http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

 
วันอาสาฬหบูชา
 
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
วันอาสาฬหบูชา
 
งานบุญประเพณีวันอาสาฬหบูชา จังหวัดสุรินทร์ โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานบุญประเพณีวันอาสาฬหบูชา ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๑ กิจกรรมในวันดังกล่าวหลายหลากวัฒนธรรมสุรินทร์ เช่น ขบวนแห่เทียนพรรษาได้มีการนำช้างกว่า ๘๐ เชือกร่วมขบวน และการตักบาตรบนหลังช้าง..

 
พิธีตักบาตรบนหลังช้าง
ที่เดียวในโลก
ในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๐ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน
จังหวัดสุรินทร์
 
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2551) เวลา 07.00 น. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายสุรพล เศวตเศรนี รองผู้ว่าการ ด้านการสื่อสารการตลาด และนายวันเสด็จ ถาวรสุข รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ เดินทางร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 81 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก โดยมีพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 81 รูป นั่งรับบิณฑบาตมาบนหลังช้าง โดยการตักบาตรในครั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Products) เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ฯลฯ มาใช้ในการตักบาตรบนหลังช้างด้วย
 
.
 
 
วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา) (อังกฤษ: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทในประเทศไทย อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (มักจะตรงกับเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม)
.
วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ( 45 ปี ก่อนพุทธกาล) ในวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ซึ่งเป็น วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) คือ (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) แก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งการแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า (พระพุทธศาสนา) ด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้[1] พระรัตนตรัยครบองค์ 3 บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบสามรัตนะ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า วันพระธรรมจักร (วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก) และ วันพระสงฆ์ (วันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรก) อีกด้วย
.
การบูชาในเดือน 8 หรือ วันอาสาฬหบูชา ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรี (มหาเถรสมาคม) ในสมัยนั้น ได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา (ในประเทศไทย) ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[1] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้น[2] ทำให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ในปีที่มีอธิกมาส) พุทธศาสนิกชนชาวไทย ทั้งพระมหากษัตริย์[3]พระสงฆ์ และประชาชน จะร่วมกันจัดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างพร้อมเพรียงทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและบูชารำลึกถึงวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธนี้...........อ่านเพิ่ม
 
 
…………………………
ที่มา:
 
 
 
 
 
 
VIDEOs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:27

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:06

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:36  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 4. 4
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:47

  http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff outlet online http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.dsquared2shoes.eu dsquared http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlet http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke

 5. 5
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 14:08

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 6. 6
  jimmy choo shoes
  jimmy choo shoes asfasf@hotmail.com 11/10/2016 18:13

  Angelina Jolie's style has evolved from edgy to elegant right before our eyes. The actress and director, who has authentic christian louboutin outlet become the epitome of a red carpet siren, usually tends toward jimmy choo boots glamorous Versace silhouettes at movie premieres and street style basics similar red sole shoes christian louboutin to the ones she wore for her latest Vogue interview: "[Black] jimmy choo outlet skinny pants, short-sleeved silk blouse."But for Angelina's cover shoot, photographed by red bottoms shoes Annie Leibovitz and styled by Tonne Goodman, she looked more natural louboutin sale than ever before. Slipping into breezy, lightweight separates by the likes jimmy choo shoes of Oscar de la Renta, Calvin Klein, and Donna Karan — red bottoms shoes on sale and appearing on the cover in an oversize knit sweater by giuseppe shoes Saint Laurent — the star's free-spirited outfits are unexpected, and the christian louboutin shoes rest of the Jolie-Pitts follow suit. They wear simple t-shirts for christian louboutin sale one shot and run along the beach in playful costume-like ensembles christian louboutin sale for another.After Angelina referred to the family's new home on the christian louboutin store Maltese island of Gozo as "[their] honeymoon," it's safe to say red bottoms shoes the carefree looks below were most fitting. Read on to see christian louboutin Shoes all the gorgeous photos the whole fashion world is buzzing about.
  louboutin shoes />Paris Fashion Week kicked off last week in France, drawing more christian louboutin store than a handful of hot stars. Jada Pinkett Smith turned heads cheap louboutin shoes with her gorgeousness, Mary-Kate and Ashley Olsen presented their stunning luxury red bottom shoes for women line, and Zendaya taught us all the art of slaying. As christian louboutin PFW comes to a close, read on to see even more christian louboutin famous faces and highlights from the City of Light.
  Who better authentic christian louboutin outlet than a stylish supermodel like Kate Upton to remind us that valentino shoes fashion's all about balance? The star posted this photo of her christian louboutin outlet latest street style moment on Instagram, writing "CAUGHT! Mix-matching my @Target giuseppe zanotti sneakers #chambray button down and @LouisVuitton shorts. #ItsAllAboutBalance #Right? #Target #LouisVuitton."We're not valentino boots only happy to see Kate working a designer piece with one red bottom shoes christian louboutin that's more affordable, we're also really digging her preppy weekender look. red bottoms shoes Though it may be too cold for shorts this far into Fall, you can still work a christian louboutin outlet button-down with cream trousers. And, nope, we didn't overlook those functional grandma-chic loafers either. Read on to see how we followed in Kate's footsteps and shopped out her christian louboutin store picture-perfect outfit at all price points.

  Best Sellers Shoes: jimmy choo sale valentino boots giuseppe zanotti boots valentino bags valentino pumps

 7. 7
  cheap oakley sunglasses
  cheap oakley sunglasses asfsfa@hotmail.com 11/10/2016 18:15

  It’s been a while since Katie Holmes last flashed up on our radar but this week we couldn’t help but notice how she’s upped the style stakes just in time for her new film, Jack and Jill. From off-duty wife and mother, to super-stylish actress, Katie sure knows how to work it when the cameras flash. cheap oakley sunglasses Sporting an oversized pair of sunglasses, Katie looked more stylish than ever wearing the effortlessly chic . We also love her blue jacket but it was her eyewear that caught our attention.We at Sunglasses Shop have always been fans of , so naturally we’re head-over-heels for her square shades. Much like Katie herself, the frame is classic, sophisticated and undeniably stylish. So why not get a piece of Katie’s amazing style with these glamorous retro shades? We’ll be taking a pair in every colour please.
  While there are loads of stylish actresses out there –see the rest of our celebrity archive ray ban sunglasses to see what we mean – occasionally we come across a starlet who is so captivating and stylish she transcends categories. Perfect example: Julianne Hough. The multi-talented blonde bombshell —who is also a professional dancer and country singer—is certainly one to keep an eye out for, and not just because of her fancy red carpet frocks. In addition to gorgeous gowns to-die-for, she also happens to have a seriously cheap ray ban sunglasses sale online enviable sunglass collection comprised of enough to make even us jealous.From the iconic Strummer and Sheldrake, to the all-new Kosslyn and Helaine, Julianne knows you can never go wrong with . The Footloose star certainly got it right when she chose to polish off her ensemble.Though we like anything from , we absolutely adore these small aviators that add a little interest to any outfit. Handmade of sleek and http://www.sunglassshopinc.com refined metal, this square frame is the perfect example of classic design. Everyone needs at least one pair of to call their own, we say. Don’t you agree?
  Just like it's wearer here, the Ray-Ban 3362 Cock Pit is petite and elegant. The Ray-Ban 3362 Cock Pit is one of the brand's definitivee aviators and makes for a smaller, neater version of the legendary original 3025 style. The aviator ray ban outlet is arguably the most versatile sunglass that you can wear. There is one for everyone , but the Ray-Ban Cock Pit is really an all rounder. It's shorter lenses are a cinch to pull off as they suit most face shapes and sizes. Particularly if you have a smaller face, you can get that classic aviator look with out it taking over your face. There is another subtle aspect cheap ray ban sunglasses to the Cock Pit that sets it apart from the traditional 3025 aviator; a curve to the brow bar. This also adds to it's wearability as it softens the brow line making it less defined.. Which really works for Ms Zellweger who has quite a softly square face. We have seen her in the Ray-Ban 3044 Small aviator, a more petite verison of the orginal 3025 but still with cheap ray bans that straight brow line. We have to say that in the 3362 Cock Pit she has found a much more complimentary pair of sunglasses. Conversely if you have a round face, the straight browed aviators will give you definition as they accentuate that jaw line.The Ray-Ban 3362 Cock Pit is also the perfect modern way to wear the aviator; it is great for those that don't want to commit Michael Kors Sunglasses to the all out retro-rama of the original too.Renee is a Ray-Ban girl through and through. In addition to those aviator styles, the actress loves the brand's frames that have serious retro razzmatazz. Sunglasses Shop have spotted Zellweger in the Ray-Ban 2143 Wayfarer II and the Ray-Ban 4132 Cathy Clubmaster. They have a quirky retro flavour and are perfect for those like Renee that love to make their mark.
  oakley sunglasses />
  Cheap Sunglasses Outlet Sale 2016 Follow Below: Oakley Radarlock Path Ray Ban FLASH LENS Ray Ban AVIATOR Oakley Holbrook RB2132

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view