http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
 
 
The Stone Age is a broad prehistoric period during which stone was widely used in the manufacture of implements with a sharp edge, a point, or a percussion surface. The period lasted roughly 3.4 million years, and ended between 4500 BCE and 2000 BCE with the advent of metalworking.[1] Stone Age artifacts include tools used by humans and by their predecessor species in the genus Homo, as well as the earlier partly contemporaneous genera Australopithecus and Paranthropus. Bone tools were used during this period as well, but are more rarely preserved in the archaeological record. The Stone Age is further subdivided by the types of stone tools in use..More
 
 

The more anthropomorphic primates of the Hominini tribe are placed in the Hominina subtribe. Referred to as hominans[dubiousdiscuss], they are characterized by the evolution of an increasingly erect bipedal locomotion. The only extant species is Homo sapiens. Fossil records and mtDNA studies indicate this subtribe branched from the common ancestor with the chimpanzee lineage about 5 to 7 million years ago..More  
 
 
Bone tools have been documented from the advent of Homo sapiensBone is a ubiquitous material in hunter-gatherer societies even when other tool materials were not scarce or unavailable. Any portion of animal or fish skeletons could potentially be utilized; however, antlers and long bones provide some of the best working material. Long bone fragments can be shaped, by scraping against an abrasive stone, into such items as arrow and spear points, needles, awls, and fish hooks. …More   and are also known from Homo neanderthalensis contexts or even earlier.
 
Neanderthals were members of a now-extinct species, or species sub-group,[1]Pleistocene specimens found in Europe and parts of western and central Asia. Like modern humans they are classified as part of the genus HomoNeandertal, the modern spelling of the location in Germany where the species was first discovered.. The term "Neanderthal", a shortening of "Neanderthal man", is sometimes spelled closely related to modern humans that is known from
Neanderthals are classified alternatively as a subspecies of Homo sapiensspecies (Homo neanderthalensis).[2]Genetic evidence suggests they are closer to non-African than African anatomically modern humans, which is probably due to interbreeding between Neanderthals and the ancestors of the Eurasians. This is thought to have occurred between 80,000 and 50,000 years ago, shortly after (or perhaps before) the proto-Eurasians emigrated from Africa, and while they were still one population. It resulted in 1–4% of the genome of people from Eurasia having been contributed by Neanderthals. (Homo sapiens neanderthalensis) or as a separate human .More  
 
  
 
  
 
  
 
จากการค้นพบ “จารึกแห่งนาอะคัล” (Naacal) เขียนโดยสัญลักษณ์ และอักขระนากา (Naga) ตามตำนานกล่าวไว้ว่า จารึกดังกล่าวเขียนขึ้นบนแผ่นดินแม่ ( มาตุภูมิ:MOtherLand ) ได้ถูกนำมาที่พม่า และได้นำออกจากพม่าไปที่อินเดีย เมื่อราว ๑๕,๐๐๐ ปีโดยชาว “นาอะคัล” นับเป็นบันทึกมวลมนุษยชาติที่เก่าแก่ที่สุด และกระจายอยู่ตามเมืองศักดิ์สิทธิ์ ๗ แห่งในประเทศอินเดีย
จากการศึกษาค้นคว้า ของ พ.อ.เจมส์ เซอร์ชวาร์ด ร่วมกับนักบวชชาวอินเดีย พยายามถอดรหัสอักษรโบราณจากจารึก  จารึกได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักร “มู” การสร้างโลกและมวลมนุษย์ชาติ
บันทึกนี้ยังได้ กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้ประกอบด้วยประชากรมากถึง ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านคน เมื่อราว ๕๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว
การถอดรหัส“จารึกแห่งนาอะคัล” (Naacal) บอกว่า
“แรกเริ่มเดิม เอกภพไม่มีอะไรอื่นเลย นอกจากจิตและวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากชีวิต มีเพียงความสงบเยือกเย็น เงียบสงัด ไร้สำเนียงใดๆทั้งสิ้น ความว่างเปล่าและความมืด เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในห้วงอวกาศ มีเพียงจิตอันสูงสุด ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเอง...More
 
The history of the world or human history is the history of humanity from the earliest times to the present, in all places on Earth, beginning with the Paleolithic Era. World history encompasses the study of written records, from ancient times forward, plus additional knowledge gained from other sources, such as archaeology. Ancient recorded history[1] begins with the invention of writing.[2][3] However, the roots of civilization reach back to the period before writinghumanity's prehistory in the Paleolithic Era, or "Early Stone Age". Later, during the Neolithic Era, or New Stone Age, came the Agricultural Revolution (between 8000 and 5000 BCE) in the Fertile Crescent, where humans first began the systematic husbandry of plants and animals.[4][5][6] Agriculture spread until most humans lived as farmers in permanent settlements.[7] The relative security and increased productivity provided by farming allowed these communities to expand into increasingly larger units in parallel with the evolution of ever more efficient means of transport.….More  
 
The Bronze Age is a period characterized by the use of copper and its alloy bronze as the chief hard materials in the manufacture of some implements and weapons. Chronologically, it stands between the Stone Age and Iron Age. The term Stone Age implies the inability to smelt any ore, the term Bronze Age implies the inability to smelt iron ore and the term Iron Age implies the ability to manufacture artifacts in any of the three types of hard material. Their arrangement in the archaeological chronology reflects the difficulty of manufacture in the history of technology...More
 
The Iron Age is the archaeological period generally occurring after the Bronze Age, marked by the prevalent use of iron. The early period of the age is characterized by the widespread use of iron or steel. The adoption of such material coincided with other changes in society, including differing agricultural practices, religious beliefs and artistic styles. The Iron Age as an archaeological term indicates the condition as to civilization and culture of a people using iron as the material for their cutting tools and weapons.[1] The Iron Age is the third principal period of the three-age system created by Christian Jürgensen Thomsen for classifying ancient societies and prehistoric stages of progress.More
  
 
Australopithecus (Latin australis "southern", Greek πίθηκος pithekos "ape") is a genus of hominids that is now extinct. From the evidence gathered by palaeontologists and archaeologists, it appears that the Australopithecus genus evolved in eastern Africa around 4 million years ago before spreading throughout the continent and eventually becoming extinct 2 million years ago. During this time period various forms of australopiths existed, including Australopithecus anamensis, A. afarensis, A. sediba, and A. africanus.….More
 
 Human evolution refers to the evolutionary process leading up to the appearance of modern humans. While it may begin with the last common ancestor of all life, it is usually only concerned with the evolutionary history of primates, in particular the genus Homo, and the emergence of Homo sapiens as a distinct species of hominids (or "great apes"). The study of human evolution involves many scientific disciplines, including physical anthropology, primatology, archaeology, linguistics, embryology and genetics.….More  
 
The three-age system in archaeology and physical anthropology is the periodization of human prehistory into three consecutive time periods, named for their respective tool-making technologies:
The concept of dividing pre-historical ages into systems based on metals extends far back in European history, but the present archaeological system of the three main ages: stone, bronze and iron, originates with the Danish archaeologist Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865),..More  
 
The timeline of human evolution outlines the major events in the development of human species, and the evolution of humans' ancestors. It includes a brief explanation of some animals, species or genera, which are possible ancestors of Homo sapiens. It does not address the origin of life, which is addressed by abiogenesis, but presents a possible line of descendants that led to humans. This timeline is based on studies from paleontology, developmental biology, morphology and from anatomical and genetic data. The study of human evolution is a major component of anthropology...More  
 
  
 
  
 
  
 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
 
Literature in Sanskrit begins with the Vedas, and continues with the Sanskrit Epics of Iron Age India; the golden age of Classical Sanskrit literature dates to late Antiquity (roughly the 3rd to 8th centuries AD). Literary production saw a late bloom in the 11th century before declining after 1100 AD. There are contemporary efforts towards revival, with events like the "All-India Sanskrit Festival" (since 2002) holding composition contests.….More  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Vedic Sanskrit is an Old Indo-Aryan language. It is an archaic form of Sanskrit, an early descendant of Proto-Indo-Iranian. It is closely related to Avestan, the oldest preserved Iranian language. Vedic Sanskrit is the oldest attested language of the Indo-Iranian branch of the Indo-European family.
Vedic Sanskrit is the language of the Vedas, texts compiled over the period of early-to-mid 2nd to mid 1st millennium BC. Vedic Sanskrit has been orally preserved as a part of the Śrauta tradition of Vedic chanting, predating the advent of alphabetic writing in India by several centuries. For lack of both epigraphic evidence and an unbroken manuscript tradition, Vedic Sanskrit can be considered a reconstructed language. Especially the oldest stage of the language, Rigvedic Sanskrit, the language of the hymns of the Rigveda, is preserved only in a redacted form several centuries younger than the texts' composition. Recovering its original form is a matter of linguistic reconstruction.….More
  
 
The Indo-European languages are a family (or phylum) of several hundred related languages and dialects,[1] including most major current languages of Europe, the Iranian plateau, and South Asia and also historically predominant in Anatolia. With written attestations appearing since the Bronze Age, in the form of the Anatolian languages and Mycenaean Greek, the Indo-European family is significant to the field of historical linguistics as possessing the longest recorded history after the Afroasiatic family.
….More
 
 
  
 
  
 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:21

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Factory
  Coach Factory Coach@hotmail.com 25/09/2012 10:56

  Coach Factory is the premier source to review all new Coach and other stylish brands of Handbags, Purses, and accessories to capture fabulous styles at even more fabulous prices.Coach handbags and purses at the Coach Factory Outlet with new designs make them have the most outstanding and eye-catching advantage among other brands goods.Coach Factory Online provide These purses, handbags and wallets can be carried with formal wear as well as with evening wear, matching with the outfit.
  The online world may be the handiest source of information for finding cheapCoach Outlet Online Purses Outlet bags.

 3. 3
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:20  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 4. 4
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 16:14

  http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlet http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet italia http://www.belstaffoutlet-online.de belstaff outlet http://www.dsquared2shoes.eu dsquared

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view