http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ชมรมท่องเที่ยวเสนอครม.สัญจรสุรินทร์29-07-2555

ชมรมท่องเที่ยวเสนอครม.สัญจรสุรินทร์29-07-2555
 
 
 
 
เรื่อง นำเสนอ
 
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
 
ครั้งที่ ๖ ณ.จังหวัดสุรินทร์
 
วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 
 
เรื่อง นำเสนอ
 
 
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี  
 
แนวทางส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์
 
ข้อเสนอโครงการ
 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสุรินทร์”
และ
“สนามบินนานาชาติ จังหวัดสุรินทร์”
 
 
นำเสนอโดย
นายปรีชา วรเศรษฐสิน
กรรมการ กรอ.จังหวัดสุรินทร์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมสุรินทร์
ประธานชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
๑๓๒-๔ ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
www.visitsurin.com , e-mail: chagwp@hotmail.com
 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
เรื่อง   เสนอโครงการ: “เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์”
 
เรียน ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑, หนังสือ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง
๒, ข้อมูลเหตุผลสนับสนุน โครงการดังกล่าว       
                  
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่จะเปิดตลาดเสรีอาเซียนเต็มตัว เรียกว่า“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC  เพื่อสนับสนุนภาคอีสานตอนล่าง ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมียุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน”   
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ขอเสนอให้รัฐบาล สนับสนุนโครงการดังนี้
 
๑, โครงการสร้าง”สนามบินนานาชาติ จังหวัดสุรินทร์”
 
๒, โครงการตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสุรินทร์”
 
             จึงเรียนมาเพื่อภาครัฐบาลได้นำไปศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   อันจะนำไปสู่..การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และการมีงานทำ-รายได้ของประชาชนต่อไป
 
ของแสดงความนับถือ
 
 
 
( นาย ปรีชา   วรเศรษฐสิน )
กรรมการ กรอ.จังหวัดสุรินทร์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมสุรินทร์
ประธานชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสร้าง
 
สนามบินนานาชาติ จังหวัดสุรินทร์
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕
 
หลังศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งการพัฒนาสูงสุดของยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับไมโครเมตร และสังคมโลกต้องเผชิญกับบทเรียนภาวะที่เต็มไปด้วยไฟแห่งสงคราม และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจำนวนมหาศาล จากประชากรโลก ๑,๖๕๐ คนในปีค.ศ. ๑๙๐๐ เพิ่มเป็น ๗,๐๒๘ ล้านคนในปัจจุบัน จากฐานประชากรโลกในยุคปัจจุบัน ได้มีการคาดการณ์อนาคตในอีก ๓๘ ปีข้างหน้าหรือ ปีค.ศ.๒๐๕๐ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคน
 
ประชากรไทย ๒๖ ล้านคน ในปีพ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ๖๖ ล้านคนและเพิ่มเป็น ๗๔ ล้านคน ในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ หรือในอีกเพียง ๑๓ ปีข้างหน้า
 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:  Asean Economics Community) ในปี ๒๕๕๘ ตามวิสัยทัศน์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ออกมาประกาศปฏิเสธทฤษฏี (EAEM East Asia Economic Model) ในปี ๒๕๔๓ และการนำเสนอแนวทางการพัฒนาชาติในภูมิภาค ASIA- Pacific ด้วยทฤษฏี ACD (Asia Cooperation Dialogue) ในการประชุม Fortune Forum ณ เมืองฮ่องกงในปี ๒๕๔๔ และ Boao Forum for Asia ในปี ๒๕๔๕ ฯลฯ และได้รับการสนับสนุนจากชาติในเอเชีย และประชาคมโลก อย่างกว้างขวาง
 
ปี ๒๕๕๘ หรืออีก ๒ ปีข้าง การกำเนิดขึ้นของ AEC จะเป็นก้าวแรกอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจ-การเมืองในภูมิภาคอาเชียน และชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามทฤษฏี ACD และจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาฟันเฟือง ข้อขัดแย้งทั้งด้านเศรษฐกิจ-การเมืองของโลก ที่ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานตลอดศตวรรษที่ ๒๐ ที่โลกตะวันตกครอบงำเศรษฐกิจ-การเมือง ชาติด้อยพัฒนาทั่วโลก และเต็มไปด้วยไฟแห่งคราม ทำให้พลังการผลิตชาติในเอเซียตกต่ำหล้าหลัง
 
พลวัตด้านภูมิศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นศูนย์การเชื่อมโยงเส้นทางคมโลกใหม่ ระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิก จากเมืองท่าดานังในประเทศเวียตนาม ผ่านประเทศไทย สู่เมืองท่าทวายในประเทศพม่า สู่..มหาสมุทรอินเดีย ผ่านทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่..สหภาพยุโรป
 
ภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลก ศักยภาพความสำคัญทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็น Hub ทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเงิน การเกษตร อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม ฯลฯ 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาติสมาชิก ๑๐ ชาติ ประกอบด้วยประชากรราว ๕๖๐ ล้านคน รายได้เฉลี่ยประชาติรวมกันประมาณ ๓๔.๑ ล้านล้าน/บาท และมีมูลค่าการค้าระว่างกันในภูมิภาคราว ๔๓.๔ ล้านล้าน/บาท หลังการเปิด AEC มูลค่าดังกล่าวจะยกระดับสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันภาย ๑๐ ปี
 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพความสำคัญทางทั้งทางด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อารยธรรม และวัฒนธรรรม ฯลฯ ของภาคอีสานตอนล่าง ดังนี้
 
ด้านภูมิศาสตร์ เป็นจังหวัดมีที่ตั้งอยู่กลางระหว่าง นครราชสึมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลฯ
ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม เส้นทางการค้าเกลือ และเหล็ก ปลาร้าฯลฯ (สมัยโบราณไม่มีสารกันกันบูด [sodium benzoa] ใช้เกลือในการ ปรุงรสชาติและถนอมอาหาร) จากอาณาจักรเกลือที่ทุ่งกุลา ลำเลียงผ่านเมืองศรีประทายสมัน ช่องจอม สู่กัมพูชา ที่ภูมิโอลเสม็ด สำโรง กะลัน สู่..ตวนเลสาบ ที่เมืองเสียมเรียบ บัดตะบอง ผ่านทางทางเรือในตวนเลสาบ กระจายไปทั่วอาณาจักรกัมพูชา..
 
วัฒนธรรม สุรินทร์มีภาษาไทยสุรินทร์เฉพาะ”เหลา” อันสืบเนื่องมาจากความเป็นศูนย์กลางของอีสานตอนล่าง กำเนิดภาษาไทยสุรินทร์ขึ้นระหว่างภาษาไทยโคราช บุรีรัมย์ และภาษาลาวอุบลฯ ศรีสะเกษ เมื่อทั้ง๒ภาษามาถึงสุรินทร์ซึ่งภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาเขมรเป็นหลัก การผสมผสานด้วยสำเนียงเขมร จึงเกิดภาษาไทยเฉพาะของชาวสุรินทร์ “เด้อ เบาะ ใหม่ได้” ฯลฯ ปัจจุบันการสื่อสารสะดวกมากขึ้น สำเนียงภาษาไทยสุรินทร์ยังคงอยู่ใต้ภาษาไทยสำเนียงภาคกลางค่อยๆกลืนหายไปมาก..
 
จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจังหวัดสุรินทร์ มีศักยภาพความเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานมาแต่โบราณ ถึงปัจจุบัน
 
 
สรุปแนวทางสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่อง
ข้อเสนอ: ๑, ตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสุรินทร์”
๒, สร้าง “สร้างสนามบินนานชาติจังหวัดสุรินทร์”
 
ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งปฐม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ด้านจังหวัดอีสานตอนล่าง ชาวสุรินทร์เชื่อในวิสัยทัศน์ของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเลือกจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นศูนย์กลางอีสานตอนล่างอีสานตอนล่าง และเชื่อมโยงกับ อีสานตอนกลาง เป็นสถานที่ประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้
 
เช่นนี้แล้วภายใต้งบประมาณที่จำกัด การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC ชาวสุรินทร์ยังคงหวังว่า การประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ จะปฏิเสธแนวทางวิธีคิด-วิธีการทำงาน พิจารณาการเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐาน แบบท้องถิ่นนิยม ที่ไม่คำนึงถึงศักยภาพความสำคัญทางภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ เช่นอดีตที่ผ่านไป ซึ่งประสบทั้งความล้มเหลวของโครงการ งบประมาณ และไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใดต่อประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวม
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน แก่ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑, โครงการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ด้านการค้า การลงทุน และด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจุบันมักเกิดปัญหาด้านกฎระเบียบที่ออกโดยส่วนกลางและบังคับใช้ทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับการประสานใช้ กับเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันระหว่างชาติสมาชิกใน“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และนั่นจะเป็นอุปสรรคและจุดอ่อน อุปสรรคในการแข่งขันของฝ่ายไทยที่ขาดความยืดหยุน
 
๒, โครงการสร้าง “สนามบินนานาชาติจังหวัดสุรินทร์” เพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งจะเปิดพื้นที่อีสานตอนล่างเป็น Tourist area โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลาง ได้อย่างมีศักยภาพ ดังนี้
๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกเสริมศักยภาพแก่ นักลงทุน การค้าการลงทุน ภายใต้การแข่งขันที่สถานการณ์ในปัจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒน์ ข่าวสารข้อมูล พลวัตด้านเวลา และสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญต่อศักย์การแข่งขันทางธุรกิจ
 
๒.๒ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ-การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว จะเปิดเผย “Thailand New Discovery Tourist area” (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางบกในภาคอีสาน ซึ่งเป็นจุดบอดการท่องเที่ยวไทย
- หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับความสนใจจากนักท่องนักเที่ยวจากทั่วโลก แวะมาเยี่ยมชม สัมผัสกับ “วิถีชีวิตคนกับช้าง” ที่บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์อันเป็นต้นแบบ (Original) ที่มีรากฐานแท้จริงทางอารยะธรรม
- นครวัด-นครธม-นครบันเตียรฉมา ศิลานคร สถาปัตยกรรมโบราณ สิ่งมหัสจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก ที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ในคัมภีร์พระเวช ของ พราหมณ์-ฮินดู อันเป็นรากฐานของปวงปรัชญาอินเดีย และพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม มหัสจรรย์ ที่สุดในโลก จะดึงดูดนักท่องทั้งชาวพุทธ ราว ๓๙๐ ล้านคน ชาวฮินดู ที่มีอยู่ราว ๖๐๐ ล้านคน ที่ประสงค์มาจาริกแสวงบุญที่นี่ และนักโบราณคดี นักท่องเที่ยวที่สน “See angkor wat and die”
- นักท่องเที่ยวใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อีกจำนวน ๕๖๐ ล้านคน
- หนึ่งในช่องทางที่สำคัญและมีความหมายทางประวัติศาสตร์ ในการเดินทางสู่..อาณาจักรแห่งศิลานคร นครวัด-นครธม-นครบันเตียรฉมา ตามเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม นั้นได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นศูนย์กลาง “เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม”
 
จากสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จะเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญในภาคอีสาน ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภววิสัย ประชาชนโดยรวม ทั่งประเทศ ภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว ตลอดถึงภาคใต้ของเวียตนาม จะได้รับประโยชน์สูงสุด จากโครงการดังกล่าว และหวังว่าคงจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นสำคัญ จาก ฯพณฯท่าน นานยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมครม.สัญจร ครั้งที่๖ ที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้ด้วย.
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา – ภาคใต้ลาว
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มจากปัญหา Subprime ในสหรัฐอเมริกา ถึง วิกฤติทางทางการเงินและส่งผลกระทบต่อวิกฤติในสหภาพยุโรปต่อเนื่องยาวนานร่วม ๑๐ ปี รวมถึงวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองเมืองภายในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการชะงักงันทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
  
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่จะเปิดตลาดเสรีอาเซียนเต็มตัว “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การช่วงชิงสถานการณ์ ในโอกาสนี้จึงน่าจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสของประเทศไทย เป็นผู้นำชาติในอาเชี่ยน หลุดพ้นจากอดีตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและไฟแห่งสงคราม มุ่งสู่การพัฒนาทางด้านพลังการผลิต เพื่อยกระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์เศรษฐกิจของโลก และเพื่อสนับสนุนภาคอีสานตอนล่าง ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน”  
 
ปัจจุบัน ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะเป็นชาติผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   ยังคงเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ Baht Zone ประเทศไทยจึงเหมาะที่จะแสดงบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีอย่างวิสัยทัศน์ 
 
ปัญหามีอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยังอยู่ในภาวะที่ กำลังฟื้นฟูประเทศ หลังสงครามกลางเมืองสงบลง    และอยู่ในฐานะของประเทศที่ยากจน แม้เวลาได้ผ่านมาแล้วหลายปีแล้วก็ตาม   กำลังซื้อจึงยังน้อยมาก   ฉะนั้นควรจะเริ่มต้นที่การทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังซื้อขึ้นมาก่อน   
 
การลงทุนน้อยที่สุดย่อมเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อโฟกัสลงไปถึงศักยภาพ ในการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว   ก็คงจะได้แก่ “ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว “ ซึ่งการลงทุนน้อย เพียงแต่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อาณาจักรพุกาม ในพม่า อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ของไทย อาณาจักร เจนละ กัมโพธ ของกัมพูชา อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ในประเทศลาว และเวียตนาม เป็นต้น
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่โปรแกรมการท่องเที่ยวไทย ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ซึ่งหากภาครัฐได้ให้ความสนใจในการพัฒนาอย่างจริงจัง จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทยแข็งแกร่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอันดับต้นๆของโปรแกรมทัวร์โลกอย่างแน่นอน   ปัจจุบันโปรแกรมทัวร์ของไทย สำหรับนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ใช้เวลาระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน โปรแกรมทัวร์ไทยโดยทั่วไปมีดังนี้
 
ทัวร์ทะเลภาคใต้ประมาณ ๓-๔ วัน
 
ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือ ๓-๔
 
ทัวร์วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯปริมนฑลอีก ๓ – ๔ วัน รวมแล้วก็เพียง ๙-๑๒ วัน เวลาที่เหลือโปรแกรมทัวร์ยังไม่รู้จะจัดไปลงที่ใด
 
ทัวร์ทางบกในภาคอีสาน ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ก็อยู่ห่างไกลกันเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร เช่น จาก กรุงเทพฯ ไป ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทพระวิหาร ผาแต้ม ธาตุพนม บ้านเชียง ฯลฯ จะสังเกตุได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน แต่ละแห่งล้วนห่างไกลกันมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งสำหรับการจัดทำโปรแกรมทัวร์   เพราะนักท่องเที่ยวจะเกิดความเบื่อรำคาญกับการนั่งรถเป็นเวลานานๆ และนี่ก็คือจุดบอดทัวร์ทางบกของไทย ซึ่งยังขาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้ดีพอ ซึ่งหากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวรักเมืองไทย ที่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และจะเป็นการเสริมแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วในระดับสากล ดังนี้
 
ทัวร์ทะเล ภาคใต้ของไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน อยู่ในแนวหน้าไม่แพ้ที่ใดในโลก เช่น เกาะสมุย, ภูเก็ต,เกาะปันยี,เกาะสิมิลัน,เกาะพีพี ฯลฯ
 
ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร   ภาคเหนือของไทย ก็สมบูรณ์แบบทั้ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมชนเผ่าต่างๆมากมาย 
 
ทัวร์วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯปริมนฑล อยุธยา ภาคกลางของไทย ก็สามารถสะท้อนภาพ ของสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์
 
ทัวร์บก  ทางภาคอีสานของเรา แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ที่สืบทอดมายาวนาน หากแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่ยิ่งใหญ่อลังการ์พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลได้อย่างมีพลัง แล้วแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดก็ยังห่างไกลเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร นับเป็นจุดบอดหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวไทยในภาคอีสาน
 
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่ม บาทโซน ที่รัฐบาลควรที่จะเร่ง สร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเสียที    การพัฒนาอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว หากสลายพรมแดนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมายังภาคอีสานได้อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาวมีดังนี้
 
ภาคเหนือของกัมพูชา นครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก และ ร่องรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม มากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ เขตศรีโสภณ อุดรมีชัย พระวิหาร และ อีสานตอนล่างของไทย ตั้งแต่ จังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัด อุบลฯ และ แขวงจำปาสักใน ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนคร ในเขตเสียมเรียบ รัฐบาลควรจะประชาสัมพันธ์ ในลักษณะเชื่อมโยงร่องรอยประวัติศาสตร์ ให้เป็น “ เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม “ โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม 
 
นอกจากนครวัด-นครธม แล้วภาคเหนือของกัมพูชา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสังคมชนเผ่าโบราณ ที่ยังคงอยู่กับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ในเขตสตรึงเตรง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน จุดตัดระหว่างชายแดน ลาว-กัมพูชา เขตรัตนคีรี และเขตมนฑลคีรี จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณ แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปถึง แต่ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสังคมชนเผ่าโบราณต้องสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไป ดังเช่นสังคมชนเผ่าทางภาคเหนือของไทย
 
ภาคใต้ของลาว แขวงจำปาสัก เซกอง อัตปือ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกลี่ผี ซื่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ไนแองการ่า แห่งเอเซีย หรือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกมากมายเช่น น้ำตกตาดเลาะ,   ตาดฟาน, ถ้ำน้ำนอน ที่มีความลึก ถึง ๑๙ กิโลเมตร, ถ้ำทองหล่อ ที่มีความลึกถึง ๘.๕ กิโลเมตร ที่อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำหินบูน(HINBOUN) ที่มีหินย้อยที่สวยงาม ในแขวงคำม่วน ใกล้หลักซาว ชายแดน ลาว-เวียตนาม ฯลฯ   
 
แหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่หนึ่งในสองแห่งของโลก ก็คือ ที่แม่น้ำอะมซอน ในบราซิล และในบริเวณเวิลคาม จุดตัดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจากแขวงจำปาสักข้ามพรมแดนกัมพูชา ที่เขต สตรึงเตรง 
แขวงอัตปือ ที่ติดชายแดนเวียตนามและเขตรัตนคีรีของกัมพูชา ซื่งเป็นบริเวณที่ สังคมชนเผ่าโบราณ อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 
 
จากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ได้เข้ามาเสริมศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย ให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขณะที่ สถานะ การเศรษฐกิจโลก กำลังตกต่ำ เมื่อรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของรายได้จากการท่องเที่ยว ก็มีแต่ต้องรีบเร่งดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ โปรแกรมทัวร์ไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยดึงเอาศักยภาพ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน มาเสริมศักยภาพโปรแกรมทัวร์ไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเซียอย่างแท้จริง 
 
ความสำคัญของความสำเร็จ ของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าวจะนำร่องไปสู่การ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมา  นอกจากนั้น ยังจะทำให้บริเวณภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว ได้มีกำลังซื้อในบริเวณดังกล่าวมากขึ้นอีกด้วย   ซึ่งจะไปผลักดันให้ การค้า-การลงทุน ถูกกระตุ้นให้คึกคักขึ้น อุตสาหกรรม SMEs เครื่องจักรก็จะถูกขับเคลื่อน ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดดังกล่าว เศรษฐกิจก็จะเกิดการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมในด้านอื่นๆต่อไป..
 
 ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:20

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 15:10

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  discount north face
  discount north face xlmabc@gmail.com 25/10/2012 09:58

  An discount north face adjustable, can remove hood, adjustable hum system and adjustable cuff to ensure a safe and comfortable north face on sale fit. The North Face Jackets For Women to search deep, fresh powder, Torth Face Jackets Sale is a downward north face sale snowsports jacket the whole mountain. Waterproof and breathable, HyVent outer fabric protection 550 north face outlet filled insulation, save in and fashion quilt confusing place. Warm and comfortable wrapped in a fashionable discount north face jackets flattering fit, choose the north face woman gift this down jacket.  

 4. 4
  north face on sale
  north face on sale xlmabc@gmail.com 03/11/2012 14:24

  An discount north face adjustable, can remove hood, adjustable hum system and adjustable cuff to ensure a safe and comfortable north face on sale fit. The North Face Jackets For Women to search deep, fresh powder, Torth Face Jackets Sale is a downward north face sale snowsports jacket the whole mountain. Waterproof and breathable, HyVent outer fabric protection 550 north face outlet filled insulation, save in and fashion quilt confusing place. Warm and comfortable wrapped in a fashionable discount north face jackets flattering fit, choose the north face woman gift this down jacket. 

 5. 5
  Coach Outlet
  Coach Outlet liming52000@hotmail.com 05/11/2012 17:02


  Attention!

  Coach Outlet


  is offering new products at favorable prices for August. Brighter colors, finer looks and newer designs, all bring you a whole new summer.

  Coach Factory


  Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.American

  Coach Outlet Store


  Online handbags fall in to the group of very affordable luxury. The purses or any other coach products is recognized being a brand name that may be priced superior adequate to be appreciated through the high-class, but concurrently low sufficient for that middle-class to purchase and experience worthy of.Coach bags enjoy high popularity throughout the world. I would like to share the

  Coach Factory Outlet Online


  with you. What are you waiting for? Just come to visit.

  Coach Outlet Online


  The staff was adamant about the policy even though they acknowledged there was nothing stopping us from coming in the next day and purchasing from another shop girl.With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important.

  Coach Outlet


  offers exactly what you want.


 6. 6
  coach factory outlet
  coach factory outlet sadsadasdadsa@163.com 13/11/2012 17:39

  Home coach purses outlet from work, I accidentally saw the wall of grass. I marvel at its self-reliance and fortitude.In grass, this should be the most hostile environment. The middle of the brick wall, vain days under coach outlet store touching the ground, and coach outlet online there is no timely rain, no more rich soil. The only survival, is that little bit of mud brick crevices. It will not wilt, also did not complain, tender leaves are clear to its vigorous vitality.


  Later to observe Nazhu grass become the essential thing in my life.


  Once, because a small mistake, I was in charge of a harsh criticism of the meal. That day, the mood is very dark, tears at any moment fall from the impulse.


  Home from work, I observed as usual, from the corner of the tree grass. It continues to show the vitality moving is no different on weekdays. For a moment, I touched the coach factory online grass. This is what a calm state of mind, not pleased, not to have compassion, we have no law to do, but it did. Sinister sun, heavy rainstorm, a strong gust ...... when through their coach factory outlet online sequence in the coach outlet body coach factory outlet of the grass, the grass does not compromise, but also did not give up on themselves, just quietly bloom color. So louis vuitton purses thinking, my heart suddenly comfortable. Relative to the grass, cheap coach purses my situation is clearly superior many, what reason is stronger than it?


  Autumn when the grass will eventually wither. I did not sad, because I have it planted in my heart.


  Society now, busy work, the fast pace of life, the complex interpersonal relations. Us is in need of such a grass, to coach outlet online remind us to be self-sustaining, to be strong, to be hard work!


  I want to Submission


  Share coach factory to: 10

 7. 7
  north face jackets on sale
  north face jackets on sale meitinghu@gmail.com 14/11/2012 14:44

  So do you really need to take pepper spray or a stun gun everywhere you go? Well, in this sometimes crazy and unpredictable official north face jackets on sale well known know world, you just never know what can happen, Having self protection and not needing it is a true blessing, Getting caught unprepared and not having a way to defend yourself could be potentially fatal.So do you really need to take pepper spray or a stun gun everywhere you go? Well, in this sometimes crazy and unpredictable world, you just never know what can happen, people all love north face jackets clearance are safty Having self protection and not needing it is a true blessing, Getting caught unprepared and not having a way to defend yourself could be potentially fatal.

 8. 8
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:22

  http://www.belstaffjacket.eu belstaff coat http://www.burberryschalsoutlet.de burberry taschen http://www.burberryoutletonline-it.it burberry http://www.dsquared2shoes.eu dsquared http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet online

 9. 9
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:24

  http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal outlet http://www.chaneltaschenonlineshop.de chanel taschen http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacken http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet italia http://www.belstaffjacket.eu belstaff outlet online

 10. 10
  north face coats
  north face coats 2822415945@qq.com 14/12/2012 15:27


  Qu Xing said: "in multilateral occasions, it is no way forward,  north face coat  it can be through bilateral or small multilateral fact have a lot of severe sanctions,  North Face Down Parka  including for example, some important figures in the travel ban,


 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view