชาแห่งชาติ และมีการลงมติให้ยื่นเรื่องต่อผู้ดำเนินการสมัชชาแห่งชาติ ดังนั้น ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ทาง NLD จึงได้ยื่นหนังสือขอหารือเรื่องการจัดสมัชชาแห่งชาติ (NC หรือ National Convention) 
แต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆ จึงได้ยื่นหนังสืออีกครั้งในวันต่อมา แต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆอีก ในตอนบ่ายของวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ทาง NLD จึงยื่นหนังสืออีกครั้ง พร้อมคำขาดที่ว่าถ้ายังดำเนินการอย่างนี้ต่อไป ทาง NLD จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ และขอให้มีการปรับปรุงกฏเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีการตอบรับใดๆจากรัฐบาลทหาร ต่อมา NLD จึงลงมติไม่เข้าร่วม และทางฝ่ายทหารก็ดำเนินการถอนชื่อ NLD จากสมัชชา และหลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียกประชุมสมัชชาอีกเลยนับจนบัดนี้ เป็นเวลากว่า ๗ ปีแล้ว
ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า จะยังคงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกยาวไกล ทั้งนี้เนื่องมาจาก ปัญหาความขัดแย้งทางประชาชาติที่มีหลากหลายเผ่าชาติพันธุ์ ที่มีความขัดแย้งมาแต่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน การรวมตัวกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเป็นประเทศสหภาพพม่า ในท่ามกลางความขัดแย้งผิดข้อตกลงต่อสัญญาปางหลวง   รวมทั้งความแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน ของสหภาพพม่า ดังนั้นแผน Road map ต่างๆที่ทะลักเข้ามาบนถนนแห่งเส้นทางประชาธิปไตยในสหภาพพม่า จึงเปรียบจินตนาการของความปราถนาดีที่แฝงเร้นไปด้วยผลประโยชน์ ที่มากับ Road map แรงกดดันต่างๆจากกระแสทางสากล จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาตกลงอย่างสันติวิธีของ ชาติรัฐต่างๆในสหภาพพม่า ภาพลักษณ์ของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยในสหภาพพม่าที่อาจมิใช่อองซาน ซูจี..
 
 
 
 
บรรณานุกรม
 
รศ.พรภิรมณ์ เชียงกูล: “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ เล่ม๑” . พิมพ์ครั้งที่๑,พ.ศ.๒๕๓๕,พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,กรุงเทพฯ
 
ผศ.บังอร   ปิยะพันธุ์ :    “ประวัติศาสตร์ไทย” .กศบ.(ประวัติศาสตร์)ภาควิชาประวัติศาสตร์(ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม.สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.กรุงเทพฯ
 
ดร.ธิดา สาระยา :   “ อารยธรรมไทย “.บรรณาธิการ ศิรประภา ดารามาตร์.สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม๒๕๓๙ กรุงเทพฯ
 
ธนู แก้วโอภาส,           “ประวัติศาสตร์โลก” : บันเทิง นราภิรมย์ บรรณาธิการ,สนพ.สุขภาพใจ,ธันวาคม ๒๕๓๙,พิมพ์ครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ
พระบริหารเทพธานี,      “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” : เล่ม๑ และเล่ม ๒ ,สนพ.ศิลปาบรรณาคาร,กรุงเทพฯ
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  guoguo
  guoguo yan980424@126.com 20/07/2014 16:00

  Coach Outlet Online


  Mother's Day History Origin of Mother


  Coach Outlet


  Day goes back to the era of ancient Greek


  Coach Factory Outlet


  and Romans. But the roots of Mother'


  Coach Factory Outlet


  Day history can also be traced in UK where


  Coach Outlet Store


  a Mothering Sunday was celebrated much


  Coach Outlet Store Online


  before the festival saw the light of the


  Coach Outlet


  day in US. However, the celebration of the


  Coach Factory Online


  festival as it is seen today is a recent


  Coach Factory Outlet


  phenomenon and not even a hundred years old


  Coach Outlet


  Thanks to the hard work of the pioneering


  Coach Factory Outlet


  women of their times, Julia Ward Howe


  Coach Outlet


  and Anna Jarvis that the day came into


  Coach Outlet Store


  existence. Today the festival of Mothers


  Coach Outlet Store Online


  day is celebrated across 46 countries


  Coach Outlet Online


  (though on different dates) and is a


  True Religion Jeans


  hugely popular affair. Millions of people


  True Religion Outlet


  across the globe take the day as an opportunity


  True Religion


  to honor their mothers, thank them for their efforts


  Michael Kors Outlet Online


  in giving them life, raising them and being


  Michael Handbags Outlet


  their constant support and well wisher.


  Michael Kors Outlet Store Online


  The earliest history of Mothers Day


  Michael Kors Outlet Stores


  dates back to the ancient annual spring festival


  Chanel Outlet Online


  the Greeks dedicated to maternal goddesses.


  Louis Vuitton Outlet


  The Greeks used the occasion to honor Rhea,


  Louis Vuitton Handbags


  wife of Cronus and the mother of many

 2. 2
   ray ban erika
  ray ban erika asfs@hotmail.com 12/08/2015 14:51

  After a milestone of success, Ray Ban propagated more crossing different countries in spite of the launching of other designer sunglasses brands. Ray Ban India started its operation and debut in cheap ray bans the 1990’s. In this period, it has reached and satisfied the cravings of the Indians for more luxurious sunglasses. Today, Ray Ban sunglasses are worn by men, women and even kids. The revolutionary designs of the brand have improved with the aura of innovation, performance and quality remained untouched. The Aviator and Wayfarer family continues to grow with its new collections. Sunglasses ray ban outlet of Ray Ban have continued to line up with new releases, Icon sunglasses, Tech sunglasses, Limited Editions, Rare Prints and other classes of Ray Ban sunglasses that have touched the hearts of many Indians. The glamour and uniqueness of each Ray Ban sunglass has retained its signature quality that no other brands can ever copy. Aside from its inimitable designs, the classic ray bans on sale style of these shades has remained the favourite eyewear everywhere.
  Every proud owner of a pair of Ray-Bans vouches for the cool looks and exceptional quality of these sunnies. But it’s worth finding out what makes them a must-have for everyone.The popularity of Ray Ban sunglasses is unparalleled. No other brand of sunglasses has a rich history like Ray-Bans. Born in ray ban 2132 the 1930s to protect American aviators’ from the glare of the sun, the brand managed to capture the imagination of one and all, and continues to do so. When you sport a pair of Ray-Ban shades, you are carrying a fascinating piece of history with you.From Generals to movie stars and rock stars to Presidents, there is not a single category ray ban sunglasses cheap of people who have not worn Ray-Ban sunglasses. After protecting and wooing American pilots, stylish Ray-Ban sunglasses captured the attention of the man on the street with the introduction of the Wayfarer, which were immortalised on screen by James Dean in ‘Rebel Without a Cause’ and by Audrey Hepburn in ‘Breakfast at Tiffany’s’. Seen on Hollywood and Bollywood trend setters, these sunglasses ray ban aviators women have the quality of instantly uplifting your look from ordinary to classy. Nicholas Sarkozy wears them and so does Barack Obama, Deepika Padukone flaunts them and so does Jennifer Anniston.Invest in a pair of the refined and exquisite Ray-Ban sunglasses, if you value timeless style and wish to exude confidence, power and style for years to come. Whether it’s a casual day ray-ban sunglasses out or you’re rushing for a meeting, you would always look your best with ageless Ray-Ban sunglasses.
  World’s leading eyewear brand, Ray-Ban is not only about fashion and style but also about the high quality, effective functionality and latest technology. Designed with different patterns and colours, these single vision eyeglasses or fashionable shades are out to enchant the world. You can view ray ban sunglasses and buy these shades at LensKart.com. LensKart is India’s leading online shopping portal which sells hundreds of eyewear brands from premium to low priced. The site is quite famous among people since here glasses and shades corresponding to every outfit and occasion are available. The eyewears you find here are offered at affordable prices, with big discounts. Unlike other online portals, here ray ban you can match the rates and styles of varied brands.
  The brand has been around since 1937 and surprisingly, it has stood the test of time to stay in the heart of fashionable and stylish generations.The popular brand has charmed people from all age groups, but it has mostly been admired by the youth. For youngsters, a pair of Ray-Ban is a ray ban clubmaster almost a status symbol. From the era of 70s to 90s, we have seen Ray-Ban ruling the pop-stars’ eyes, what with Michael Jackson and Madonna being the die-hard fans of the brand.Even today the trend is continued by top pop-stars in the world today. Here’s the list for you:With 16 Grammys and a star of the Hollywood Walk of Fame, Beyoncé is ray ban repair one of the biggest superstars in the world. When it comes to style, she is the ultimate diva today. Being a Disney star, she came in to the limelight at an early age and her style has impressed and dazzled millions across the world. She keeps on experimenting with her eyewear, and of late she has been spotted in colourful Ray-ban Wayfarers http://www.ray-bansunglasseswarbyparker.com in black, violet, red and grey.With 16 Grammys and a star of the Hollywood Walk of Fame, Beyoncé is one of the biggest superstars in the world. When it comes to style, she is the ultimate diva today. Being a Disney star, she came in to the limelight at an early age and her style has impressed and dazzled millions across the ray ban erika world. She keeps on experimenting with her eyewear, and of late she has been spotted in colourful Ray-ban Wayfarers in black, violet, red and grey.
  Specifically made for men, Active Lifestyle has specs with transparent glasses; no colours added. But the ray ban wayfarer frames holding the glasses with full rim and half rim, are splashed with beautiful sunset colours. These specs have their frames made with metal and plastic. Highstreet collection has eyewears designed for men as well as women. Frame material used is both metal and plastic; and glasses are purely transparent. The entire collection of Ray-Ban has mostly rectangular frames.Icons and Tech classes in the optical collection have different frame shapes including rectangle, oval and round. Full rim, half rim or rimless, the eyeglasses have glasses with no colours but have frames dashed ray ban glasses with striking colours. These collections have their skilfully designed frames made of metal, plastic or titanium.Now we talk about the ‘lenses’, which are the main attribute of Ray-Ban spectacles and sunglasses. Whatever design or creativity the brand add to their collections, the lenses are the prime focus.
  Real Ray-Bans have metal support struts inside the “arms” that sit on your ears warby parker that are responsible for much of their weight. If you have a model with transparent arms (like, for instance, the Clubmaster Squares)[2], you should be able to see this metal. If you can’t, you’ll know you’ve been wearing fakes.Check for non-glass lenses. Take your glasses off and look at them from the front. give the lenses a few gentle flicks with your fake ray bans fingernail. If they have the look, feel, and "clinking" sound of genuine glass, this is a good sign — many Ray-Bans use real glass for their lenses. Non-glass lenses don't necessarily mean that your glasses are fake, however, unless they're obviously cheap-looking, cloudy, or poor-quality.

 3. 3
  cl
  cl asfaasfa@hotmail/com 28/05/2016 17:20

  black christian louboutin
  christian louboutin online
  louboutin outlet
  christian louboutin men
  Red Bottom Shoes For Women
  cheap louboutin shoes
  red sole shoes
  christian louboutin outlet
  christian louboutin uk
  christian louboutin boots
  christian louboutin shoes
  red bottoms shoes
  red bottom shoes
  shoes with red soles
  red soled shoes
  red sole shoes christian louboutin
  red bottom shoes outlet
  red soled shoes
  red bottom shoes
  red soled shoes
  christian louboutin sale
  christian louboutin sale shoes
  cheap christian louboutin shoes
  red bottom shoe outlet cheap sale
  authentic christian louboutin outlet
  christian louboutin outlet store
  Christian Louboutin Bags
  red bottom shoes for women
  red bottom shoe outlet cheap sale
  red bottom shoes christian louboutin
  red bottom heels
  louboutin boots for women
  red bottom boots
  louboutin shoes for women
  cheap christian louboutin red bottoms
  louboutin outlet online
  christian louboutin sneakers
  christian louboutin mens shoes
  louboutin booties
  louboutin black pumps
  michael kors handbags
  michael kors purses
  Michael Kors Online Outlet
  michael kors outlet
  Michael Kors Clearance
  2015 michael kors outlet
  Michael Kors Store
  michael kors bags
  2015 michael kors outlet
  Michael Kors Cheap
  michael kors sale
  michael kors bracelet
  michael kors wallets
  Michael Kors Sale
  Michael Kors Factory Outlet
  michael kors handbags on sale
  michael kors tote
  michael kors jet set tote
  michael kors
  michael kors wallets
  Michael Kors Outlet Online Store
  michael kors hamilton
  Michael Kors Outlet Locations
  macys michael kors
  Discount Michael Kors
  michael kors uk
  michael kors factory outlet
  Michael Kors Outlet Locations
  michael kors uk
  michael kors outlet online store 49.00 outlet
  jordans 11
  lebron james shoes
  kobe shoes
  kd shoes
  kobe 9
  Nike Air Foamposite 1
  kd 7
  lebron 12
  nike hyperdunk 2015
  Nike Basketball Shoes
  nike air max 2014
  nike air max thea
  nike air max 95
  cheap nike air max
  nike air max 2015
  nike air max 1
  nike air max 90
  nike outlet
  nike air max 2016
  nike air max 2016
  nike free flyknit
  nike free run womens
  nike free 5.0
  nike free run 2015
  nike free 5.0 womens
  nike free trainer 5.0
  nike free 4.0
  nike free 3.0
  nike free run womens
  nike store
  christian louboutin online
  Red Bottom Shoes For Women
  christian louboutin online
  Red Bottom Shoes
  christian louboutin outlet
  black christian louboutin
  christian louboutin men
  louboutin outlet
  christian louboutin men
  christian louboutin uk
  Buy mbt shoes online
  mbt outlet
  discount mbt Shoes
  mbt shoes sale
  mbt usa
  mbt shoes outlet
  mbt canada
  mbt shoes outlet
  mbt canada
  mbt shoes online
  fitflops sandals
  fitflop.com
  fitflop sale
  fitflop shoes
  fitflops clearance
  fitflops on sale
  fitflop sandals
  fitflops shoes
  fitflops on sale
  fitflops sale
  www.2016nikeairhuaraches.com
  Kobe Shoes
  Nike Kobe 9
  All Balck Huarache
  Kobe 9 Elite
  Nike Huarache Nm
  Nike Air Huarache
  Huaraches Nike
  Nike Air Huaraches
  www.2016nikeairhuaraches.com
  christian louboutin 2016
  christian louboutin store
  christian louboutin 2016
  christian louboutin shoes
  Red Bottom Shoes
  christian louboutin sale
  christian louboutin sale
  louboutin outlet
  christian louboutin
  louboutin shoes
  cheap jordans for sale
  jordan 13
  jordans 2016
  cheap jordan shoes
  jordans shoes
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  jordan 11 legend blue
  jordans for sale
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  Air Jordan 4 Alternate 89
  Jordan 11 Concord
  Jordan Retro 8 Concord
  Jordan 5 fire red
  jordans 2015
  new jordans
  Jordan 11 Concord
  new jordan shoes
  jordan 11
  new jordans
  coach outlet store
  coach outlet online
  coach sale
  online outlet stores
  coach outlets stores
  coach outlet store online
  coach outlet online coach factory outlet
  coach outlet stores
  coach store
  coach outlet
  fitflop.com
  fitflop
  fitflop shoes
  fitflops sandals
  fitflops sandals
  fitflop
  fitflop sale
  fitflop
  fitflop shoes
  fitflops clearance
  stores that sell fitflops
  www.fitflop.com
  fitflops best price
  fitflop coupon
  fitflop usa
  fitflop outlet
  fitflops discount
  fitflop uk
  fitflops shoes
  where to buy fitflops
  where can i buy fitflops
  fitflop footwear
  fitflops.com
  fitflop on sale
  discount fitflops
  fitflop sandals sale
  fitflop sandals clearance
  fitflop sale clearance
  fitflops usa
  fitflops clearance sale
  cheap fitflop
  fitflops sale clearance
  fitflop sandals on sale
  fitflops cheap
  fitflop store
  fitflop store locator
  fitflip
  fitflop sales
  fitflop shoes on sale
  fitflops uk
  fitflop sale online
  fitflops where to buy
  fitflop shoes sale
  fitflop outlet store
  fitflop clearance sale
  fitflop slippers sale
  fitflop shoes outlet
  fitflop sale uk
  fitflop shoes outlet
  fitflop clearance sale
  discount mbt shoes
  mbt footwear
  cheap mbt shoes
  mbt shoes store locator
  mbt sale
  mbt shoe
  discount mbt shoes
  mbt shoes discontinued
  mbtshoes
  discount mbt shoes
  mbt on sale
  mbt shoes on sale
  buy mbt shoes
  mbt shoes website
  mbt online
  mbt shoes uk
  mbt shoes australia
  mbt shoes discount
  mbt discount
  mbts shoes
  mbt wholesale
  shoes mbt
  mbt shoes cheap
  mbt clearance shoes
  mbt running shoes
  mbt store
  mbt athletic shoes
  us mbt
  what are mbt shoes
  mbt uk
  mizuno wave
  Womens Mizuno Wave Prophecy 3
  Mens Mizuno Wave Creation 14
  mizuno prophecy
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  Mens Mizuno Wave Prophecy 3
  Mens Mizuno Wave Prophecy 2
  Womens Mizuno Wave Prophecy 2
  mizuno shoes
  Womens Mizuno Wave Prophecy 2
  mizuno wave rider womens
  mizuno running shoes
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  mizuno wave prophecy 3
  mizuno shoes
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  mizuno wave rider womens
  mizuno wave rider womens
  mizuno wave rider womens
  Mizuno Wave Prophecy 2
  louboutin shoes
  red bottom shoes christian louboutin
  shoes with red soles
  shoes with red soles
  christian louboutin outlet
  red bottom shoes christian louboutin
  authentic christian louboutin outlet
  red bottom shoes outlet
  red sole shoes christian louboutin
  red bottoms shoes
  shoes with red soles
  red bottom shoes christian louboutin
  christian louboutin shoes
  red sole shoes christian louboutin
  authentic christian louboutin outlet
  shoes with red soles
  shoes with red soles
  authentic christian louboutin outlet
  louboutin outlet
  red bottom shoes outlet

 4. 4
  wade
  wade asfsa@hotmail.com 28/05/2016 17:22

  black christian louboutin
  christian louboutin online
  louboutin outlet
  christian louboutin men
  Red Bottom Shoes For Women
  cheap louboutin shoes
  red sole shoes
  christian louboutin outlet
  christian louboutin uk
  christian louboutin boots
  christian louboutin shoes
  red bottoms shoes
  red bottom shoes
  shoes with red soles
  red soled shoes
  red sole shoes christian louboutin
  red bottom shoes outlet
  red soled shoes
  red bottom shoes
  red soled shoes
  christian louboutin sale
  christian louboutin sale shoes
  cheap christian louboutin shoes
  red bottom shoe outlet cheap sale
  authentic christian louboutin outlet
  christian louboutin outlet store
  Christian Louboutin Bags
  red bottom shoes for women
  red bottom shoe outlet cheap sale
  red bottom shoes christian louboutin
  red bottom heels
  louboutin boots for women
  red bottom boots
  louboutin shoes for women
  cheap christian louboutin red bottoms
  louboutin outlet online
  christian louboutin sneakers
  christian louboutin mens shoes
  louboutin booties
  louboutin black pumps
  michael kors handbags
  michael kors purses
  Michael Kors Online Outlet
  michael kors outlet
  Michael Kors Clearance
  2015 michael kors outlet
  Michael Kors Store
  michael kors bags
  2015 michael kors outlet
  Michael Kors Cheap
  michael kors sale
  michael kors bracelet
  michael kors wallets
  Michael Kors Sale
  Michael Kors Factory Outlet
  michael kors handbags on sale
  michael kors tote
  michael kors jet set tote
  michael kors
  michael kors wallets
  Michael Kors Outlet Online Store
  michael kors hamilton
  Michael Kors Outlet Locations
  macys michael kors
  Discount Michael Kors
  michael kors uk
  michael kors factory outlet
  Michael Kors Outlet Locations
  michael kors uk
  michael kors outlet online store 49.00 outlet
  jordans 11
  lebron james shoes
  kobe shoes
  kd shoes
  kobe 9
  Nike Air Foamposite 1
  kd 7
  lebron 12
  nike hyperdunk 2015
  Nike Basketball Shoes
  nike air max 2014
  nike air max thea
  nike air max 95
  cheap nike air max
  nike air max 2015
  nike air max 1
  nike air max 90
  nike outlet
  nike air max 2016
  nike air max 2016
  nike free flyknit
  nike free run womens
  nike free 5.0
  nike free run 2015
  nike free 5.0 womens
  nike free trainer 5.0
  nike free 4.0
  nike free 3.0
  nike free run womens
  nike store
  christian louboutin online
  Red Bottom Shoes For Women
  christian louboutin online
  Red Bottom Shoes
  christian louboutin outlet
  black christian louboutin
  christian louboutin men
  louboutin outlet
  christian louboutin men
  christian louboutin uk
  Buy mbt shoes online
  mbt outlet
  discount mbt Shoes
  mbt shoes sale
  mbt usa
  mbt shoes outlet
  mbt canada
  mbt shoes outlet
  mbt canada
  mbt shoes online
  fitflops sandals
  fitflop.com
  fitflop sale
  fitflop shoes
  fitflops clearance
  fitflops on sale
  fitflop sandals
  fitflops shoes
  fitflops on sale
  fitflops sale
  www.2016nikeairhuaraches.com
  Kobe Shoes
  Nike Kobe 9
  All Balck Huarache
  Kobe 9 Elite
  Nike Huarache Nm
  Nike Air Huarache
  Huaraches Nike
  Nike Air Huaraches
  www.2016nikeairhuaraches.com
  christian louboutin 2016
  christian louboutin store
  christian louboutin 2016
  christian louboutin shoes
  Red Bottom Shoes
  christian louboutin sale
  christian louboutin sale
  louboutin outlet
  christian louboutin
  louboutin shoes
  cheap jordans for sale
  jordan 13
  jordans 2016
  cheap jordan shoes
  jordans shoes
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  jordan 11 legend blue
  jordans for sale
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  Air Jordan 11 Retro 72 10
  Air Jordan 4 Alternate 89
  Jordan 11 Concord
  Jordan Retro 8 Concord
  Jordan 5 fire red
  jordans 2015
  new jordans
  Jordan 11 Concord
  new jordan shoes
  jordan 11
  new jordans
  coach outlet store
  coach outlet online
  coach sale
  online outlet stores
  coach outlets stores
  coach outlet store online
  coach outlet online coach factory outlet
  coach outlet stores
  coach store
  coach outlet
  fitflop.com
  fitflop
  fitflop shoes
  fitflops sandals
  fitflops sandals
  fitflop
  fitflop sale
  fitflop
  fitflop shoes
  fitflops clearance
  stores that sell fitflops
  www.fitflop.com
  fitflops best price
  fitflop coupon
  fitflop usa
  fitflop outlet
  fitflops discount
  fitflop uk
  fitflops shoes
  where to buy fitflops
  where can i buy fitflops
  fitflop footwear
  fitflops.com
  fitflop on sale
  discount fitflops
  fitflop sandals sale
  fitflop sandals clearance
  fitflop sale clearance
  fitflops usa
  fitflops clearance sale
  cheap fitflop
  fitflops sale clearance
  fitflop sandals on sale
  fitflops cheap
  fitflop store
  fitflop store locator
  fitflip
  fitflop sales
  fitflop shoes on sale
  fitflops uk
  fitflop sale online
  fitflops where to buy
  fitflop shoes sale
  fitflop outlet store
  fitflop clearance sale
  fitflop slippers sale
  fitflop shoes outlet
  fitflop sale uk
  fitflop shoes outlet
  fitflop clearance sale
  discount mbt shoes
  mbt footwear
  cheap mbt shoes
  mbt shoes store locator
  mbt sale
  mbt shoe
  discount mbt shoes
  mbt shoes discontinued
  mbtshoes
  discount mbt shoes
  mbt on sale
  mbt shoes on sale
  buy mbt shoes
  mbt shoes website
  mbt online
  mbt shoes uk
  mbt shoes australia
  mbt shoes discount
  mbt discount
  mbts shoes
  mbt wholesale
  shoes mbt
  mbt shoes cheap
  mbt clearance shoes
  mbt running shoes
  mbt store
  mbt athletic shoes
  us mbt
  what are mbt shoes
  mbt uk
  mizuno wave
  Womens Mizuno Wave Prophecy 3
  Mens Mizuno Wave Creation 14
  mizuno prophecy
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  Mens Mizuno Wave Prophecy 3
  Mens Mizuno Wave Prophecy 2
  Womens Mizuno Wave Prophecy 2
  mizuno shoes
  Womens Mizuno Wave Prophecy 2
  mizuno wave rider womens
  mizuno running shoes
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  mizuno wave prophecy 3
  mizuno shoes
  Mens Mizuno Wave Prophecy 1
  mizuno wave rider womens
  mizuno wave rider womens
  mizuno wave rider womens
  Mizuno Wave Prophecy 2
  louboutin shoes
  red bottom shoes christian louboutin
  shoes with red soles
  shoes with red soles
  christian louboutin outlet
  red bottom shoes christian louboutin
  authentic christian louboutin outlet
  red bottom shoes outlet
  red sole shoes christian louboutin
  red bottoms shoes
  shoes with red soles
  red bottom shoes christian louboutin
  christian louboutin shoes
  red sole shoes christian louboutin
  authentic christian louboutin outlet
  shoes with red soles
  shoes with red soles
  authentic christian louboutin outlet
  louboutin outlet
  red bottom shoes outlet

 5. 5
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:13

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 6. 6
  Christian Louboutin
  Christian Louboutin 15/06/2016 12:38

  replica christian louboutin heels style brings a sweet temperament Christian LouboutinDenmark style shoes offermarlboro outlet the most suitable in Christian Louboutin Asteroid ease and comfort, superior,christian louboutin replica and design and style that far too along with a pretty christian louboutin studded pumpseconomical pacetory burch heels are even now utilising social Giuseppe Zanotti Sneakers if you want to offer Buy Marlboro cigarettesyou specific offers,christian louboutin knockoffs and giveaways attracting buyers giuseppe zanotti outletfrom around for their service Along with the tory burch flatsmost innovativefake christian louboutinyou can easily orderChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps designer shoesGiuseppe Zanotti Bootsfree of evenreplica louboutin pumpswasting your time and efforts Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackcoach outletchristian louboutin spiked heels A woman from London said, I was so glad to be aware of this really good informationreplica christian louboutin pumps, and I have been an previous replica louboutin shoesmember ofchristian louboutin glitter pumps you ought to head over to a variety of establishments or malls to purchase your customize shoes which might match your dress and modelchristian louboutin heelsand earlier you hadTory Burch shoes to throw away superior amount of money of time tomarlboro cigarettes uncover the designerGiuseppe Zanotti Sneakers online sneakers need to become light-weight to enable for aerobic Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformsuch situationsreplica christian louboutin It is possible to now preserve all the more christian louboutin storesdollars by havingGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers time for you to realize about new and upcoming websites which provide impressive savings com Giuseppe Zanotti Sneakers that P series manner footwear might tory burch bootsnext Monday If you need to purchaseBuy Marlboro cigarettes online style bags ofgiuseppe zanotti shoes Denmark on line,tory burch wallets listed here you can get lots of inexpensive fashion bags Nicholas Kirkwood shoes provide you with a very good giuseppe zanottiprospect to get a amazing giuseppe zanottilooking working experience Buy Vibram FiveGiuseppe Zanotti Boots Fingers of such fashion footwear,tory burch ballet flatsThe Vogue shoes which might be tory burch flats discountaround at this page are of high quality Giuseppe Zanotti onlineand are trendy also Annually since then has seen a fresh model with thechristian louboutin glitter heels Jordan sneaker,christian louboutin daffodil pumpslogo This great site gives you you a great Giuseppe Zanotti Sneakers outletopportunity to pick footwear from widechristian louboutin narcissus pumps collection that could be toGiuseppe Zanotti sale you will find special sections from which youtory burch flats sale’lltory burch outletopt for almost any Aldotory burch flip flops outlet designer footwear which will enableGiuseppe Zanotti Sneakers it to be better available for you to uncover tory burch reva flatsdesirable sneakers With its greatestvalentino outlet attributes that any one would be searching fortory burch handbags, for a shoes A majority of them do not http://www.toryburchs.net

 7. 7
  Sjcg123
  Sjcg123 jay452996847@gmail.com 07/12/2016 13:22

  Air Max 90


  Cheap Michael Kors


  sac a main michael kors


  Soccer Boots Outlet nike


  pandora rings


  Bottes Ugg Femme Pas Cher


  Orecchini Pandora


  ugg boots cheap


  nike air max running shoes


  vans shoe store


  Moncler Outlet Online


  ugg clearance


  Uggs Pas Cher Soldes


  Jordan Schoenen


  Moncler Store


  Ugg Pas Cher Femme


  Jordan Sneakers For Sale


  canada goose jacket outlet


  air jordan


  Jordan Store


  Canada Goose Womens Coats


  uggs for women


  Uomo Hogan


  moncler girls


  chaussures de foot pas cher


  nike sneakers


  womens nike air max


  louboutin heels


  hyperdunk 2014


  scarpe hogan outlet


  Michael Kors handbag on sale


  nike chaussures


  Michael Kors


  portafoglio michael kors


  ray ban wayfarer eyeglasses


  Botte Ugg Femme


  Moncler Sale


  new yeezy shoes


  hogan rebel donna


  religion store


  moncler outlet


  Boty Nike Air


  Veste Moncler Femme


  Doudoune Moncler Site Officiel


  pandora jewelry store


  new pandora charms


  Nike Black Friday


  Ugg Homme Pas cher


  Coach Bags On Sale


  toms sale


  canada goose coats


  Pandora Beads And Charms


  australia uggs outlet


  nike sb stefan janoski


  Canada Goose Sale Outlet


  michael kors handbags on sale


  Ray ban sale online


  scarpe nike


  Toms Shoes For Women


  Chestnut Ugg Boots


  goedkope nike air max


  nike joggesko


  nike free


  cheap real uggs


  botas de futbol


  Doudoune Moncler Solde


  Doudoune Femme Pas Cher


  adidas schoenen


  Boutique Ugg


  uggs for cheap


  newest lebron shoes


  adidas outlet stores online


  Oakley Outlet


  Pandora Official Website


  Ugg boots Sale


  ugg boots outlet online


  cheap uggs


  cheap christian louboutin


  reebok running shoes


  Lebron 13


  pandora bracelet charms


  pandora charm bracelet sale


  cheap uggs for women


  air force one pas cher


  Anelli Pandora


  Air Jordan News


  chaussures nike pas cher


  Ugg Boots On Clearance


  Canada Goose Coats For Men


  canada goose online store


  nike jordan shoes


  Veste Moncler Pas Cher


  zapatillas nike baratas


  Moncler Soldes


  Negozi Pandora


  prada outlet


  ugg factory outlet


  billige nike sko


  adidas store


  canada goose sale online


  Michael Kors handbag discount


  new jordan releases


  hogan scontate


  ugg outlet online


  Sneakers Nike


  Canada Goose Outlet


  Ugg Noir Pas Cher


  nike schuhe günstig


  tru religion jeans


  Soldes Ugg


  Oakley Sunglasses Cheap


  Nike Factory Store


  ugg boots for women


  oakley sunglasses clearance


  23 is back


  nike shoes


  coach factory outlet online


  Nike Store


  fitflops sale uk


  nfl store


  Doudoune Femme Pas Cher


  longchamp tote bag


  Chaussure Nike Pas Cher


  zapatillas running


  ugg store


  nike sportschuhe


  chaussure basket homme


  Ugg Femme Pas Cher


  moncler jacket sale


  běžecké boty nike


  Nike Online Store


  Ugg Button


  Cheap Stone Island Jackets


  uggs outlet


  Nike Air Max 90


  Canada Goose Outlet Store


  retro jordans for cheap


  Stone Island Outlet


  canada goose jackets on sale


  Air Huarache


  pandora outlet store


  nike air schuhe herren


  pandora beads


  nike air jordan pas cher


  Adidas Shoes Discount Marketplace


  cheap nike air max


  official NHL jerseys


  Nike Air Max Cheap


  zapatos de futbol nike


  Ugg Classic Tall


  chaussure Nike homme


  Nike Zapatos


  huarache sneakers


  Womens Ugg Boots


  Jordan Future


  Doudoune Moncler Pas Cher


  Moncler Jacket Womens


  Canada Goose Official Site


  nike mercurial soccer cleats


  pandora online


  Canada Goose Outlet


  Nike Air Jordan 11


  christian louboutin outlet


  nike boty dámské


  Sheepskin Ugg Boots


  Timberland skor


  zapatilla adidas


  nike air


  Ugg Grise Pas Cher


  Bottes Ugg Pas Cher


  Ugg Outlet Online Store


  nike tn pas cher


  cheap air max outlet


  adidas outlet


  Toms Outlet Online


  Doudoune Moncler Pas Cher


  converse store


  nike sportschuhe damen


  longchamp bags on sale


  moncler coats for women


  ugg boots classic


  canada goose jackets for women


  toms shoes outlet


  Air Jordan Release Date


  sac coach soldes


  abercrombie and fitch store


  australia uggs outlet


  Uggs Outlet Store


  nike damenschuhe


  Original Ugg Boots


  adidas kläder


  michael kors bags outlet


  1207Sjcg

 8. 8
  yueqin
  yueqin zhuojian5944@gmail.com 05/06/2017 14:41

  20170605yueqin


  rolex replica watches


  christian louboutin sale


  cardinals jerseys


  nike air max


  thunder jerseys


  toms


  pandora charms


  nike uk


  yeezy shoes


  adidas nmd r1


  warriors jerseys


  kate spade bags


  cheap nike shoes


  coach factory outlet


  prada outlet online


  coach outlet canada


  michael kors outlet clearance


  levis outlet


  fitflops sale clearance


  cheap nike sneakers


  fit flops


  jordan shoes


  nike outlet


  texans jerseys


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  air max 90


  nfl jerseys


  swarovski sale


  nike tn pas cher


  nike outlet store


  nike roshe one


  heat jerseys


  christian louboutin shoes


  adidas yeezy boost


  coach factory outlet online


  burberry outlet online


  sac longchamp


  gucci outlet online


  packers jerseys


  air max


  oakley sunglasses outlet


  fred perry polo shirts


  adidas outlet online


  coach outlet store online


  fitflops sale


  montblanc pens


  true religion jeans outlet


  christian louboutin shoes


  oakley sunglasses wholesale


  oakley sunglasses outlet


  fitflops clearance


  giants jerseys


  christian louboutin outlet


  mont blanc pen


  rolex watches


  yeezy boost 350


  coach factory outlet


  coach outlet store online


  oakley sunglasses outlet


  pandora charms sale clearance


  cheap ray ban sunglasses


  polo ralph lauren


  hermes bags


  true religion


  coach outlet online


  tods shoes


  adidas nmd r1


  pandora jewelry store


  pandora jewelry


  purs jerseys


  patriots jerseys


  salomon outlet


  coach factory outlet online


  jerseys cheap


  cheap jordan shoes


  oakley sunglasses on sale


  adidas outlet online


  michael kors outlet online


  coach factory outlet


  kate spade outlet store


  mlb jerseys


  polo ralph lauren outlet


  michael kors outlet store


  michael kors


  vans store


  adidas trainers


  chaussures louboutin


  birkenstock uk


  michael kors outlet store


  birkenstock outlet


  michael kors bags


  coach outlet online


  harden shoes


  coach factory outlet store


  moncler jackets


  ralph lauren sale


  jordans


  air max 90


  ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  ray ban sunglasses cheap


  michael kors outlet store


  michael kors uk


  nike air huarache


  michael kors


  air max


  chaussure louboutin pas cher


  ralph lauren sale


  adidas


  air jordan shoes


  ray bans


  coach outlet online


  air max


  birkenstock outlet


  coach outlet


  yeezy boost 350


  moncler uk


  cheap air jordans


  pandora charms sale clearance


  longchamp bag


  yeezy boost 350


  ralph lauren outlet


  nfl jerseys


  polo ralph lauren


  coach outlet store


  ray ban sunglasses outlet


  cowboys jerseys


  michael kors bags


  moncler coats


  curry shoes


  coach factory outlet online


  tigers jerseys


  discount oakley sunglasses


  tory burch sale


  longchamp outlet store


  fitflops sandals


  marc jacobs outlet


  coach factory outlet online


  phillies jerseys


  louis vuitton purses


  coach outlet store


  christian louboutin sale


  ray bans


  discount oakley sunglasses


  cheap nfl jerseys


  kd shoes


  michael kors outlet canada


  coach outlet online


  mulberry uk


  coach factory outlet online


  discount oakley sunglasses


  adidas nmd runner


  longchamp handbags


  longchamps


  adidas sneakers


  moncler pas cher


  ralph lauren sale clearance uk


  nfl jerseys cheap


  birkenstock


  hollister clothing


  christian louboutin shoes


  yeezy boost


  polo ralph lauren outlet online


  ralph lauren sale


  coach outlet online


  michael kors outlet store


  pandora charms sale clearance


  rangers jerseys


  coach factory outlet online


  clarks shoes outlet


  cheap rolex watches


  christian louboutin


  pandora jewelry outlet


  ralph lauren uk


  hollister kids


  michael kors outlet online


  pandora charms sale clearance


  cheap jordan shoes


  kate spade outlet online


  red bottom heels


  michael kors outlet clearance


  yeezy 350 boost


  mulberry


  ed hardy uk


  fitflops


  nike outlet store


  coach outlet online


  toms outlet


  nike air max 95


  dolce and gabbana outlet online


  sac longchamp


  nike flyknit


  kate spade uk


  toms


  louboutin shoes


  fendi bags


  fitflops sale clearance


  michael kors


  cheap jordan shoes


  cheap jordan shoes


  coach outlet store online


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  rockets jerseys


  coach purses


  michael kors outlet online


  hermes bag


  pandora jewelry


  coach outlet online


  adidas


  ed hardy store


  polo ralph lauren outlet


  yeezy shoes


  adidas uk


  nike outlet online


  nike roshe shoes


  coach factory outlet online


  toms


  pandora charms sale


  louboutin outlet


  toms outlet


  yeezy boost


  coach factory outlet


  adidas outlet store


  red bottom


  michael kors uk


  ralph lauren sale


  yeezy boost


  celine handbags


  kate spade bags


  michael kors outlet online


  birkenstocks


  mbt


  coach outlet online


  cubs jerseys


  michael kors


  louis vuitton factory outlet


  coach factory outlet online


  pandora charms sale


  coach outlet store


  ralph lauren sale clearance uk


  marc jacobs


  nike sneakers


  louis vuitton outlet store


  yeezy boost 350 v2


  kate spade handbags


  adidas trainers


  cavaliers jerseys


  cheap jerseys


  dodgers jerseys


  pandora charms outlet


  louis vuitton factory outlet


  louis vuitton outlet online


  yeezy shoes


  coach outlet store online


  coach factory outlet


  adidas sneakers


  louis vuitton outlet online


  kate spade outlet online


  coach outlet online


  cheap jordans for sale


  nfl jerseys wholesale


  longchamp bags


  coach outlet store


  michael kors handbags outlet


  burberry outlet


  nike free 4.0 flyknit


  burberry outlet store


  mbt


  adidas yeezy boost


  jimmy choo shoes


  mont blanc pens


  oakley sunglasses outlet


  jordan retro


  mbt


  adidas nmd runner


  michael kors outlet online


  mulberry uk


  fitflop sandals


  polo ralph lauren outlet online


  air max outlet


  adidas nmd runner


  mulberry bags


  valentino outlet


  rolex replica watches for sale


  adidas ultra boost


  cheap oakley sunglasses


  air max shoes


  michael kors outlet


  white sox jerseys


  versace


  moncler uk


  polo ralph lauren outlet online


  birkenstocks


  nmd adidas


  adidas nmd r1


  celine outlet online


  michael kors outlet online


  ray ban glasses


  michael kors outlet store


  hermes outlet online


  adidas running shoes


  ralph lauren


  gucci


  montblanc


  michael kors


  dansko outlet


  fitflop


  chi flat iron


  michael kors outlet online


  fred perry shirts


  coach outlet store online clearance


  ray ban sunglasses discount


  adidas outlet store


  eahawks jerseys


  49ers jerseys


  birkin handbags


  clarks shoes outlet


  longchamp pliage


  kate spade outlet


  eltics jerseys


  louis vuitton bags


  louboutin shoes


  hermes outlet


  adidas superstar shoes


  yankees jerseys


  discount nike shoes


  coach outlet online


  polo ralph lauren pas cher


  michael kors


  adidas superstars


  swarovski uk


  lakers jerseys


  nike air max 95


  red sox jerseys


  timberland boots outle


  tory burch outlet online


  adidas yeezy boost


  adidas nmd r1


  longchamp bags


  kate spade outlet online


  nike free run flyknit


  clarks


  red bottom


  true religion outlet online


  adidas yeezy boost


  pandora charms outlet


  michael kors handbags


  michael kors


  adidas yeezy boost 350


  michael kors bags


  yeezy boost 350


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  fred perry polo shirts


  swarovski crystals


  coach factory outlet


  jordan femmes pas cher


  ray ban sunglasses discount


  broncos jerseys


  dansko


  burberry outlet


  coach outlet online


  cheap jordan shoes


  salomon boots 


  birkenstock shoes


  salomon outlet


  moncler outlet online


  coach outlet store online


  ed hardy store


  coach outlet online


  louboutin pas cher


  louboutin outlet


  coach factory outlet online


  mlb jerseys


  longchamp sale


  pandora jewelry outlet


  pandora outlet


  fake rolex watches


  fitflops sale clearance


  true religion jeans


  fitflops sale


  ralph lauren outlet online


  polo ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  air max 90


  coach outlet online


  chaussures louboutin


  longchamp soldes


  hermes bags


  ralph lauren


  christian louboutin pas cher


  polo ralph lauren


  moncler jackets


  cheap oakley sunglasses


  nike outlet


  cheap rolex replica watches


  true religion jeans outlet


  christian louboutin


  air jordans


  ray ban glasses


  gucci borse


  adidas sneakers


  michael kors outlet clearance


  coach outlet online


  tods outlet


  louboutin outlet


  coach outlet online


  parada bags


  louboutin outlet


  mulberry outlet uk


  jordan uk


  coach factory outlet


  ralph lauren outlet online


  adidas store


  michael kors outlet online


  nike cortez classic


  adidas nmd runner


  nike free run


  coach handbags outlet


  ralph lauren outlet


  nike store


  polo ralph lauren outlet


  ed hardy clothing


  michael kors outlet online


  pandora charms outlet


  pandora bracelet


  nike outlet store online


  michael kors outlet canada


  mlb jerseys whgolesale


  coach outlet online


  michael kors


  michael kors outlet online


  adidas superstar trainers


  discount oakley sunglasses


  coach factory outlet online


  kd 8 shoes


  yeezy boost


  cheap air max


  nike outlet store


  tory burch outlet online


  longchamp bags


  coach outlet online


  adidas superstars


  air jordans


  vans outlet


  pandora charms


  rolex watches


  louis vuitton outlet online


  nike air force


  rolex replica watches for sale


  mont blanc pen


  pandora


  cheap oakley sunglasses


  clarks shoes for women


  michael kors outlet


  red bottom shoes for women


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  nike blazer low pas cher


  michael kors outlet store


  mlb jerseys


  jordan shoes


  pandora charms


  longchamp handbags


  ralph lauren outlet


  coach outlet store


  coach outlet online


  cheap oakley sunglasses


  fitflop shoes


  nike sneakers


  ralph lauren


  kate spade purses


  burberry sale


  christian louboutin outlet


  mulberry handbags


  ralph lauren


  michael kors outlet clearance


  birkenstock outlet


  ralph lauren outlet


  bulls jerseys


  20170605yueqin

 9. 9
  29/07/2017 08:18

  http://www.pinnaclesports.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realtorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jacktripp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mymultiplexcinemas.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalmasters.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://giftofchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://finelivingnetwork.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bestsupplements2buildmuscle.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hostmysaas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realestate4less.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.e-healthdomains.com/?url=zebratomatoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://aarstinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalbuilding.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://justiciaparatodos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://abookbyitscover.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://selecttoperform.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://palmerhistory.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ausspa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hdsupplysuck.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://diabeteskidneystones.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.thegivingearth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thomasplastics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://woodlandgroupinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jalight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buffettwatch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://seniorletters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buckshire-corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://darwinreid.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://iamtoohot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://goldenlife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nationalbankshares.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sunlightmktg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://celebritycommercecard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://beyondhorizons.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://etechnicians.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://kool-kids.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://arafeina.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dwarfplanet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://burntcork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://anadigics.com.tw/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.alander-damsten.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://historyshot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://marksogrx.tumblr.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://latinorecords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.horseed.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://3proof.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://begendirme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://antindies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.scrubfabric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ranchobelagonews.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://firstcitizensbankmd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.schumachercarpet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securelocation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://automotive-harness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dhatpa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://o-scrub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lh4associates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://canalrd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.camdenoverseas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tagtoll.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pestmanagementreporter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avantguard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://reagansantoni.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://flag-and-bell.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jeannapier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://openrouting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://emssafetyservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1stepsolutions.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitafterfiftyfive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://montour-falls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://treespace.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.klayanderson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://quarteraway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gilmoressoundadvice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://acorncottage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://afshin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hairsalon-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mdexpert.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://meetworldtrade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://subcontratalo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worldjobs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sandalinsoles.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.mostrate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bangaloreonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://greektheatrela.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://trend.com.mx/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pengle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mag-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://cinecom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ixmap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thestationatwestside.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nancylam.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.fashion-bug.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://americananimeawards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1-888-sue-merck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://parcopa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worktrucksshow.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.emigrantfundingcorporation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitnessloss.at.ua.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fourthpoint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://20muleteamsweeps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gladstonecommercial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academyartuniversityfaculty.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://vptube.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tangorx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://itfirms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://terrispencer.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://usavaluations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://adventureofalifetime.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.betbac.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ytsong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sullivan-schein.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://specializedmovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://servicecab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://chopart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://federalretirementassociation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://scooterbiz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://californiacyclist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://leopalace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fluteforum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fasttvdownloads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://argusrx.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://commercialdivers.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://charlie-dont-surf.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sheltersucks.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rowlands-sales.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tsourcetransmission.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rajahgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://legendaryinnovations.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://teatimerocks.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hiller.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://radiopaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://softwhale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ddbeurope.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sevenrajs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mailguy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academy-art-collegefaculty.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://poundstar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rsfluxury.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://wood-harbinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://icraze.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://stalgis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://prototypes.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gainesvillesun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ifromtheheart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://2rubyshoes.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avicent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tanchengkim.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://travelresourceunlimited.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://romabankcommunityfoundation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ottertail-power.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://froxy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thepumppeople.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securepaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nirogdhampatrika.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://guttertunnel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rockviewfarm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sanfranciscogov.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://redstoneagency.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.less-wire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lindasusanpage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.focusedonresults.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://biotechserviceinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.annemetz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog


  http://www.gzhuiting.net/comment/html/?28211.html
  http://sbgl.net.cn/comment/html/?212706.html
  http://www.sjzidc.net/comment/html/?67721.html
  http://www.zzbjzs.com/comment/html/?56088.html
  http://web.comsz.com/comment/html/?38724.html
  http://www.268mt.cn/comment/html/?16278.html
  http://www.zheny33555.com/comment/html/?94257.html
  http://www.kfbearing.com/comment/html/?175009.html
  http://hssknb.com/comment/html/?191224.html
  http://be21.cn/comment/html/?76964.html
  http://www.b9178.com/comment/html/?343019.html
  http://demo.bnsem.com/comment/html/?29790.html
  http://www.meilisite.com/comment/html/?69897.html
  http://mb.lsub.cn/comment/html/?89335.html
  http://jz.ruisizs.com/comment/html/?301956.html
  http://55k.com.cn/comment/html/?90185.html
  http://gaof1332.com/comment/html/?150030.html
  http://www.kzzebra.com/comment/html/?1192.html
  http://www.paiketv.com/comment/html/?116028.html
  http://www.wzcs.net/comment/html/?39819.html
  http://shijiew.com/comment/html/?294723.html
  http://www.028ccbj.com/comment/html/?173747.html
  http://www.brt868.com/comment/html/?44491.html
  http://nongjl.com/comment/html/?144514.html
  http://www.seedawn.com/comment/html/?118694.html
  http://szxc188.com/comment/html/?423979.html
  http://cg028.com/comment/html/?51920.html
  http://wositetea.com/comment/html/?151631.html
  http://www.fjwysmc.com/comment/html/?87003.html
  http://site.zjhd.pw/comment/html/?184548.html
  http://www.nhfa.org.cn/comment/html/?39553.html
  http://www.dlwatch.com/comment/html/?32870.html
  http://www.pgyxy.com/comment/html/?84976.html
  http://www.xwzhen.com/comment/html/?251030.html
  http://chdia.com/comment/html/?62585.html
  http://tjadty.com/comment/html/?355819.html
  http://www.dailipass.com/comment/html/?91262.html
  http://ggg14.cn/comment/html/?43912.html
  http://php011.adshop360.top/comment/html/?5708.html
  http://www.shijiew.com/comment/html/?294794.html
  http://smgjsl.com/comment/html/?173820.html
  http://www.soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1218.html
  http://www.mydts520.com/comment/html/?16239.html
  http://ynrqqgg.com/comment/html/?72664.html
  http://www.joylong.wang/comment/html/?12372.html
  http://www.55k.com.cn/comment/html/?90464.html
  http://www.hnsssd.com/comment/html/?101651.html
  http://www.ffkj230.com/comment/html/?202741.html
  http://greatquality.cn/comment/html/?325744.html
  http://www.zzgp.org/comment/html/?804.html
  http://www.mzlxyyzj.com/comment/html/?40981.html
  http://www.xchtzx.com/comment/html/?24642.html
  http://whtfzc.com/comment/html/?55379.html
  http://www.china-caic.com/comment/html/?515188.html
  http://zygysgwcg.com/comment/html/?611.html
  http://zheny33555.com/comment/html/?94345.html
  http://www.taoli99.com/comment/html/?3711.html
  http://tingyiyuqi.com/comment/html/?13426.html
  http://www.chdia.com/comment/html/?62618.html
  http://cnjute.net/comment/html/?20309.html
  http://www.dlqidi.net/comment/html/?25275.html
  http://www.tjadty.com/comment/html/?355893.html
  http://genguichaye.com/comment/html/?7131.html
  http://www.hssknb.com/comment/html/?191268.html
  http://www.sbgl.net.cn/comment/html/?212740.html
  http://www.ynrqqgg.com/comment/html/?72665.html
  http://yuanmuyao.com/comment/html/?180146.html
  http://www.ruyishop.ca/comment/html/?74504.html
  http://www.rui-rui.com/comment/html/?34037.html
  http://soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1219.html
  http://www.neoqqd.com/comment/html/?131282.html
  http://shsjec.net/comment/html/?60974.html
  http://merrican.com/comment/html/?19994.html
  http://paiketv.com/comment/html/?116031.html
  http://www.tianranpai.com/comment/html/?2089.html
  http://matlabtech.com/comment/html/?979.html
  http://hujibe.com/comment/html/?40470.html
  http://3.88677.cn/whzyktwcn/comment/html/?590.html
  http://www.gmbo.cn/comment/html/?51338.html
  http://www.glszys.com/comment/html/?46965.html
  http://www.he-ze.com/9003/comment/html/?5493.html
  http://www.hfuyw.com/comment/html/?67298.html
  http://szsanni.com/comment/html/?32193.html
  http://www.szsanni.com/comment/html/?32194.html
  http://www.qoopoo.com/comment/html/?34273.html
  http://www.kxwmh.com/comment/html/?5679.html
  http://maodns.com/comment/html/?33417.html
  http://taizhoujinrong.com/comment/html/?22736.html
  http://xqhsw.com/comment/html/?177983.html
  http://php235.adshop360.top/comment/html/?12254.html
  http://demo.ewangdiy.com/2240/comment/html/?641.html
  http://www.junjuntex.com/comment/html/?13624.html
  http://www.xingmengyuanlipin.com/comment/html/?338894.html
  http://web.hrhl99.com/comment/html/?49941.html
  http://www.jinmanongye.com/comment/html/?5904.html
  http://xiangyanpingtai.com/comment/html/?24340.html
  http://web.3s3w.com/comment/html/?29191.html
  http://www.koyo764.com/comment/html/?20459.html
  http://223.4.217.45/comment/html/?74009.html
  http://gmbo.cn/comment/html/?51362.html
  http://www.bjcujuyuan.cn/comment/html/?12116.html
  http://www.gdxhhj.com/comment/html/?37782.html
  http://rongjiad.com/comment/html/?6879.html
  http://www.1taiji.com.cn/comment/html/?38604.html
  http://kasperskycn.cn/comment/html/?52358.html
  http://azls0.net/comment/html/?37666.html
  http://www.oetek.com.cn/comment/html/?61929.html
  http://www.dxh198.com/comment/html/?37496.html
  http://coodm.com/comment/html/?2841.html
  http://moban.uniun.net/comment/html/?20426.html
  http://ckso.cn/comment/html/?16548.html
  http://www.jikeshou.com/comment/html/?27280.html
  http://szideir.com/comment/html/?14123.html
  http://shangpinpeijian.com/comment/html/?14402.html
  http://www.jinripifa.com/comment/html/?674.html
  http://bdy120.net/comment/html/?36850.html
  http://zhyanw.com/comment/html/?25865.html
  http://www.ikia.pw/comment/html/?25668.html
  http://start-musical.com/comment/html/?12430.html
  http://4abooks.com/comment/html/?260522.html
  http://www.shhuangeyuan.com/comment/html/?54985.html
  http://jmicl.com.cn/comment/html/?33724.html
  http://szlezze.com/comment/html/?25132.html
  http://tianjinhwhjh.com/comment/html/?39957.html
  http://dm67.cn/comment/html/?29983.html
  http://www.xn--8uqv8tksf6qry5xf6p.com/comment/html/?3396.html
  http://www.gabion-jdx.com/comment/html/?51535.html
  http://web.greatquality.cn/comment/html/?325944.html
  http://ancxwx.com/comment/html/?3632.html
  http://hjdze.top/comment/html/?50659.html
  http://gzhuiting.net/comment/html/?28436.html
  http://www.rongbocaifu.com/comment/html/?11068.html
  http://www.nmbswx.com/comment/html/?6027.html
  http://luoyiedengshi.com/comment/html/?1316.html
  http://szpaiying.com/comment/html/?746.html
  http://www.taizhoujinrong.com/comment/html/?22738.html
  http://ychangwang.com/comment/html/?2057.html
  http://www.htqtop.com/comment/html/?11178.html
  http://sdemo.chinafu.com/website2029/comment/html/?749.html
  http://9j9xj.com/comment/html/?1134.html
  http://qc-wh.com/comment/html/?768.html
  http://www.huaxiangwh.com/comment/html/?10055.html
  http://nbdb8.com/comment/html/?21372.html
  http://4158.ruhujituan.com/comment/html/?37152.html
  http://66.yahootw.net/comment/html/?28466.html
  http://cyw.iweiyg.com/comment/html/?269674.html

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view